Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !! กับคลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !! กับคลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต

by admin
17012 views

📌 ตามที่ทาง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัด “โครงการตรวจสุขภาพประจำปี” สำหรับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และได้เปิดให้สมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.  และมีสมาชิกลงทะเบียนครบตามจำนวน 130 คน ทางสมาคมฯขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ฟรี !! กับคลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต รายชื่อดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด / องค์กร วัน / เดือน / ที่เลือกตรวจ
1 วีระศักดิ์ สุขะวิริยะ เว็บไซต์ยักษ์ลงทุน 16 พฤษภาคม 2566
2 ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ www.bizkit8.com 16 พฤษภาคม 2566
3 ณรงค์ฤทธิ์ มุ่งปั่นกลาง เว็บไซต์ Sequel online 16 พฤษภาคม 2566
4 ยินดี ฤตวิรุฬห์ www.Wealthplustoday.com 17 พฤษภาคม 2566
5 ชญาภา บุณยโสภณ เว็บไซต์ 362Degree 17 พฤษภาคม 2566
6 พุฒธิธาดา ศิรินันทวิทยา นสพ.รายวันทันหุ้น 17 พฤษภาคม 2566
7 ณปภัช​ จันทร์อุดม โทรทัศน์ TNN​16 18 พฤษภาคม 2566
8 ศรีอรุณ จังติยานนท์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 18 พฤษภาคม 2566
9 กนกวรรณ บุญประเสริฐ สำนักข่าว wealth plus today 18 พฤษภาคม 2566
10 ณัฎฐ์ชิตา เกิดแดง โทรทัศน์ Tnn16 19 พฤษภาคม 2566
11 สิรีภัคกมณ​ ตรัยตรึงตรีคูณ โทรทัศน์ Thaipbs 19 พฤษภาคม 2566
12 ณัฐพงศ์​ เสาวรัจ เว็บไซต์ Sequelonline​ 19 พฤษภาคม 2566
13 กาญจนา มณฑา นสพ.ทันหุ้น 22 พฤษภาคม 2566
14 ณัฐฐา ชื่นพล โทรทัศน์ NBT 22 พฤษภาคม 2566
15 จินดา เมฆวัฒนาเลิศ นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ 23 พฤษภาคม 2566
16 อรุณ พงษ์พิชิต นสพ.ทันหุ้น 23 พฤษภาคม 2566
17 จักรี โสพา นสพ.สยามธุรกิจ 23 พฤษภาคม 2566
18 เมธาพร กิ่งสะกุน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 24 พฤษภาคม 2566
19 อโนชา อู่สุวรรณ กรมประชาสัมพันธ์ 24 พฤษภาคม 2566
20 วิมลวรรณ เศรษฐถาวร นิตยสารการเงินธนาคาร 24 พฤษภาคม 2566
21 สุรเมธี มณีสุโข สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 25 พฤษภาคม 2566
22 ประกายดาว แบ่งสันเทียะ เว็บไซต์ Bizkit8 25 พฤษภาคม 2566
23 นลินรัตน์  ภิรมย์รักษ์ นสพ.สยามธุรกิจ 25 พฤษภาคม 2566
24 เยาวนา หลิมเลิศรัตน์ เว็บไซต์ หุ้นสมาร์ท 26 พฤษภาคม 2566
25 สรัญญา จันทร์สว่าง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 26 พฤษภาคม 2566
26 เนตรนภางค์ บุญนายืน นสพ.เดลินิวส์ 26 พฤษภาคม 2566
27 พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 29 พฤษภาคม 2566
28 ไพโรจน์ สุนทรโชติ www.Snewsthailand.com 29 พฤษภาคม 2566
29 ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร โทรทัศน์ TNN 16 29 พฤษภาคม 2566
30 นิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 30 พฤษภาคม 2566
31 ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ สำนักข่าว TEN News 30 พฤษภาคม 2566
32 อมร พวงงาม นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 30 พฤษภาคม 2566
33 พันมนตร์ ภักดีพันธุ์ โทรทัศน์ ช่อง5 31 พฤษภาคม 2566
34 พรรณภิดา เพชรรัตน์ โทรทัศน์ ช่อง 3 31 พฤษภาคม 2566
35 ภคพร บุญมี นสพ. มติชน 16 มิถุนายน 2566
36 จิตวดี เพ็งมาก นสพ. เดลินิวส์ 16 มิถุนายน 2566
37 เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ โทรทัศน์ ช่อง 8 19 มิถุนายน 2566
38 ศิริพร  ชูสังกิจ นิตยสาร ไทยแลนด์  อินชัวรันส์ 19 มิถุนายน 2566
39 พาฝัน กันทะวัง นสพ. สยามอินชัวร์ นิวส์ 19 มิถุนายน 2566
40 คณธัช วุฒิวรานุรักษ์ นสพ. แนวหน้า 20 มิถุนายน 2566
41 ศิริวรรณ ศรีเอี่ยมจันทร์ นสพ. ข่าวหุ้นธุรกิจ 20 มิถุนายน 2566
42 จุไรรัตน์ พลราชม นิตยสาร Thailand Insurance 20 มิถุนายน 2566
43 โสภาวดี ธเนตรปราโมทย์ www.hoonsmart.com 21 มิถุนายน 2566
44 สมโชค​  แจ้งจันทร์ นิยสาร ไทยแลนด์อินชัวรันส์ 21 มิถุนายน 2566
45 ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา โทรทัศน์ Mono29 21 มิถุนายน 2566
46 นพดล พรศิริ โทรทัศน์ NBT 22 มิถุนายน 2566
47 ผุสดี อรุณมาศ นสพ. บางกอกโพสต์ 22 มิถุนายน 2566
48 สลักจิตร ผิวพรรณ์ เว็บไซต์ บ้านเมืองออนไลน์ 22 มิถุนายน 2566
49 สาโรจน์ มณีรัตน์ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ 23 มิถุนายน 2566
50 สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ นสพ.ไทยรัฐ 23 มิถุนายน 2566
51 นิคม เหล่าสีชัย นิตยสาร Logisticstime 23 มิถุนายน 2566
52 วัชรพงษ์ อินแสง นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 26 มิถุนายน 2566
53 สถาณุ ณ พัทลุง โทรทัศน์ NBT 26 มิถุนายน 2566
54 ปัญญา อินลา เว็บไซต์สำนักข่าวไทยมุง 26 มิถุนายน 2566
55 ลำยอง ปกป้อง นสพ. เดลินิวส์ 27 มิถุนายน 2566
56 สิริวิทย์ บ่อจันทึก สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ 27 มิถุนายน 2566
57 นวลนิตย์ บัวด้วง นสพ. มติชน 27 มิถุนายน 2566
58 เนตรนภิศ มีขันทอง เว็บไซต์ Share2Trade 28 มิถุนายน 2566
59 ปฏิญญา มัจฉา www.362degree.com 28 มิถุนายน 2566
60 สุวรินทร์ ตาป้อ นิตยสาร Money Life 28 มิถุนายน 2566
61 ชัญญารัตน์ บงเจริญ เว็บไซต์ Sequel online 29 มิถุนายน 2566
62 ประวิทย์ พัดลม นสพ. The power network 29 มิถุนายน 2566
63 ชูชาติ ม่วงไข่ เว็บไซต์ Prop2morrow 29 มิถุนายน 2566
64 พัฒนพงศ์ แต้สกุล หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 30 มิถุนายน 2566
65 โชติรส  จิมากร นิตยสารการเงินธนาคาร 30 มิถุนายน 2566
66 พิชาภา ศักดิ์มังกร นสพ.ดอกเบี้ย 30 มิถุนายน 2566
67 นิพนธ์ วิรยศิริ นสพ.ผู้จัดการ 360 17 กรกฎาคม 2566
68 ธนัญญา นาคเงิน โทรทัศน์ Nationtv 17 กรกฎาคม 2566
69 วิมุตตา ทอมลิน www.hoonsmart.com 17 กรกฎาคม 2566
70 สุรชัย บอจันทึก สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์ 18 กรกฎาคม 2566
71 มาลิลี พรภัทรเมธา www.home.co.th 18 กรกฎาคม 2566
72 กรกิต กสิคุณ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 18 กรกฎาคม 2566
73 วิภา สุนันท์สถาพร นสพ.ข่าวสด 19 กรกฎาคม 2566
74 อธิชา ชื่นใจ นสพ.เดลินิวส์ 19 กรกฎาคม 2566
75 อัญชลี จิตติวิชกุล นสพ.Manageronline 19 กรกฎาคม 2566
76 สุจิวรรณ  รอดเงิน นสพ.สยามอินชัวร์ นิวส์ 20 กรกฎาคม 2566
77 จินตนา ทิพยรัตน์กุล โทรทัศน์ NBT 20 กรกฎาคม 2566
78 บุบผาสวรรณ์ ก๊วยสมบูรณ์ เวปไซต์ไทยไทม์นิวส์ 20 กรกฎาคม 2566
79 ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์ ผู้จัดการรายวัน360 องศา 21 กรกฎาคม 2566
80 อรอุมา ศรีสมัย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 21 กรกฎาคม 2566
81 เขาวลี ชุมขำ นสพ.เดลินิวส์ 21 กรกฎาคม 2566
82 ปัทมา สุทธิประทีป โทรทัศน์ TNN16 24 กรกฎาคม 2566
83 ศุภชาติ ศุภเมธี สำนักข่าวไทย อสมท mcot 24 กรกฎาคม 2566
84 เมธวิน กลิ่นทอง นสพ.เดอะ พาวเวอร์ เน็ทเวิร์ค 24 กรกฎาคม 2566
85 สันต์ ไทรงาม นสพ.สยามธุรกิจ 25 กรกฎาคม 2566
86 สุรางค์ อยู่แย้ม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 25 กรกฎาคม 2566
87 วาสนา กลั่นประเสริฐ เว็บไซต์ prop2morrow 25 กรกฎาคม 2566
88 ปฏิภาณ ศรีสังวาล นิตยสาร MONEY LIFE 26 กรกฎาคม 2566
89 ศรัณย์ กิจวศิน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 26 กรกฎาคม 2566
90 เจริญชัย​ อุดมพาณิชวงศ์ นสพ.สยามรัฐ​ 26 กรกฎาคม 2566
91 กฤติกา นพรัตน์ www.iclicknews.com 27 กรกฎาคม 2566
92 สุระจิต แก้วคำ กรมประชาสัมพัธ์ 27 กรกฎาคม 2566
93 ขวัญ โม้ชา โทรทัศน์ โมโน29 27 กรกฎาคม 2566
94 ธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์ โทรทัศน์ 7HD 31 กรกฎาคม 2566
95 กนกกาญจน์ พงษ์สุทธิรักษ์ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 31 กรกฎาคม 2566
96 พัชรพร องค์สรณะคมกุล นสพ. เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2566
97 วุฒิณี ทีบทอง นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 16 สิงหาคม 2566
98 กิตติพงศ์  ศรีเจริญ นสพ.ข่าวสด 16 สิงหาคม 2566
99 พรพิมล แย้มประชา นสพ.ข่าวสด 16 สิงหาคม 2566
100 พิมพ์ใจ วัชราภัย เว็บไซต์ Clicknews.link 17 สิงหาคม 2566
101 วนารัตน์ บุญเนตร์ เว็บไซต์ Clicknews.link 17 สิงหาคม 2566
102 ศศวัชร์ คมนียวนิช นสพ.มติชน 17 สิงหาคม 2566
103 อัฏฐวรรณ ลวณางกูร โทรทัศน์ TNN 16 18 สิงหาคม 2566
104 สุริยะ คชินทร เว็บไซต์ อินโนไลฟ์ไทยแลนด์ 18 สิงหาคม 2566
105 อรุณ บริรักษ์ นสพ.อินเตอร์ทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ 18 สิงหาคม 2566
106 อรพินท์ จันทะแสง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 21 สิงหาคม 2566
107 ณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต นสพ.มติชน 21 สิงหาคม 2566
108 ประภาศรี โอสถานนท์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 21 สิงหาคม 2566
109 จุฑามาศ ไขยวรรณ์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ​ 22 สิงหาคม 2566
110 เมตตา ทับทิม หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 22 สิงหาคม 2566
111 วิไล อักขระสมชีพ เว็บไซต์ AEC10News 23 สิงหาคม 2566
112 ณัฐวัฒน์ หาญกล้า นสพ.ไทยโพสต์ 23 สิงหาคม 2566
113 ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ สำนักข่าวไทย อสมท 23 สิงหาคม 2566
114 จิรพร มรกตจินดา สำนักข่าวไทย อสมท 24 สิงหาคม 2566
115 ธนวรรณ วินัยเสถียร นสพ. ฐานเศรษฐกิจ​ 24 สิงหาคม 2566
116 เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน นสพ.มติชน 24 สิงหาคม 2566
117 คณนา กถารังสิพร นสพ.Bangkok Post 25 สิงหาคม 2566
118 ปิยะวรรณ ผลเจริญ นสพ. มติชน 25 สิงหาคม 2566
119 ธนวฤนท์ โฆษิตสุข เว็บไซต์ วอยซ์ ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2566
120 ศิรินยา เมืองหงษ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 28 สิงหาคม 2566
121 เยาวลักษณ์ โบราณมูล สำนักข่าวไทย อสมท 28 สิงหาคม 2566
122 กนกวรรณ ศรีชู นิตยสาร Thailand Insurance 28 สิงหาคม 2566
123 ธนะชัย ณ นคร นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 29 สิงหาคม 2566
124 นครินทร์ ศรีเลิศ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 29 สิงหาคม 2566
125 อนิสา มอญฤทธิ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 30 สิงหาคม 2566
126 อังคนา ณ สงขลา Bangkok wealth&biz 30 สิงหาคม 2566
127 ดวงพร อุดมทิพย์ นสพ.ไทยรัฐ 30 สิงหาคม 2566
128 จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ นสพ.ผู้จัดการรายวัน360องศา 31 สิงหาคม 2566
129 อดุลย์ มูสิกะ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 31 สิงหาคม 2566
130 จีรวัลย์ จันจักษ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ 31 สิงหาคม 2566
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 1 ปีขึ้นไป
 • ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ก่อน
 • สมาชิกสมาคมฯที่ลงทะเบียนและลงวันตรวจสุขภาพแล้ว ห้ามยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุกรณี ยกเว้น อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ (admit) หากท่านใดไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2566

วัน เวลา และจำนวนการให้บริการ

 • วันที่ 16-31 พฤษภาคม, 16-30 มิถุนายน, 17-31 กรกฎาคม และ 16-31 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • จำนวนวันละไม่เกิน 3 ท่าน (รวมจำนวน 130 คน)

การเตรียมตัว

 • ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด(ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า) 12-14 ชม. ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

การเข้ารับบริการ

 • ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องแพทย์ ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดา
  (รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4)
 • แจ้งชื่อ “โครงการตรวจสุขภาพสื่อมวลชน” พร้อมแสดงบัตรประชาชนและแจ้ง E-mail สำหรับจัดส่งผลตรวจ

การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ

 • ผลตรวจสุขภาพจะดำเนินการจัดส่งทาง E-mail ตามที่แจ้งไว้กับห้องแพทย์ ภายใน 3 วัน หลังวันตรวจสุขภาพ

ผู้ประสานงานโครงการฯ

 • คุณธันวา  ภายอุ้ม (ก่า) เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โทรศัพท์  08-9035-8245

หมายเหตุ

 • ขอความร่วมมือในการไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อ-วัน-เวลา ในการตรวจสุขภาพ ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
          คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต มีความห่วงใยในสุขภาพของสื่อมวลชนทุกท่าน พร้อมยินดีให้บริการตรวจสุขภาพ ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ คลินิกฯ ใคร่ขออภัยในความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีลูกค้าหรือผู้สมัครทำประกันชีวิตเข้ารับบริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก