Home ข่าวสารสมาคม สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดรับสมัคร สมาชิกใหม่ ประจำปี 2567

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดรับสมัคร สมาชิกใหม่ ประจำปี 2567

by admin
663 views

กฎระเบียบข้อบังคับในการสมัครสมาชิกประเภท “สมาชิกสามัญ”

ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน ตามระเบียบข้อบังคับกำหนด โดยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในองค์กรสื่อที่สมาคมรับรองอย่างน้อย 1 ปี และให้มีหัวหน้างาน 1 คน และสมาชิกสามัญ 2 สองคน ลงลายมือชื่อรับรอง และเมื่อนายทะเบียนได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมคราวถัดไปหากนายทะเบียนเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบ และให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายกสมาคมภายในกำหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำปฏิเสธ และให้นายกสมาคมนำเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะ กรรมการบริหารในคราวถัดไปมติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์ เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้นั้นไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ

**** กฎระเบียบข้อบังคับในการสมัครสมาชิกประเภท “สมาชิกสามัญ” (เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566 )  ข้อ 1 ต้องเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่มีชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายเศรษฐกิจ 70 – 80%

เงื่อนไขการสมัคร

  1. ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
  2. ต้องมีสมาชิกเก่าเซ็นรับรอง 2 ท่าน และหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวเซ็นรับรอง 1 ท่าน
  3. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
  4. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯต้องเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น หากทราบภายหลังว่าเป็นผู้สื่อข่าวสายอื่นทางสมาคมฯสามารถคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร  “สมาชิกสามัญ”  ไฟล์ PDF

 

 

 

 

กฎระเบียบข้อบังคับในการสมัครสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร”  

ตามกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

ข้อ 13 องค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก่อนข้อบังคับนี้มีผลข้อบังคับ ให้ถือเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” โดยสมบูรณ์

ข้อ 14 องค์กรสื่อที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคม จะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกประเภทสมาชิกองค์กรสื่อที่มีอยู่เดิม อย่างน้อย 3 องค์กร โดยมีบรรณาธิการ หรือหัวหน้างานด้านเศรษฐกิจเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง และส่งสื่อที่ผลิตมาให้คณะกรรมการพิจารณา

ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน ตามระเบียบสมาคมกำหนด โดยนายทะเบียนจะพิจารณาคุณสมบัติว่าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หากคุณสมบัติถูกต้อง ให้ปิดประกาศรายชื่อไว้ที่สมาคม และเวบไซต์ของสมาคม มีกำหนด 30 วัน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ข้อ 16 ผู้สมัครสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ได้รับการจดทะเบียนและมีสิทธิ์เป็นสมาชิกนับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ข้อ 17 ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ของสมาคมแล้ว ถ้า “สมาชิกองค์กร” นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปิดกิจการลง ให้ถือว่า “สมาชิกองค์กร” นั้นสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ของสมาคมโดยปริยาย

*** กฎระเบียบข้อบังคับในการสมัครสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร”  (เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566 )

ข้อ 1 ต้องเป็นองค์กรสื่อที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ข้อ 2 ต้องเป็นองค์กรสื่อที่มีกองบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หรือมีเนื้อที่เกี่ยวข้องกับข่าวเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่

ข้อ 3 ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกประเภทสมาชิกองค์กรสื่อที่มีอยู่เดิม อย่างน้อย 3 องค์กร โดยมีบรรณาธิการ หรือหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

****ไม่มีแบบฟอร์มการสมัคร  ให้ทุกองค์กรร่างจดหมายแจ้งความจำนงค์เอง

เปิดรับสมัครทั้ง 2 ประเภท : วันที่ 12 มกราคม 2567

ปิดรับสมัครทั้ง 2 ประเภท : วันที่ 31 มกราคม 2567

สถานที่ยื่นใบสมัคร (ตัวจริงเท่านั้น) : ติดต่อสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ภายในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ที่อยู่ : 3300/63 ตึกช้างทาวเวอร์ B ชั้น 9 ห้อง C ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

📞 ติดต่อประสานงานและสอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-9035-8245 (ธันวา ภายอุ้ม – ก่า)