Home ข่าวสารสมาคม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีพร้อมชำระค่าบำรุงประจำปี 2565/2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีพร้อมชำระค่าบำรุงประจำปี 2565/2566

by admin
356 views

เรียนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่รักทุกท่าน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ขอแจ้งเปลี่ยนเปลงรูปแบบการชำระค่าบำรุงประจำปี  ผ่าน QR Code หรือกรอกเลขที่พร้อมเพย์  “0993000132521”  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

📌  สมาชิกเก่าชำระค่าบำรุงประจำปี 250 บาท
📌  สมาชิกใหม่ชำระค่าบำรุงประจำปี 270 บาท  (ค่าบำรุงประจำปี 250 บาท / ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 20 บาท) สมาชิกใหม่ต้องไปแสดงตัวในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 24 ก.พ. ภายในเวลาที่ทางสมาคมฯกำหนด

สมาชิกสมาคมฯที่ชำระค่าบำรุงประจำปีผ่าน QR Code แล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ slip.econmass@gmail.com โดยสมาชิกต้องชำระเงินด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ชื่อคนอื่นโอนเงินแทนได้ เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้อง

สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินผ่าน QR Code แล้ว ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 24 ก.พ. นี้ ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดง เพื่อขอรับใบเสร็จตัวจริง และของที่ระลึกหน้างาน

กำหนดชำระเงินค่าบำรุงประจำปีล่วงหน้า ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 ก.พ.นี้เท่านั้น ที่เหลือไปชำระผ่าน QR Code หน้างานในวันที่ 24 ก.พ.

สมาชิกเก่าให้ต่ออายุโดยการชำระค่าบำรุงประจำปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือภายใน 30 วันหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเสร็จสิ้นลง

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2566
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
……………………………………………

17.30 น. : ลงทะเบียนสมาชิก และกิจกรรมหน้างาน

19.00 น. : สมาชิก และแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้างาน ร่วมรับประทานอาหาร

20.00 น. : พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดบทความ (ลับคมความคิด ครั้งที่ 16)

20.30 น. : สมาชิกใหม่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชำระค่าบำรุงประจำปี 250 บาท พร้อมค่าขึ้น
ทะเบียนสมาชิก 20 บาท แสดงตนบนเวที (สมาชิกที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 83 ท่าน ขึ้นเวทีแสดงตนบนเวที
เวลา 20.30 น. สมาชิกท่านใดที่มาหลังจากการแสดงตัวบนเวทีเสร็จสิ้นแล้ว ถือว่า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสมาคมฯ ไม่สามารถเป็นสมาชิกสมาคมฯได้)

21.00 น. : ฉายวิดีทัศน์ผลงานกิจกรรมตลอดทั้งปี 2565

21.10 น. : คุณจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
และคณะกรรมการบริหารปี 2565
– แถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมตลอดทั้งปี 2565
-ทบทวนรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565
-พิจารณางบดุล ประจำปี 2565
– แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

21.30 น. : คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ อดีตนายกสมาคมฯ
เป็นประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
-นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คนใหม่แถลงนโยบาย

22.00 น. : จับรางวัล/สังสรรค์ตามอัธยาศัย / ปิดการประชุม
…………………………………..

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 08-9035-8245 ( ธันวา-ก่า)