Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566

by admin
710 views

📢📣📢ประกาศรับสมัครสมาชิก ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2566
💸💸หัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรม ก้าวทันเทรนด์การเงินยั่งยืน”

💰💰อบรมเสริมความรู้
💷 💵ทันเกมการเงิน
📈📉ทันโลกลงทุน

📍เปิดรับจำกัด 30 คน
📍รับสมัคร : วันนี้ -12 ก.ค.66
📍อบรม : เสาร์ 15 ก.ค.-26 ส.ค.66
📍สถานที่อบรม : ม.หอการค้าไทย

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 089-035-8245 (พี่ก่า)

#อบรมวิชาการ
#ECONMASS
#สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566

หัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรม ก้าวทันเทรนด์การเงินยั่งยืน”

ที่มาและความสำคัญ :

“ความยั่งยืน” หรือ Sustainability เป็นประเด็นสำคัญที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะในปีนี้ที่สถาบันวิจัยผู้บริโภคต่างสะท้อนตรงกันว่า นี่คือเทรนด์ธุรกิจอันดับ 1 ของปี 2023 ที่ธุรกิจระดับโลกต่างหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้า บางองค์กรให้ความสำคัญมากถึงกับหยิบขึ้นมากำหนดไว้เป็นหนึ่งในมิติของพันธกิจที่องค์กรต้องการดำเนินการให้สำเร็จ

โลกของธุรกิจในวันนี้จึงไม่ได้พูดแค่จะขายสินค้าหรือบริการอะไร ขายให้กับใคร หรือทำกำไรได้เติบโตเท่าไหร่ หากแต่ต้องนำเสนอให้เห็นถึง “วัตถุประสงค์ในการมีอยู่ของธุรกิจ” ว่าจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้แก่ผู้บริโภค ในห้วงเวลาที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังพูดถึงและปรับตัวไปสู่แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน “อุตสาหกรรมด้านการเงิน” ก็คงไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้เช่นกัน เพราะภาคการเงินถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าผ่านการจัดสรรเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ในระบบ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ หมุนตามกันไปได้ ดังนั้น “การเงินเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Finance) จึงมีส่วนสำคัญและจะกลายเป็นเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมการเงินในเวลานี้เช่นกัน

ตัวอย่างที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับพัฒนาการของบริการทางการเงิน คือ สินเชื่อสีเขียว หรือการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่ต้องการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้สารเคมี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยการใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น การออกตราสารเพื่อความยั่งยืน หรือเริ่มเห็น “ดัชนีความยั่งยืน” เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงมิติหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะครอบคลุมในประเด็นที่กว้างกว่านั้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะแบ่งออกเป็น 3 มิติ ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีมิติความหมายที่ครอบคลุมประเด็นค่อนข้างกว้าง มีผลกระทบต่อผู้บริโภคทุกคน ธุรกิจจึงต้องคำนึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม แม้จะเป็นประเด็นที่ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ

แต่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยยังคงอยู่ในวงจำกัด แม้จะมีหลายธุรกิจที่เริ่มต้นสื่อสารเนื้อหาเหล่านี้ออกมาบ้างแล้ว ก็ยังต้องการแรงสนับสนุนในการสื่อสารด้วยความเข้าใจ การให้ความสำคัญ และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการปรับตัวของธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและบริบทในสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เช่น ธนาคารสีเขียว ธนาคารเพื่อความยั่งยืน สกุลเงินดิจิทัล ธนาคารไร้สาขา บริการทางการเงินข้ามพรมแดน เป็นต้น รวมถึงการปรับตัวของหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลธุรกิจการเงินด้วยเช่นกัน

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2566 ในห้วข้อ“เปิดโลกนวัตกรรม ก้าวทันเทรนด์การเงินยั่งยืน” จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรและธุรกิจด้านการเงินต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าวให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบริบทการปรับตัวทางองค์กรและธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการเงิน-การลงทุนของประเทศไทย ภูมิภาค และระดับโลก
  2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ธุรกิจและสังคมไทยร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทการปรับตัวขององค์กรและธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการเงิน-การลงทุน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมหรือบริบทอื่น ๆ ได้
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้สำหรับการทำหน้าที่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ตนเองอันจะเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ Word

 

 

 

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ PDF