Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อสมาชิกทีส่งเอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

ประกาศรายชื่อสมาชิกทีส่งเอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

by admin
1272 views

ตามที่ทาง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดโครงการมอบทุน “ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เปิดให้สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ตุลาคม 2565 ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการขอรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์

1.ส่งเอกสารแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษา (กรอกตามแบบฟอร์มแนบ 1) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความจริง และต้องประทับตราของสถาบันการศึกษา จึงจะถือว่าเอกสารสมบรูณ์
2.แนบสำเนารายงานผลการศึกษา ปี 2564 และ 2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.แนบสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.แนบรูปภาพของนักเรียนทุน 1 ภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว
5.เขียนบรรยาย พร้อมติดรูปถ่ายกิจกรรมหรือวาดภาพประกอบ กิจกรรมที่นักเรียนทุนได้ทำเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
6.แนบสำเนาหน้าบัญชีของสื่อมวลชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศรายชื่อสมาชิกทีส่งเอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว

ระดับอนุบาล  6  คน

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
1. นสพ.The power Network เมธวิน  กลิ่นทอง ด.ช. นวิน  กลิ่นทอง อ.3  
2. นสพ.ประชาชาติธุรกิจ อำนาจ  ดิสสขำ ด.ญ. นารา ดิสขำ อ.  
3. นิตยสาร Stock Review นภาพร  ถนอมเลี้ยง ด.ช.ณัฐพัชร์ ถนอมเลี้ยง อ.2  
4. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ นิธโจนน์  เกิดบุญภานุวัฒน์ ด.ช.ชยพล เกิดบุญภานุวัฒน์ อ.2  
5. นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ ธัญญารัตน์ มาลียัน ด.ญ. ภัสน์นลิน เริงสมุทร์ อ. 2  
6. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วิชชุลดา  ภักดีสุวรรณ ด.ช. ปิยพัฒน์  อุดมพงษ์ อ.3  

ระดับประถมศึกษา   10  คน

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
1. โทรทัศน์ช่อง 8 เทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์ ด.ญ.พิชาริณีย์  ฉัตรสุริยาวงศ์ ป.5 4.00  
2. สำนักข่าวไทย ณรงค์   จันทร์ทอง ด.ญ. ศุภพิชญ์   จันทร์ทอง ป.4 3.97  
3. นสพ.ทันหุ้น พุฒธิธาดา  ศิรินันทวิทยา ด.ช. ศีลฉัตร ศิรินันทวิทยา ป.3 4.00  
4. โทรทัศน์ Nation TV ศุภวรรณ วราภรณ์ โต๋ ด.ญ.เฌอเบลล์ วราภรณ์ โต๋ ป. 1  
5. โทรทัศน์ TNN 16 ปัทมา  สุทธิประทีป ด.ญ. ณัฐริชา  อธิกุลสินธ์ ป. 4 4.00  
6. กรมประชาสัมพันธ์ จินตนา  ทิพยรัตน์กุล ด.ญ. จิรากุลณัฐ ทิพยรัตน์กุล ป.5 4.00  
7. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ยุพิน  พงษ์ทอง ด.ญ.ภัทราภรณ์  พงษ์ทอง ป.5 4.00  
8. นสพ.พิมพ์ไทย มยุรี  ริดมัด ด.ญ.กานต์ธิดา  ริดมัด ป.5 4.00  
9. โทรทัศน์ช่อง 7 มยุรี ไพบูลย์กุลกร ด.ญ. ปารย์วฤณ  ชูมิตร ป.5  
10 นิตยสาร Condo guide กรันย์   สุริวงค์ ด.ช. กณิศ  สุริวงค์ ป. 6 3.87  

ระดับมัธยมศึกษา   9  คน

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
1. นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ชาญวิทย์  อินยันญะ น.ส. ญาตาวี   อินยันญะ ม. 6 3.54  
2. โทรทัศน์ PPTV ณฐา  พงษ์ศาศวัต นายธนกฤต  จิรอนันตกุล ม.6 3.94  
3. นพส.กรุงเทพธุรกิจ กัญณัฏฐ์  บุตรดี นายธีรภัทร  ศรีพารัตน์ ม.4 2.83  
4. เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ออนไลน์ สุเมธ   จันสุตะ ด.ญ. กวิตา  จันสุตะ ม.1 4.00  
5. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สุพรรณี  จิวสรัสรงค์ น.ส.พรกนก  พุฒพิสุทธิ์ ม. 3 3.83  
6. โทรทัศน์ช่อง 5 วิวัฒน์  จันทสุวรรณโณ ด.ช.ปัณณธร  จันทสุวรรณโณ ม.2 4.00  
7. “………………….” พิมพินี  ช้างหลำ ด.ญ. ณฐศรันต์  ช้างหลำ ม.3 3.89  
8. นสพ.คอหุ้น พิพัฒน์  นวสวัสดิ์ ด.ญ.ภิรญา  นวสวัสดิ์ ม.2 4.00  
9. นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา นงวดี  ถนิมมาลย์ นายปารมี  เสริม ม.6 3.82  

ระดับอุดมศึกษา  8  คน

No. สังกัด ชื่อ-สกุลสมาชิก ชื่อ-สกุลบุตร-ธิดา ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
1. โทรทัศน์ช่อง 5 สุทธิวรรณ  ช่วยบำรุง น.ส.ปิยา ช่วยบำรุง ชั้นปีที่3 3.50  
2. นสพ.ประชาชาติธุรกิจ สาโรจน์  มณีรัตน์ นายต่อสกุล  มณีรัตน์ ชั้นปีที่3 2.40  
3. “………………………….” สมปอง  แจ่มเกาะ นายปพนวิชญ์  แจ่มเกาะ ชั้นปีที4 3.22  
4. นิตยสาร Condo guide พชร  อึ่งทอง น.ส. วริศรา  อึ่งทอง 3.83  
5. สำนักข่วไทยมุง ปัญญา  อินลา น.ส. ศุภาพิชญ์   อินลา ชั้นปีที่ 2 3.13  
6. สำนักข่าวไทยพับลิก้า กมล  ชวาลวิทย์ นายภูมิ  ชวาลวิทย์ ชั้นปีที 3 2.22  
7. เว็บไซต์ Innolifethailand สุริยะ  คชินทร นายภูมิรพี  คชินทร ชั้นปีที่ 1 3.55  
8. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ สรัญญา  จันทร์สว่าง นายทรงชัย  จันทร์สว่าง 3.35  

หมายเหตุ : เงื่อนไข หลักเกณฑ์การตัดสิน และผลการตัดสิน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้พิจารณา ซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจะประกาศผลให้ทราบต่อไป หากมีสมาชิกสมาคมฯท่านใด ส่งใบสมัครไปที่ Email : econmass@gmail.com แล้วใบสมัครตกหล่น ไม่มีรายชื่อตามที่ประกาศ สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่โทร.  08-9035-8245 (ก่า) ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น 

 หลักเกณฑ์และการตัดสิน
การเขียนเรียงความเรื่อง “ความกตัญญู”
โครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว
……………………………………………………………………………………………………………………………

1.คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเรียงความเพื่อสมัครขอรับทุน
1.1กำลังศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และอุดมศึกษา
*** ระดับอนุบาล ปรับรูปแบบเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับความกตัญญูหรือครอบครัวของฉัน

2.ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
2.1 เป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อสถาบันครอบครัว และต่อประเทศชาติ โดยมีการยกตัวอย่างการกระทำหรือสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญู
2.2 เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 10-20 บรรทัด หรือ ไม่เกินหน้ากระดาษ A4
2.3 ผลงานที่ส่งเข้ามาต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น

3.เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
3.1 เนื้อหา
3.1.1 สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูต่อสถาบันครอบครัว และต่อประเทศชาติ โดยมีการยกตัวอย่างประกอบชัดเจน 50 คะแนน
3.1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความกตัญญูต่อครอบครัวและต่อประเทศไทย 30 คะแนน
3.2 การใช้ภาษา
3.2.1 ใช้ภาษาอย่างสละสลวย ถูกต้องตามอักขระวิธี ไม่กำกวม 20 คะแนน

4.วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
4.1 ส่งเรียงความแนบเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word 2003)
4.2 ใส่หัวข้อ (subject) ว่า เรียงความเรื่อง “ความกตัญญู”
4.3 ระบุชื่อ-นามสกุล สถานศึกษาและระดับชั้นการศึกษา
4.4 ส่งไฟล์เรียงความพร้อมใบสมัครขอรับทุนตามช่องทางที่รับสมัครทั้ง 4 สมาคม (สมัครผ่านสมาคมใดสมาคมหนึ่งเท่านั้น)