Home ข่าวสารสมาคม รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น CAREGIVER TRAINING COURSE

รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น CAREGIVER TRAINING COURSE

by admin
330 views

📣📣ประกาศ ….  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต และ กรมกิจการผู้สูงอายุ 👵🏻👴🏼

📚เปิดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น
CAREGIVER TRAINING COURSE
ร่วมเรียนรู้การดูแลปฐมพยาบาลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงบาดเจ็บซ้ำ

⏰จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3
🗓️ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567
📌📍ณ โถงชั้น 5 อาคาร 1 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)

รับจำนวนจำกัด 30 คน

ร่วมลงชื่อ อบรมโครงการดีๆ ได้ ที่ qr code
หรือ กดลงทะเบียนในแอปฯ ECONMASS ได้เลยค่ะ

📞 ติดต่อสอบถามโทร. 08-9035-8245 (ธันวา-ก่า)

 

กำหนดการ

โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

โถงชั้น 5 อาคาร 1 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)

—————————————————-

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

08.00 – 09.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

09.00 – 09.30 น.         พิธีการเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น
จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3

– กล่าวรายงาน โดย ผู้บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

– กล่าวเปิดงาน โดย ผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ

09.30 – 10.30 น.         บรรยายหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ”

– สถานการณ์ผู้สูงอายุ

– สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

– การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

– เจตคติต่อผู้สูงอายุ และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุ

โดย วิทยากรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         บรรยายหัวข้อ “วิธีการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบง่าย ๆ อย่างยั่งยืน”

โดย วิทยากรจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         กิจกรรมปฏิบัติหัวข้อ “การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น”

– การประเมินภาวะวิกฤต

– การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)

– การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้นและภาวะฉุกเฉิน

– การดูแลที่พบบ่อย (เช่น การทำแผล ฟกช้ำ เป็นลม สำลักอาหาร กระดูกหัก เป็นต้น)

– การเคลื่อนย้ายและส่งต่อ

โดย วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.         กิจกรรมปฏิบัติหัวข้อ “การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น” (ต่อ)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

08.00 – 09.00 น.         ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

09.00 – 10.30 น.         บรรยายหัวข้อ “ชีวกลศาสตร์และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ”

โดย วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         บรรยายหัวข้อ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

โดย วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         กิจกรรมปฏิบัติหัวข้อ ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ

                             – การดูแลส่วนบุคคล

– การวัดสัญญาณชีพ

– การใช้ยา

– การเคลื่อนย้ายและการใช้กายอุปกรณ์

– การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น

โดย วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.         กิจกรรมปฏิบัติหัวข้อ ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ (ต่อ)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม