Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2565

by admin
778 views

 

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2565 หัวข้อ  “Next chapter for wealth : เปิดโลกสร้างความมั่งคั่ง สู่ความมั่นคง”

โดยวิทยากรชั้นนำหลากหลายความเชี่ยวชาญ ทั้งเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน พร้อมเปิด Club ให้ความรู้ และคำปรึกษาทางการเงิน

 • เรียนรู้ ทักษะการลงทุนหุ้น ทอง กองทุน ครบวงจร
 • สร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อรองรับความผันผวน
 • ใช้ประโยชน์จาก Digital Disruption ในโลกการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนเกษียณอย่างเกษมสำราญ
 • การเงินดี สุขภาพดี ชีวิตดี ด้วยการวางแผนประกัน

เริ่มอบรม เสาร์ ที่ 23 ก.ค. 65 ณ อาคาร 10 ชั้น 3 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“เน้นเรียนจริง ทำจริง จบหลักสูตร ลงทุนเป็น” ตลอดการอบรม ผู้เข้าอบรมจะมีพอร์ตจำลองเพื่อฝึกเทรดหุ้นแบบมือโปร ก่อนลงสนามจริง  ใครได้ผลตอบแทนสูงสุดลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : 08-9035-8245 (ก่า)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2565

ที่มาและความสำคัญ

จากผลสำรวจของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจซึ่ง  ได้จัดทำขึ้นเมื่อต้นปี 2565 ในการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิก จาก 83 องค์กรสื่อ มีสมาชิกรวม 456 คน เพื่อนำมา เป็นข้อมูลประกอบในการกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เกิดเหมาะสมและตรงกับความต้องการของสมาชิก
ทั้งหากพิจารณาจากผลการตอบคำถามของสมาชิก จะพบว่าช่วงอายุ ของสมาชิกสมาคมที่มีอายุ 51-60ปีมีสัดส่วน 55% มากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปีสัดส่วน 51%  อายุ 31-40 ปี มีสัดส่วน 38%   และจากผลสำรวจก็จะพบว่า สมาชิกให้ความสนใจ ในเรื่องของการลงทุน การเรียนรู้ทางด้านการเงินรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น

นอกจากนี้หากดูจากอายุของสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประชากรประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อม รับมือและลดภาระของรัฐ   การมีทักษะและความรู้ด้าน “การลงทุน การบริหารเงินแบบองค์รวม“ จะเป็นหนทางสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตได้  และประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็น เรื่องจำเป็นที่ “มนุษย์เงินเดือน” จะต้องเรียนรู้!!

รวมทั้งการมี “ความมั่นคงทางการเงิน” จะสามารถรับมือกับวิกฤตและความผันผวนต่างที่เกิดขึ้นได้ ดั่งเช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มีปัจจัยกระทบเกี่ยวเนื่องมากมายจากทั่วโลก เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามความไม่สงบ ปัญหาสงครามการค้า นโยบายเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ

 • ขณะเดียวกัน Digital Disruption ที่เกิดขึ้น สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงโลกการเงิน การลงทุนเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิม ทั้งในมิติรูปแบบการลงทุน ช่องทางการลงทุน การเข้าถึงข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการการเงินและการลงทุนที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งในอนาคต
 • สื่อมวลชนในฐานะ Watch Dog ที่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงและนำเสนอให้สาธารณะรับรู้ จำเป็นต้องมีความรู้และเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
 • ดังนั้น สื่อเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์การเงิน และการลงทุนในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ สามารถนำไปสื่อสารและเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตต่อได้
 • การจัดโครงการนี้ ด้วย หัวข้อ “Next chapter for wealth :  เปิดโลกสร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคง” จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และส่งเสริมศักยภาพสื่อในการทำหน้าที่และนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และ จัดการการเงินของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน ประกันภัยขชีวิต ในยุคปัจจัยที่มีนวัตกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำธุรกรรมที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์ที่มีมูลค่าและของสะสม
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดเลือกและจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
 3. เพื่อมีความรู้สำหรับการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินในเบื้องต้นของตนเอง และสามารถวางแผนการเงิน การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งประเภทของการลงทุน การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน ช่องทางการลงทุน รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้การลงทุนเหล่านั้นมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดเลือกและจัดสรรเงินสำหรับการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ ตลอดจนมีแนวทางติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนและสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินในเบื้องต้นของตนเองได้ และสามารถวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่สอดคล้องจริตทางการเงินของแต่ละบุคคลได้    ตลอดจนได้ทดลองลงทุนเพื่อได้รับประสบการณ์จริง จากการลงทุน เพื่อ นำไปลงทุนและต่อยอดในการสร้างผลตอบแทนและสร้างความมั่งคั่ง ต่อไป จากการใช้งานแพลตฟอร์ม การติดตามข่าวสาร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการลงทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารด้านการลงทุน รวมถึงการปรับใช้ในชีวิตจริง

 ระยะเวลาของหลักสูตร

ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 – 10 กันยายน 2565 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. การบรรยายสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์) จำนวน 5 สัปดาห์ๆ ละ 6 ชั่วโมง ช่วงเช้าเวลา 09.00 -12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. รวมจำนวน 36 ชั่วโมง การบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน โดยในช่วงครึ่งวันเช้าของทุกวันเสาร์ที่มีการอบรม จะบรรยายในเชิงทฤษฏีของแต่ละประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน  :  ส่วนครึ่งวันช่วงบ่ายจะเป็นรูปแบบ “Money Club” คลับที่จะความรู้ให้คำปรึกษาการบริหารเงิน การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ( การเรียนในช่วงบ่ายจะเริ่มแบ่งกลุ่ม สมาชิกที่เรียน และเรียนเป็นกลุ่มเพื่อนำความรู้และวิธีการมาใช้ในการลงทุน เช่นเปิดพอร์ตลงทุนหุ้น /เปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวม/ออมทองผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นต้น /รวมถึงการให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคล เช่นมีหนี้ แก้อย่างไร เพื่อให้มีเงินออม นำไปสู่การลงทุนและสร้าง อิสรภาพทางการเงินได้)
 2. เดินทางไป พัทยา ปิดโครงการช่วงเช้างานพิธีการและ มอบรางวัลกลุ่มที่ลงทุนและให้ผลตอบแทนสูงสุด  และให้แต่ละกลุ่มสรุปผล จุดเด่น หลักคิดที่ทำให้ การอบรมครั้งนี้นำไปสู่การ”สร้างพอร์ตลงทุน”ที่ดีได้

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผู้สนับสนุนโครงการ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการจบหลักสูตร :

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ และนำเสนอพอร์ตลงทุน จึงถือว่าจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :

 1. ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 2. มีหนังสือรับรองและอนุญาตจากบรรณาธิการบริหาร หรือบรรณาธิการข่าว ให้เข้าฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
 3. สามารถเข้าอบรมในโครงการได้เลยหากเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และไม่จำกัดสิทธิแม้จะเคยเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
 4. รับผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 30 ท่าน
 5. คำชี้ขาดในการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบรมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจถือเป็นการสิ้นสุด

 หมายเหตุ : สมาคมฯ  เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้เข้ารับอบรมในโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อที่สนใจเป็นรายครั้งได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งชื่อกับทางสมาคมฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อที่ทางสมาคมฯจะได้จัดเตรียมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันเพิ่มเติม สำรองรายชื่อโทร 08-9035-8245 (ก่า)

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ Word

 

 

 

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ไฟล์ PDF