Home กิจกรรมสมาคม โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟ

โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟ

by admin
842 views

โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟ

หลักการและเหตุผล

เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหารองค์กรรัฐและเอกชน กับสมาชิก ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อที่ได้นำรายได้ มาช่วยเหลือ จัดกิจกรรมความรู้  เพื่อสังคม ฯลฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อย้ำจุดยืนในเรื่องของการเป็นองค์กรข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และเป็นกิจกรรมด้านสังคมของสมาคมฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

2. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมและ แลกเปลี่ยนมุมมอง โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือสังคม

3. เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว พร้อมเป็นการช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาส