Home กิจกรรมสมาคม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2564

by admin
624 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง “เปลี่ยนเพื่อปรับ Restart ธุรกิจ-อุตสาหกรรม – ฝ่ามหันตภัยโควิด -19” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมฯได้มีการปรับเปลี่ยนการอบรมเป็นอบรมผ่านระบบ Zoom และ Live Streaming ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ต.ค. – วันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 64 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดโครงการ, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ“ธุรกิจแบงก์พาณิชย์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ หลังวิกฤตโควิด-19” และ คุณอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาร่วมในพิธีเปิด โดยมี คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 

Home ภาพข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

by admin
859 views

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2563 “มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ทั้งโลกเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ หรือ New Normal ที่รูปแบบการใช้ชีวิตและบรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคม ล้วนเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย