Home กิจกรรมสมาคม โครงการจัดการแข่งขันแรลลี่

โครงการจัดการแข่งขันแรลลี่

by admin
1728 views

หลักการและเหตุผล

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กับประชาสัมพันธ์บริษัท และบริษัทเอเยนซี่ต่างๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเรื่องของงานข่าว และข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้งานข่าวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว และประชาสัมพันธ์บริษัทต่างๆ จะติดต่อกันเฉพาะช่วง หรือเวลาที่ต้องการข่าวเท่านั้น

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เล็งเห็นว่า ผู้สื่อข่าว และประชาสัมพันธ์บริษัทต่างๆ ควรจะมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความรู้จัก คุ้นเคยกันให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้การเผยแพร่งานข่าวสารทำได้ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมสมาคมฯ ต้องการจะมอบให้กับผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสรู้จักกับแหล่งข่าวให้มากยิ่งขึ้น

การจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างประชาสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทเอเยนซี่ และสื่อมวลชนผ่านการแข่งขันแรลลี่ ที่เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานจะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น ระหว่างผู้สื่อข่าวและประชาสัมพันธ์บริษัท บริษัทเอเยนซี่ต่างๆได้ในรูปแบบ อย่างไม่เป็นทางการ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ในช่วงปลายเดือนกันยายน -ต้นเดือนตุลาคม 2555 ซึ่ง คาดว่า สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองจะมีขึ้นที่ หัวหิน หรือชะอำ หรือ เขาใหญ่

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาสัมพันธ์บริษัท บริษัทเอเยนซี่และผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

2. เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. เพื่อสร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

4. รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่ จะนำไปมอบให้ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

รูปแบบการจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่

เป็นการร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขัน Rally โดยแบ่งทีม (รถ 1 คัน ต่อผู้โดยสาร 2 ท่าน) ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์บริษัท เอเยนซี่ และผู้สื่อข่าว

สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์ และบริษัทเอเยนซี่

ส่วนที่ 2 กิจกรรมงานเลี้ยงกลางคืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ร่วมงานเกิดความสนุกสนานและประทับใจในกิจกรรม

2. เกิดความรู้สึกผูกพันและความเป็นกันเองระหว่างแหล่งข่าว ผู้สื่อข่าว และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

3. ผู้สื่อข่าวได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและสะดวกในการติดต่อ และประสานงานในส่วนของข้อมูลที่จะนำมาทำเป็นข่าว