Home ข่าวสารสมาคม แจ้งเลื่อนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564

แจ้งเลื่อนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564

by admin
791 views

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2563 มีมติเบื้องต้นให้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564 ออกไปก่อน เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการของทางราชการ แล้วทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะแจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564 ให้กับสมาชิกสมาคมฯทราบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)[DOWNLOAD FILE]