Home กิจกรรมสมาคม เสวนา “การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ”

เสวนา “การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ”

by admin
172 views

ฯพณฯกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “กรอบคิดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล” ในงานเสวนา “การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ” โดยมี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร, ดร.อภิชัย พันธเสน และ คุณพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ