Home กิจกรรมสมาคม สัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย”

สัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย”

by admin
295 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา จัดสัมมนา “โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย” กล่าวเปิดงานโดยคุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ วิทยากรประกอบด้วย ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร,คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกล่าวปิดงานโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ