Home สมาชิกสมาคม สวัสดิการรักษาพยาบาล

สวัสดิการรักษาพยาบาล

by admin
1642 views

สวัสดิการรักษาพยาบาล

หลักการและเหตุผล

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 37 ปี โดยมีสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพสื่อฯ ตั้งแต่ระดับ ผู้สื่อข่าว หัวหน้าข่าว บรรณาธิการ สังกัดต่างๆ ครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี สำนักข่าว สำนักข่าวออนไลน์ เว็บไซต์ และปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า 648 คน และกิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของสมาชิก โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และจัดอภิปรายหรือสัมมนาสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจต่อสาธารณชน ตลอดจนจัดหาสวัสดิการช่วยเหลือมวลสมาชิก

เพื่อให้การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของสื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงมุ่งเน้นที่จะยกระดับมาตรฐานสุขภาพของสมาชิกสื่อมวลชนทุกแขนงให้ได้รับบริการดูแลและรักษาสุขภาพ ในขณะที่เจ็บป่วยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จากโรงพยาบาลที่สมาชิกและคณะกรรมการลงความเห็นแล้วว่ามีคุณภาพและสร้างสรรค์ประโยชน์โดยรวมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

เป้าหมาย

1. สร้างประสบการณ์ความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกสื่อมวลชนของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กับโรงพยาบาล ได้สัมผัสบริการที่มีคุณภาพสูง

2. สามารถพัฒนาความเข้าใจ และเสริมสร้างความรู้ในบริการใหม่ที่โรงพยาบาล ได้ปรับปรุงหรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เนื่องจากสื่อมวลชนหลากหลายสังกัดจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการต่อเนื่องและนำประสบการณ์การรักษาในแต่ละโรคมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจในวิธีการรักษาที่ถูกต้อง และมีสุขภาพดี

3. โรงพยาบาลสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงต่อกลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ ในการนำบริการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความเข้าใจเป็นวงกว้างในกลุ่มประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

จำนวนสมาชิกที่จะเข้าไปใช้บริการ

ปีละประมาณ 250 คน โดยเป็นสื่อมวลชนสังกัด หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ครอบคลุมทั้งสื่อประเภทรายวัน รายสามวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

 

ระเบียบสวัสดิการและเงื่อนไขการรักษาพยาบาล

ปัจจุบันสมาคมฯ ได้วางระเบียบการให้สวัสดิการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกสื่อมวลชน แต่ละคนวงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมปีละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับสมาชิกที่รับทุนบุตร-ธิดาวงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมปีละไม่เกิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ส่วนเกินทางสมาชิกผู้ใช้บริการ ยินดีจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง โดยชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต

สมาชิกสื่อมวลชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาล แต่ละครั้งที่สมาชิกไปขอรับบริการจากโรงพยาบาล สมาชิกจะต้องมีใบส่งตัวซึ่งเป็นหลักฐานจากสมาคมฯ พร้อมแสดงบัตรสมาชิกสมาคมฯ และบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือนอกเวลาทำการของสมาคมฯ ทางสมาคมฯจะส่งใบส่งตัวย้อนหลังภายใน 7 วันทำการ)

 

โรงพยาบาลที่สมาชิกสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลเวชธานี 1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2734-0000 โทรสาร 0-2734-0390 ต่อ 2601

** ให้บริการด้านทันตกรรม

*** งดใช้บริการเนื่องจากครบอายุสัญญาแล้ว ทางสมาคมฯกำลังดำเนินการต่ออายุสัญญาอยู่

เงื่อนไข :

 

1. ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขอใบส่งตัวจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจทุกครั้งก่อนไปใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการต้องมีใบส่งตัวพร้อมกับบัตรสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจยื่นต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกครั้ง

3. จำนวนยอดเงิน/ปี ที่สมาชิกสามารถใช้บริการได้ดังนี้

3.1 สมาชิกที่ไม่ได้รับทุนบุตร-ธิดาใช้ยอดบริการได้ที่ 5 ครั้ง /ปี

3.2 สมาชิกที่ได้รับทุนบุตร-ธิดา ใช้ยอดบริการได้ที่ 3 ครั้ง /ปี

4. ผู้ใช้บริการ ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท / ครั้ง ตามที่ะบุในใบส่งตัว

5. กรณีสมาชิกจะใช้บริการรักษาพยาบาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ เสาร์ อาทิตย์ ต้องแจ้งสมาคมฯล่วงหน้าในวันทำการปรกติ

เพื่อทางสมาคมฯจะได้ส่งใบส่งตัวให้กับสถานพยาบาลล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โทรศัพท์ 0-2937-3294-6