Home ข่าวสารสมาคม สมาชิกองค์กร”ประจำปี 64และ “สมาชิกองค์กร”ประจำปี 64

สมาชิกองค์กร”ประจำปี 64และ “สมาชิกองค์กร”ประจำปี 64

by admin
581 views

ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2564 ทั้ง “สมาชิกสามัญ” และ “สมาชิกองค์กร” ไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้พิจารณาตามระเบียบข้อบังคับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หมวดที่ 2 : ส่วนที่ 1 สมาชิก และ ส่วนที่ 2 สมาชิกองค์กร มีผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกทั้ง “สมาชิกสามัญ” และ “สมาชิกองค์กร” ดังนี้

รายชื่อองค์สื่อที่สมัครเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร”

1. เว็บไซต์ www.bisnews.com
2. เว็บไซต์ www.bigkren.com
3. เว็บไซต์ www.Bizkid8.com
4. เว็บไซต์ www.share2trade.com
5. เว็บไซต์ www.balancemag.net
6. เว็บไซต์ www.onlinenewstime.com
7. เว็บไซต์ www.moneyclub.asia
8. เว็บไซต์ www.Wealthplustoday.com
9. สำนักข่าว The Standard


รายชื่อผู้สื่อข่าวที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกสามัญ”

1. นางสาวนงวดี ถนิมมาลย์ สังกัด หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ360°รายวัน /MGR Online/ASTV
2. นางสาวพิมพ์ใจ วัชราภัย สังกัด www.clicknews.link
3. นางสาววณารัตน์ บุญเนตร์ “……” “………………………..”
4. นางโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ สังกัด www.HoonSmart.com
5. นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร “……” “………………………….”
6. นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์ “……” “………………………….”
7. นายพิชาภพ พันธ์ทิพย์แพทย์ “……” “………………………….”
8.นางสาววิมุตตา ทอมลิน “……” “………………………….”
9. นายศุภชัย กอธนะกุล “……” “………………………….”
10.นายเฉลิมรัตน์ ศิริญานนท์ สังกัด www.biztodaynews.com
11.นางสาวภาสิตา ฤกษ์พัฒนาพร “…….” “……………………………….”
12.นางสาวชัญญารัตน์ บงเจริญ สังกัด www.sequel online.com
13.นายณัฐพงศ์ เสาวรัจ “……” “……………………………..”
14.นายณรงค์ฤทธิ์ มุ่งปั่นกลาง “……” “……………………………..”
15.นางสาวอนัญญา จั่นมาลี สังกัด หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
16.นายภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ สังกัด สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
17.นายสุรชัย บอจันทึก สังกัด สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์
18.นายจารุกิตดิ์ ธีรตาพงศ์ สังกัด สำนักข่าวไทยพับลิก้า
19.นางสาวณัฐวดี สุทธิสาร “…….” “…………………………”
20.นางสาววิลาวัลย์ ปะมา สังกัด สถานีโทรทัศน์ TNN16
21.นางสาวดวงฤทัย นิลเพชร์ “…….” “……………………………”
22.นางสาวกรชุลี เสนะเวส สังกัด นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
23.นางสาวธีรวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา สังกัด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
24.นางสาวอรพินท์ จันทะแสง “……..” “……………………………………..”
25.นายชโลทร ภัทรมนัส “……..” “……………………………………..”
26.นางสาวจรันธนิน ภูพนาแสง “……..” “……………………………………..”
27.นายจิราวัฒน์ จารุพันธ์ สังกัด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
28.นางสาวภคพร บุญมี สังกัด หนังสือพิมพ์มติชน
29.นางสาววิณัฐฎาภรณ์ สิริโสม “…….” “………………………”
30.นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม “…….” “………………………”
31.นายธนนชัย กุลสิงห์ สังกัด สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
32.นางสาวสุวรรณ์ ขำเขียว สังกัด หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
33.นางสาวดาริน โชสูงเนิน “……” “…………………………………”

หมายเหต : เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้นั้นไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดเดิมในภายหลัง ให้สมาชิกผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกให้คณะกรรมการทราบ เพื่อคณะกรรมการจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนั้น ๆ ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ หากพ้นกำหนด 30 วัน จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 08-9035-8245 / ธันวา (ก่า)