Home ข่าวสารสมาคม ประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่และเรียนเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566/2567

ประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่และเรียนเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566/2567

by admin
727 views

 

ตามที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ประกาศรับสมาชิกใหม่ประจำปี 2567 ไปแล้วนั้น ทั้งสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” และ ” สมาชิกสามัญ มีองค์กรสื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 4 องค์กร และผู้สื่อข่าวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญจำนวน 42 ราย ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้พิจารณาและมีมติให้องค์กรสื่อและผู้สื่อข่าวผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯประจำปี 2567 ดังนี้

รายชื่อองค์กรสื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร”

 1. ESG Universe
 2. Thairath Money
 3. สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์
 4. FULL MAX

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณานอกเหนือจากกฎระเบียบของสมาคมฯ เป็นการพิจารณาโดยใช้ดุลยพิจของคณะกรรมการบริหารโดยมีมติที่ประชุมให้ใช้เกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและนำส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ผลิตเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจ Original content อย่างน้อย 3-5 ชิ้น / สัปดาห์ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม

องค์กรสื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯแล้ว สามารถให้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในองค์กรสมัครเข้าเป็น “สมาชิกสามัญ” ได้ ในปีถัดไป

รายชื่อผู้สื่อข่าวที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกสามัญ”

 1. ภคมณ สายขุนทด  สังกัด อินโฟเควสท์
 2. ปภัสสร องค์พิเชฐเมธา  สังกัด อินโฟเควสท์
 3. กษมาพร กิตติสัมพันธ์  สังกัด อินโฟเควสท์
 4. กนกวรรณ การพูล  สังกัด หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
 5. พัชรินทร์ ศิริรักษ์  สังกัด หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
 6. ชมพูนุท ธาราสิทธิโชค  สังกัด หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
 7. ปฏิญญา หันหาบุญ  สังกัด การเงินธนาคารทีวี
 8. ธนัชชา วระโพธิ์  สังกัด การเงินธนาคารทีวี
 9. อรวรรณ สมเพราะ  สังกัด บมจ.อสมท.
 10. จุลวรรณ เก็ทแย้ม  สังกัด กรุงเทพธุรกิจ
 11. สินธุ์ชัย ภมรพล  สังกัด กรุงเทพธุรกิจ
 12. อัญชลี สบายสุข  สังกัด กรุงเทพธุรกิจ
 13. ณัฐวุฒิ บุญศิริมงคลชัย  สังกัด สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
 14. บุษกร สัตนาโค  สังกัด ประชาชาติธุรกิจ
 15. จริยา คลธา  สังกัด ประชาชาติธุรกิจ
 16. สุริยัน ปัญญาไว  สังกัด ไทยพับลิก้า
 17. ทัศนีย์ ลาสันเทียะ  สังกัด ช่อง 7 HD
 18. ปทิดา รื่นสุคนธ์  สังกัด ช่อง 7 HD
 19. พรเทพ สิงหกุล  สังกัด ช่อง 7 HD
 20. ศุภมาศ ศรีขำ  สังกัด Wealthy Thai
 21. สันติภาพ เกตุสร้อย  สังกัด Wealthy Thai
 22. กฤษฏิ์ รัตนธีระธาดา  สังกัด Wealthy Thai
 23. รินรดา สุคนธ์วิมลมาลย์  สังกัด วิทยุกรมประชาสัมพันธ์
 24. อุบลรัตน์ ศิริกูลโย  สังกัด วิทยุกรมประชาสัมพันธ์
 25. นิติเทพ กิ่งชา  สังกัด PPTV HD 36
 26. ณิชมน โลหะขจรพันธ์  สังกัด PPTV HD 36
 27. ศุภธิดา ศรีโสภา  สังกัด StockReview
 28. ณัฐชนน หล้าแหล่ง  สังกัด StockReview
 29. นพดล ลังกลาง  สังกัด StockReview
 30. ปิยากร แก้วกัณหา  สังกัด StockReview
 31. กมลชนก ทีฆะกุล  สังกัด ฐานเศรษฐกิจ
 32. ธนวัฒน์ บุญชูช่วย  สังกัด มิติหุ้น
 33. ธีรดา สุนทรพจน์  สังกัด มิติหุ้น
 34. กัลย์ทิชา นับทอง  สังกัด สำนักข่าว TOPNEWS
 35. อัจฉราวรรณ์ สุวรรณสมบัติ  สังกัด ไทยโพสต์
 36. ธนาวิทย์ เมฆดำ  สังกัด The Journalist Club
 37. วุฒิกร สินธุวาทิน  สังกัด BrandAge
 38. ขนิษฐา อดิศรมงคล  สังกัด BrandAge
 39. นาราตา ปัญญาวงษ์  สังกัด BrandAge
 40. วราภรณ์ เจียมเรือน  สังกัด BrandAge
 41. จันทิมา โพธิ์สี  สังกัด ไทยโพสต์
 42. สาธิต สูติปัญญา  สังกัด กรุงเทพธุรกิจ

หมายเหตุ  :

1. สมาชิกใหม่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ชำระค่าบำรุงประจำปี 250 บาท พร้อมค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 20 บาท (เงินสดเท่านั้น) แสดงตนบนเวที (สมาชิกที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 42 ท่าน ขึ้นเวทีแสดงตนบนเวที ณ เวลา 20.30 น. สมาชิกท่านใดที่มาหลังจากการแสดงตัวบนเวทีเสร็จสิ้นแล้ว ถือว่า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสมาคมฯ ไม่สามารถเป็นสมาชิกสมาคมฯได้)

2.  หากผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวท่านใดมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถมาแสดงตนในวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้แจ้งมายังสมาคมฯล่วงหน้า 1 วัน ก่อนถึงวันงาน พร้อมเอกสารหรือหลักฐานยืนยันในการไม่สามารถมาแสดงตัวได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้พิจารณาต่อไป

3. หลักเกณฑ์การพิจารณานอกจากระเบียบของสมาคมฯแล้ว คณะกรรมการวาระประจำปี 2566 มีมติเพิ่มเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสม
เพื่อให้การรับสมัครสมาชิก ทั้งสมาชิกบุคคล องค์กร ตรงตามเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น เพื่อให้การเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกเติบโตอย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระในการดูแลสวัสดิการของคณะกรรมการชุดต่อ ๆ ไปในอนาคต

อาทิ ใช้เกณฑ์ ผู้สื่อข่าวต้องทำข่าวเศรษฐกิจภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 70 – 80 % เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม

เป็นผู้สื่อข่าวที่เคยทำข่าวอยู่ในสนาม เป็นที่รู้จักกับเพื่อนสื่อมวลชน แต่ปัจจุบันอาจเติบโตสู่ตำแหน่งอื่น เช่นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ ผู้ประกาศข่าว รีไรท์ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น