Home สมาชิกสมาคม ทุนภาษาต่างประเทศ

ทุนภาษาต่างประเทศ

by admin
1050 views

ทุนภาษาต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล :

โครงการให้ทุนอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ให้สามารถเรียนรู้ภาษาสากลที่จะใช้ในการสื่อสาร และเป็นประโยชน์ในการทำข่าว

ที่ผ่านมาสมาคมฯ มีโครงการให้ทุนอบรมภาษาต่างประเทศแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และผลที่ได้รับคือสมาชิกได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจโดยตรง ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และจัดสวัสดิการต่าง ๆ สร้างโอกาสให้ผู้สื่อข่าวมีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างมีทักษะถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ในปีนี้ คณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพ และเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถ การพัฒนาทักษะ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมทักษะการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงให้มีโครงการดังกล่าวโดยให้ทุนอบรมภาษาต่างประเทศแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีสมาชิกยื่นความประสงค์ในการขอทุนอบรมภาษาต่างประเทศในแต่ละปีจำนวน 120 ทุน จำนวนทุนละ 5,000 บาท

รูปแบบและการดำเนินการโครงการ :

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยการประกาศให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
สมัครทุกท่านเข้ารับทุนตามรูปแบบที่อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และที่ผ่านมาได้จัดรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดหลักสูตรโดยจัดจ้างสถาบันชื่อดังมาอบรมที่ทำการสมาคมฯ การซื้อคูปองอบรมตามสาขาต่าง ๆ และรูปแบบการจัดอบรมโดยให้สมาชิกเลือกอบรมตามสถาบันภาษาต่าง ๆ แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลมาเบิกกับสมาคมฯ จำนวนทุนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้สมาคมฯ ให้โอกาสสมาชิกได้รับทุนกันอย่างทั่วหน้า และรูปแบบที่ประสบผลเสร็จคือรูปแบบที่ให้สมาชิกไปหาที่อบรมตามสถาบันสอนภาษาที่ตนเองสะดวก แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลมาเบิกกับสมาคมฯ

และในปีนี้ คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาเห็นพ้องให้ทุนเป็นรูปแบบการให้สมาชิกเลือกเรียนตามสถาบันที่สะดวก แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบประเมินผล มาเบิกกับสมาคมฯ

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ

1. จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น

2. สมาชิกที่ผ่านการอบรมของแต่ละโครงการรวมถึงโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ จะต้องเขียนถึงผลที่ได้รับของแต่ละโครงการให้แก่สมาคมฯ เพื่อประเมินความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการนั้น ๆ ต่อไป

ช่วงเวลาการมอบทุน : ประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปของทุกปี