Home ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโยกย้าย
by admin

ตามกฏระเบียบข้อบังคับข้อ 11

ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดเดิมในภายหลัง
ให้สมาชิกผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกให้คณะกรรมการทราบ
เพื่อคณะกรรมการจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนั้น ๆ ภายใน 30 วัน
โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ หากพ้นกำหนด 30 วัน จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป

Download แบบฟอร์มโยกย้าย