Home ภาพข่าวกิจกรรม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564

by admin
1163 views

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564”
สมาคมผู้สื่อข่าวศรษฐกิจ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/2564 ในงานจะมีการแถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมฯ ตลอดทั้งปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นรับหน้าที่เพื่อสานงานต่อ สมาชิกลงทะเบียนต่ออายุสมาชิกภาพ ตลอดจนการสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A