Home ข่าวสารสมาคม กิจกรรมอบรมในโครงการ Econmass Upskill 2024 หัวข้อ “ Social Media Management Training “

กิจกรรมอบรมในโครงการ Econmass Upskill 2024 หัวข้อ “ Social Media Management Training “

by admin
405 views

 

📚เปิดกิจกรรมอบรมในโครงการ Econmass Upskill 2024 หัวข้อ “ Social Media Management Training “

🎤 บรรยายโดย คุณพนธพันธ์ แสงวราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

🗓️ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
⏰ 08.30 – 12.00 น.
📍ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9

รายชื่อผู้เข้าอบรม Social Media Management Training

No.

ชื่อ – นามสกุล

สังกัด

1. นางสาวนงวดี ถนิมมาลย์ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360
2. นางสาวจุฬาภรณ์ กุดวิเทศ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360
3. นางสาวสุวรินทร์ ตาป้อ นิตยสาร Money Life
4. นางสาวกนกวรรณ บุญประเสริฐ เว็บไซต์ www.wealthplustoday.com
5. นายวิทวัต เตชธนนันท์ สำนักข่าวบิ๊กเกรียน
6. นางสาวผุสดี อรุณมาศ นสพ.บางกอกโพสต์
7. นางสาวเยาวนา หลิมเลิศรัตน์ เว็บไซต์ www.hoonsmart.com
8. นางสาวพาฝัน กันทะวัง นสพ.สยามอินชัวร์นิวส์
9. นายเกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง เว็บไซต์ www.phigudkhaow.com
10. ว่าที่ร้อยตรีภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ โทรทัศน์ MONO 29
11. นายธนากร นวมรัตน์ สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
12. นางสาวขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ สำนักข่าวไทย อสมท
13. นางสาวพิมพิมล ปัญญานะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
14. นายจารุกิตติ์ ธีรตาพงศ์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
15. นางสาวณัฐวดี สุทธิสาร สำนักข่าวไทยพับลิก้า
16. นายกมล ชวาลวิทย์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
17. นายทศวรรษ เนียมวิวัฒน์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
18. นางสาวดวงฤทัย นิลเพ็ชร์ โทรทัศน์ TNN16
19. นายฐิติกร ทิพย์มณเฑียร โทรทัศน์ TNN16
20. นางสาวณปภัช จันทร์อุดม โทรทัศน์ TNN16
21. นางสาวชนิตา งามเหมือน เว็บไซต์  www.onlinenewstime.com
22. นางสาวเนตรนภางค์ บุญนายืน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
23. นางเสาวลักษณ์ อวยพร สำนักข่าว Infoquest
24. นางสาวนุชจนาถ เล็กอยู่ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
25. นางสาวปฏิญญา มัจฉา เว็บไซต์ www.362degree.com
26. นางสาวชนาภา ศรจิตติโยธิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
27. นางสาวรมย์รัมภา เริ่มรู้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
28. นางสาวกนกวรรณ ศรีชู นิตยสาร Thailand Insurance
29. นายธนวฤนท์ โฆษิตสุข Voice Online
30. นายสุเมธ จันสุตะ เว็บไซต์  www.yutthasartonline.com

กำหนดการ

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม