Home กิจกรรมสมาคม กิจกรรมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจประจำปี

กิจกรรมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจประจำปี

by admin
1145 views

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และมวลสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมอง ที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

3. เพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

รูปแบบ การดำเนินการ

เป็นการจัดเวทีสัมมนาในห้องประชุมขนาดใหญ่โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนา มาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น บนเวที โดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้กำหนดหัวข้อและประเด็นคำถาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นและตั้งคำถามกับวิทยากรได้โดยตรง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้นำเสนอบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และมวลสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบข้อมูล มุมมอง ด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้สามารถ รายงานข่าว ได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง และเป็นกลาง

2. สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมอง ที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยตรง

Home กิจกรรมสมาคม กิจกรรมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจประจำปี

กิจกรรมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจประจำปี

by admin
519 views

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และมวลสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมอง ที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

3. เพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

รูปแบบ การดำเนินการ

เป็นการจัดเวทีสัมมนาในห้องประชุมขนาดใหญ่โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนา มาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น บนเวที โดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้กำหนดหัวข้อและประเด็นคำถาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นและตั้งคำถามกับวิทยากรได้โดยตรง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้นำเสนอบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และมวลสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบข้อมูล มุมมอง ด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้สามารถ รายงานข่าว ได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง และเป็นกลาง

2. สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมอง ที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยตรง