Home สมาชิกสมาคม การประกันของสมาชิก

การประกันของสมาชิก

by admin
1557 views

รายละเอียดการประกันชีวิต,อุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม

เนื่องจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้ทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่มให้แก่สมาชิกทุกท่านไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และวิธีการอ้างสิทธิ์ขอรับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าว ทางสมาคมฯ ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการ ดังนี้

ความคุ้มครองในส่วนประกันชีวิต

กรณีเสียชีวิต ได้รับการคุ้มครองในวงเงินทุนประกันรายละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยผู้รับประโยชน์ต้องแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบเพื่อแจ้งและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ทราบภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ทราบวันมรณกรรม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ที่ผู้รับประโยชน์หรือผู้ทราบไม่ทราบถึงการมรณกรรมดังกล่าว

ความคุ้มครองในส่วนการประกันอุบัติเหตุ

1) ในกรณีมรณกรรมด้วยสาเหตุจากกรณีอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเต็มจำนวน หรือ

2) ในกรณีที่ไม่ถึงแก่กรรม แต่ได้รับบาดเจ็บจนถึง มือขาด 2 ข้าง หรือ เท้าขาด 2 ข้าง หรือตาบอดทั้ง 2 ข้าง ผู้เอาประกันจะไดัรับเงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเต็มจำนวน หรือ

3) กรณี มือขาด 1 ข้างและเท้าขาด 1 บ้าง หรือ มือขาด 1 ข้าง และตาบอด 1 ข้าง หรือ เท้าขาด 1 ข้าง และตาบอด 1 ข้าง ผู้เอาประกันจะได้รับเงินประกันคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหต ุเต็มจำนวน หรือ

4) กรณี มือขาด 1 ข้าง หรือ เท้าขาด 1 ข้าง หรือตาบอด 1 ข้าง ผู้เอาประกันจะได้รับเงินประกันคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหต ุจำนวน 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือ

5) กรณี นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกันขาดเกินกว่าครึ่งของนิ้วที่ขาด นับจากปลายนิ้วขึ้นไปผู้เอาประกันจะได้รับเงินประกันคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ

ทั้งนี้จำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน มากกว่า 1 รายการ ตามรายการข้างต้นนี้ บริษัทฯ จะจ่ายสูงสุดเพียงรายการเดียว

อนึ่ง หลังจากได้จ่ายเงินชดเชยจำนวนใด จำนวนหนึ่งตามรายการข้างต้นแล้ว ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุของสมาชิกรายนั้นจะสิ้นสุดลง

ความคุ้มครองในส่วนการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มยังมีผลบังคับ หากสมาชิกผู้เอาประกันเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับแจ้งเหตุทุพพลภาพของสมาชิกผู้เอาประกันภัยและบริษัทฯ ได้ข้อพิสูจน์ของการทุพพลภาพแล้ว บริษัทฯจะจ่ายเงินงวดแรกให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยจำนวน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย และเมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้จ่ายงวดแรก สมาชิกผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอยู่ บริษัทฯ จะจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้อีก 50%

ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันภัยถึงแก่มรณกรรมก่อนรับเงินงวดที่ 1 และบริษัทได้รับข้อพิสูจน์การมรณกรรมนั้น บริษัทฯจะจ่ายเงินตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมก่อนที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทันทีที่บริษัทฯ ได้รับข้อพิสูจน์การมรณกรรมนั้น โดยไม่ต้องรอให้ครบ 180 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้จ่ายงวดแรก

ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนครบจำนวนเงินตามความคุ้มครองที่กล่าวมาแล้ว และให้ถือว่าความคุ้มครองใดๆ ของสมาชิกผู้เอาประกันภัยนี้สิ้นสุดลง

เงื่อนไขทั่วไป

1. คำจำกัดความ “ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร” หมายถึง ความทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

2. การยื่นคำร้องล่วงหน้าเพื่อการแจ้งการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น จะต้องยื่นแก่บริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ถ้าสมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จะต้องยื่นหลักฐานพิสูจน์การทุพพลภาพภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เกิดเหตุทุพพลภาพ การเพิกเฉย ไม่ยื่นคำร้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่ทำให้สิทธิเรียกร้องให้จ่ายสินไหมทดแทนสูญเสียไป ถ้าหากแสดงได้ว่าการยื่นคำร้องนั้น ไม่สามารถทำได้และได้มีการยื่นคำร้องทันทีที่จะกระทำได้

บริษัทฯ มีสิทธิจะตรวจสอบสาเหตุและอาการทุพพลภาพจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดการเรียกร้องให้จ่ายสินไหมทดแทน ทั้งนี้อาจจะทำการตรวจในขณะใด ๆ หรือตรวจบ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น และสมเหตุผลในระหว่างที่รอการจ่ายสินไหมทดแทนตามสัญญานี้ โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

การจ่ายสินไหมทดแทน

ในกรณีการจ่ายสินไหมทดแทนผู้รับประโยชน์หรือสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานทางราชการหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการเสียชีวิ ตของผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และฝ่ายผู้รับประโยชน์จะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสมาชิกผู้เ อาประกันภัย เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย

เงินสินไหมทดแทนการสูญเสียชีวิตและประโยชน์อื่นๆ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกผู้เอาประกันระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น กรณีไม่มีผู้รับประโยชน์ทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของสมาชิกผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายมรดก

ข้อจำกัดสำหรับการประกันอุบัติเหตุ หรือการทุพพลภาพ

บริษัทฯ ไม่อยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุหรือทุพพลภาพ ถ้าอุบัติเหตุหรือการทุพพลภาพนั้น สืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ คือ

ก) การทำตนเองให้ได้รับบาดเจ็บหรือการพยายามทำร้ายตนเอง ไม่ว่าจะกระทำในขณะมีสติสัมปชัญญะหรือมีสติวิปลาส

ข) เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บจากที่ผู้มีร่างกาย หรือสติไม่สมประกอบ หรือ จากการบำบัดรักษาทางแพทย์หรือผ่าตัดสำหรับโรค หรือสำหรับการที่ร่างกายและสติไม่สมประกอบดังกล่าวมาแล้วหรือ

ค) จากการจราจล หรือกบฎ การก่อการร้าย การเดินขบวน การเข้าร่วมในการจลาจล หรือกบฎ หรือการก่อการร้าย หรือเป็นตำรวจปฏิบัติการ เป็นหน่วยของทหารบก ทหารเรือ หรือการต่อสู้ในสงครามทั้งที่ประกาศและมิได้ประกาศ

ง) การเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบิน เว้นแต่จะเป็นผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสาร ในเส้นทางของสายการบินพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต

จ) ถูกทำร้าย หรือถูกฆาตกรรมโดยเจตนา

ฉ) จากการขับรถแข่ง แข่งเรือ และการเล่นเจ็ทสกี

ช) เป็นผู้ร่วม หรือปฏิบัติการอยู่ในกลุ่มอาชญากร (เป็นข้อยกเว้นโดยสังเขป)

หมายเหตุ : เป็นความคุ้มครองโดยสังเขปเท่านั้น ทั้งหมดนี้ให้ยึดถือรายละเอียดในกรมธรรม์

ติดต่อสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
3300/63 ตึกช้างทาวเวอร์ บี ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2937-3294-6