หน้าแรก
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี เรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2562
งาน Dinner Talk “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่”
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562
facebook

twitter

ภาพข่าวกิจกรรม

สื่อเศรษฐกิจ

URL ของฟีดไม่มี

แบบฟอร์มโยกย้าย

new_582 ตามกฏระเบียบข้อบังคับข้อ 11 ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ถ้าสมาชิกผู้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดเดิมในภายหลัง ให้สมาชิกผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายสังกัดองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกให้คณะกรรมการทราบ เพื่อคณะกรรมการจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายนั้น ๆ ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่  หากพ้นกำหนด 30 วัน จะต้องสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป

Download แบบฟอร์มโยกย้าย 

ลงประกาศข่าว ฟรี!