สัมมนาทางวิชาการ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

กิจกรรมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจประจำปี

วัตถุประสงค์

               1.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และมวลสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง

               2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมอง ที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์

               3. เพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

รูปแบบ การดำเนินการ   

               เป็นการจัดเวทีสัมมนาในห้องประชุมขนาดใหญ่โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนา มาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น บนเวที โดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้กำหนดหัวข้อและประเด็นคำถาม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นและตั้งคำถามกับวิทยากรได้โดยตรง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               1. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้นำเสนอบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และมวลสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบข้อมูล มุมมอง ด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้สามารถ รายงานข่าว ได้อย่างแม่นยำ  เที่ยงตรง และเป็นกลาง

               2. สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ข้าราชการ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมอง ที่รอบด้านจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยตรง

เสวนาโต๊ะกลม" พลังงานทางเลือก..ของประเทศไทยในอนาคต "

ให้เรตสมาชิก

 

8-6-52_1

                            
      นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถา "นโยบายความมั่นคงทางด้านพลังงาน" ในงานเสวนาโต๊ะกลม "พลังงาทางเลือก...ของประเทศไทยในอนาคต" โดยมี คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,ศ.ดร.บัณฑิตย์ เอื้ออาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณพิชัยถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตาหกรรมพลังงานทดแทน และ คุณวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ NGO โครงการพลังงานทางเลือก  ร่วมเป็นวิทยากร ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  

เสวนา "การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ"

ให้เรตสมาชิก
273_resize.jpg

          ฯพณฯกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา "กรอบคิดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล" ในงานเสวนา "การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ" โดยมี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร, ดร.อภิชัย พันธเสน และ คุณพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์  ร่วมเป็นวิทยากร ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

เสวนา "การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ"

ให้เรตสมาชิก

กำหนดการ
เสวนา “การบริหารงบประมาณภาครัฐ ในภาวะวิกฤติ”
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม  2552  เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม: เสวนา "การบริหารงบประมาณภาครัฐในภาวะวิกฤติ"

สัมมนา " มองรอบด้าน-ปัญหาน้ำมันแพง แก้อย่างไรให้ตรงจุด "

ให้เรตสมาชิก

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดมกูรูด้านพลังงานถกปัญหาราคาน้ำมันแก้อย่างไรให้ตรงจุด

img_6667.jpg 

             สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ระดมผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานของประเทศ ร่วมถกความจริง-ปัญหาราคาน้ำมัน แก้อย่างไรให้ตรงจุด พร้อมมองถึงทิศทาง อนาคต อุปสรรค และปัญหาที่ควรระวัง นอกจากนี้ “พล.ท.หญิงพูนภิรมย์” รมว.พลังงาน ปาฐกถาพิเศษ “อนาคตพลังงานประเทศไทย” ด้วย           

           

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนา " มองรอบด้าน-ปัญหาน้ำมันแพง แก้อย่างไรให้ตรงจุด "

ลงประกาศข่าว ฟรี!