วัตถุประสงค์ก่อตั้งสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ก่อตั้งสมาคม


วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 

1.    เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และชี้แนะให้การประกอบวิชาชีพของผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและมีจรรยาพรรณ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

2.    เพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกของสมาคมฯ แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพ และให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิก

3.    เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรโดยชอบด้วยกฏหมายของเอกชน  และเป็นศูนย์กลางที่จะประสานความร่วมมือกับภาครัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

4.    เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในมวลสมาชิกสมาคมฯ และการประนีประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ระหว่างสมาชิก  นอกจากนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดและการพนันทุกชนิด ตลอดจนไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง

               

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จะต้องไม่ต่ำกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน  โดยการคัดเลือกจากสมาชิกสามัญสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของแต่ละปี  และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย

                        1. นายกสมาคม

                        2. อุปนายก

                        3. เลขาธิการ

                        4. เหรัญญิก

                        5. นายทะเบียน

                        6. ปฏิคม

                        7. ประชาสัมพันธ์

                        8. กรรมการวิชาการ

               
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร สมาคมฯ ก็ยังคงเดิมตามแนวทางหลักอันประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

                1.    การพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

                2.    การบริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิก

                3.    การบริการสังคมเพื่อเป็นตัวกลางสื่อความถูกต้องอันเป็นธรรมของสังคม
 

                การเดินทางอันยาวนานขึ้นปีที่ 30 ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ บนเรือสำเภาจีนและฟันเฟืองครึ่งซีก  อันเป็นสัญลักษณ์ของสมาคม จึงเป็นการร่วมกันสานฝัน และสืบทอดเจตนารมณ์การทำข่าวด้านเศรษฐกิจให้เติบโตและได้ยืนยาวตามความคิดของผู้ก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ได้