อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดแรก - ชุดปัจจุบัน
 
ปี 2522                                                    ตำแหน่ง                             สังกัด
1. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์      ประธาน                             บางกอกโพสต์
2. นายศุภเกียรติ ธารณกุล                    รองประธานคนที่ 1          เดลิไทม์
3. นายเจียม จีระรมย์                               รองประธานคนที่ 2         ข่าวพาณิชย์
4. นายภาษิต สุขสว่าง                             เลขาธิการ                          รัฐวิสาหกิจ
5. นายเชาว์ ซื่อแท้                                   เหรัญญิก                            เดอะเนชั่นรีวิว
6. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล                      นายทะเบียน                      การเงินธนาคาร
7. นายปรีชา จิรวงศ์ไพโรจน์                  กรรมการวิชาการ             ไทยรัฐ
8. นายทวี บุญจรัส                                     สมาชิกสัมพันธ์                 สายกลาง
9. นายสุรพล สุขถาวร                              ประชาสัมพันธ์                  เสียงปวงชน
 
ปี 2523                                                             ตำแหน่ง                               สังกัด
1.นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์                ประธาน                               บางกอกโพสต์
2. นายกิตติบูรณ์ เคหสุขเจริญ                      รองประธานคนที่ 1            ซินเสียเยอะเป้า
3. นายทวี บุญจรัส                                          รองประธานคนที่ 2             สายกลาง
4. นายปรีชา จิรวงศ์ไพโรจน์                        เลขาธิการ                            ไทยรัฐ
5. นางสาวสุพร มาถาวร                                 เหรัญญิก                              กรมประชาสัมพันธ์
6. นางคณิต นันทวาณี                                    นายทะเบียน                         บ้านเมือง
7. นายณรงค์ปานนอก                                    วิชาการ                                   สยามรัฐ
8. นายพุฒิพันธ์ โชติกะพุกกะณะ               สมาชิกสัมพันธ์                      รอยเตอร์
9. นายคนึง จรรยาสุทธิวงศ์                           ประชาสัมพันธ์                       ข่าวพาณิชย์
 
ปี 2524                                                           ตำแหน่ง                                       สังกัด
1. นายศุภเกียรติ ธารณกุล                          ประธาน                                    ไทยรัฐ
2. นายวิวัฒน์ รุ่งวรรธนวงศ์                       รองประธานคนที่ 1                 ซินเสียเยอะเป้า
3. นายณรงค์ ปานนอก                                รองประธานคนที่ 2                สยามรัฐ
4. นายเกียรติชัย จิรารัตน์วัฒนา                 เลขาธิการ                                  สำนักข่าวไทย
5. นางสาวสุพร มาถาวร                              เหรัญญิก                                   กรมประชาสัมพันธ์
6. นายธีรศักดิ์ สถิตยางกูร                           นายทะเบียน                             ข่าวพาณิชย์
7. นายนุกูล นวลศรี                                      วิชาการ                                     สยามรัฐ
8. นายชาญ อัศวเรืองพิภพ                          สมาชิกสัมพันธ์                       ศิรินคร
9. นายพุฒิพันธ์ โชติกะพุกกะณะ             ประชาสัมพันธ์                         รอยเตอร์
 
ปี 2525                                                            ตำแหน่ง                                       สังกัด
1. นายปรีชา จิรวงศ์ไพโรจน์                     ประธาน                                        ไทยรัฐ
2. นายวิวัฒน์ รุ่งวรรธนวงศ์                       รองประธาน (การเงิน)              ซินเสียเยอะเป้า
3. นายกิตติบูรณ์ เคหสุขเจริญ                   รองประธาน (บริหาร)                ซินเสียเยอะเป้า
4. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล                          รองประธาน (วิชาการ)                ธุรกิจการเงิน
5. นายสมเกียรติ จิรารัตน์วัฒนา                 เลขาธิการ                                      สำนักข่าวไทย
6. นางสาวปานจิตร สันทัดเลขา                 รองเลขาธิการ                              วิทยุ 919
7. นางสาวพันธ์ทิพย์ สุนันทิยกุล               เหรัญญิก                                       กรมประชาสัมพันธ์
8. นางสาวอัญชลี พิทักษ์ธรรม                  นายทะเบียน                                  ข่าวพาณิชย์
9. นายมงคล ลิ่วมโนมนต์                            วิชาการ                                          ข่าวสด
10. นายแสงไทย เค้าภูไทย                          ปฏิคม                                              สยามรัฐ
11. นายสิทธิเดช จันทรศิริ                           ประชาสัมพันธ์                             เสียงปวงชน, คู่แข่ง
 
ปี 2526                                                         ตำแหน่ง                                            สังกัด
1. นายปรีชา จิรวงศ์ไพโรจน์                   ประธาน                                           ไทยรัฐ
2. นายชาญ อัศวเรืองพิภพ                     รองประธาน (การเงิน)                    ซินเสียเยอะเป้า
3. นายกิตติบูรณ์ เคหสุขเจริญ                 รองประธาน (บริหาร)                    ซินเสียเยอะเป้า
4. นายพุฒิพันธ์ โชติกะพุกกะณะ          รองประธาน (วิชาการ)                   รอยเตอร์
5. นางสาวอัญชลี พิทักษ์ธรรม                เลขาธิการ                                          ข่าวพาณิชย์
6. นายปรึชา พุ่มโพธิ์                                 รองเลขาธิการ                                    เดลิมิเร่อร์
7. นางสาวสุพร มาถาวร                            เหรัญญิก                                             กรมประชาสัมพันธ์
8. นายมงคล ลิ่วมโนมนต์                         นายทะเบียน                                       ข่าวสด
9. นายแสงไทย เค้าภูไทย                         วิชาการ                                                สยามรัฐ
10. นายสมาน สุดโต                                   ปฏิคม                                                  บางกอกโพสต์
11. นางสาวปานจิตร สันทัดเลขา             ประชาสัมพันธ์                                  วิทยุ 919

 

ปี 2527                                                    ตำแหน่ง                                             สังกัด
1. นายชาญ อัศวเรืองพิภพ                 ประธาน                                               ซินเสียเยอะเป้า
2. นายพุฒิพันธ์ โชติกะพุกกะณะ    รองประธาน (กรรมการพิเศษ)         ข่าวสด
3. นายณรงค์ ปานนอก                        รองประธาน (วิชาการ)                      เส้นทางเศรษฐกิจ
4. นายปรีชา พุ่มโพธิ์                            รองประธาน (การเงิน)                       เดลิมิเร่อร์
5. นางกัลยา เรืองพงษ์                          เลขาธิการ                                              ข่าวพาณิชย์
6. นายวรวิทย์ เชาวรานนท์                 ผู้ช่วยเลขาธิการ                                     ธุรกิจการเงิน
7. นายธีรศักดิ์ สถิตยางกูร                  นายทะเบียน                                            ข่าวพาณิชย์
8. นายสมาน สุดโต                              กรรมการวิชาการ                                   บางกอกโพสต์
9.นางสาวสุพร มาถาวร                       กรรมการ                                                 กรมประชาสัมพันธ์
10. นายสันธาร สันติวิมลนาถ            ปฏิคม                                                      บางกอกโพสต์
11. นายวิลาส ทีวงศ์                             ประชาสัมพันธ์                                      ข่าวพาณิชย์
 
ปี 2528                                                  ตำแหน่ง                                                    สังกัด
1. นายปรีชา จิรวงศ์ไพโรจน์            ประธาน                                                    ไทยรัฐ
2. นายกิตติบูรณ์ เคหสุขเจริญ           รองประธานฝ่ายบริหาร                        ซินเสียเยอะเป้า
3. นางสาวปานจิตร สันทัดเลขา       รองประธานฝ่ายการเงิน                        วิทยุ 919
4. นายเกียรติชัย จิรารัตน์วัฒนา        รองประธานฝ่ายวิชาการ                       ทีวีช่อง 9
5. นางสาวอัญชลี พิทักษ์ธรรม          เลขาธิการ                                                ข่าวพาณิชย์
6. นายวิฑูร ปรากฎติ                           รองเลขาธิการ                                        ไทยธุรกิจ
7. นางสาวพันธ์ทิพย์ สุนันทิยกุล      เหรัญญิก                                                 กรมประชาสัมพันธ์
8. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                นายทะเบียน                                           ฐานเศรษฐกิจ
9. นายอลงกรณ์ พลบุตร                    วิชาการ                                                    ข่าวสด
10. นายชลิต กิติญาณทรัพย์              ปฏิคม                                                      ประชาชาติธุรกิจ
11. นายแสงชัย เค้าภูไทย                  ประชาสัมพันธ์                                      สยามรัฐ
 
ปี 2529                                                   ตำแหน่ง                                                สังกัด
1. นายสมาน สุดโต                             ประธาน                                                   บางกอกโพสต์
2. นางสาวอัญชลี พิทักษ์ธรรม          เลขาธิการ                                                ข่าวพาณิชย์
3. นางสาวพันธ์ทิพย์ สุนันทิยกุล      เหรัญญิก                                                 กรมประชาสัมพันธ์
4. นายมงคล ลิ่วมโนมนต์                  กรรมการ                                                   เส้นทางเศรษฐกิจ
5. นายพุฒิพันธ์ โชติกะพุกกะณะ   กรรมการ                                                  ข่าวสด
6. นายกิตติบูรณ์ เคหสุขเจริญ           กรรมการ                                                 ซินเสียเยอะเป้า
7. นายวิวัฒน์ รุ่งวรรธนวงศ์              กรรมการ                                                 ซินเสียเยอะเป้า
8. นายเกียรติชัย จิรารัตน์วัฒนา        กรรมการ                                                ทีวีช่อง 9
9. นายธาดา มหาเปารยะ                    กรรมการ                                               ไทยรัฐ
10. นายเถกิง สมทรัพย์                       กรรมการ                                                บ้านเมือง
11. นายวิษณุ โชลิตกุล                      กรรมการ                                                  เดอะเนชั่น
 
ปี 2530                                                ตำแหน่ง                                                  สังกัด
1. นายสมาน สุดโต                          ประธาน                                                   บางกอกโพสต์
2. นายมงคล ลิ่วมโนมนต์                รองประธาน                                           เส้นทางเศรษฐกิจ
3. นายวิวัฒน์ รุ่งวรรธนวงศ์            รองประธาน                                           ตงฮั้ว
4. นายปรีดา บุญซื่อ                          รองประธาน                                           ประชาชาติธุรกิจ
5. นายโอฬาร สุขเกษม                    รองประธาน                                           ฐานเศรษฐกิจ
6. นางฉวีวรรณ ประคองสันติกุล  เลขาธิการ                                                สำนักข่าวไทย
7. นางสาวกรรณิกา เพ็ญชาติ         เหรัญญิก                                                  กรมประชาสัมพันธ์
8. นางสาวเสวภาคย์ ชินะวานิช    นายทะเบียน                                             ผู้ส่งออก
9. นายสุธี ชินรักษา                          กรรมการ                                                   มติชน
10. นายรัชพล เหล่าวนิช                กรรมการ                                                   แนวหน้า
11. นางสาวนวลน้อย ธรรมเสถียร กรรมการ                                                   เดลินิวส์
 
ปี 2531                                                    ตำแหน่ง                                                สังกัด
1. นายวีระ ธีระภัทรานนท์                 ประธาน                                                 เดลินิวส์
2. นางสาวเสาวภาคย์ ชินะวานิช      รองประธาน                                          ผู้ส่งออก
3. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข                  เลขาธิการ                                               บางกอกโพสต์
4. นางสาวกรรณิกา เพ็ญชาติ             เหรัญญิก                                               กรมประชาสัมพันธ์
5. นายภูวนารถ ณ สงขลา                  นายทะเบียน                                          เส้นทางเศรษฐกิจ
6. นายสุธี ชินรักษา                             สถาบันสัมพันธ์                                    กรุงเทพธุรกิจ
7. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ         สถาบันสัมพันธ์                                     เดอะเนชั่น
8. นายฐากูร บุนปาน                           สถาบันสัมพันธ์                                    ประชาชาติธุรกิจ
9. นางสาวจุฬาลักษณ์ ภู่เกิด              สมาชิกสัมพันธ์                                     มติชน
10. นายเถกิง สมทรัพย์                      กิจกรรมพิเศษ                                        บ้านเมือง
 
ปี 2532                                                  ตำแหน่ง                                                สังกัด
1. นายวีระ ธีระภัทรานนท์               ประธาน                                                เดลินิวส์
2. นายประสาน รุ่งสว่าง                  รองประธานฝ่ายสวัสดิการ                 สำนักข่าวไทย
3. นายศักดิ์ชัย เจียรพานิชยะ          รองประธานฝ่ายวิชาการ                     ไทยรัฐ
4. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข               เลขาธิการ                                               บางกอกโพสต์
5. นางสาวศุภวรรณ สัจจพงศ์          เหรัญญิก                                                กรมประชาสัมพันธ์
6. นางสาวสิริพร จิตรักษ์ธรรม        นายทะเบียน                                          ข่าวพาณิชย์
7. นางสาวจุฬาลักษณ์ ภู่เกิด             สมาชิกสัมพันธ์                                    มติชน
8. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ        กรรมการวิชาการ                                 เดอะเนชั่น
9. นายจิตติศักดิ์ นันทพาณิช             กรรมการวิชาการ                                ฐานเศรษฐกิจ
10. นายสุตชาติ วงศ์หุ่น                    กรรมการวิชาการ                                แนวหน้า
 
ปี 2533                                                ตำแหน่ง                                                  สังกัด
1. นางสาวชุ่มชื่น พูลสวัสดิ์            ประธาน                                                  อีคอนนิวส์
2. นายวิรัตน์ ตรีรานุรัตน์                 รองประธานฝ่ายสวัสดิการ                 บางกอกโพสต์
3. นางสาวจิตเกษม ณ ระนอง         รองประธานฝ่ายวิชาการ                    สำนักข่าวไทย
4. นางสาวชุติมา นิ่มสุวรรณสิน      เลขาธิการ                                             ข่าวสด
5. นางสาวสายพิณ เฉลิมพลพิทักษ์ เหรัญญิก                                             กรมประชาสัมพันธ์
6. นายประณต วิเลปสุวรรณ            นายทะเบียน                                        ฐานเศรษฐกิจ
7. นางสาวนภา ศรประสิทธิ์            สมาชิกสัมพันธ์                                   ไทยรัฐ
8. นายมาโนช มงคลเจริญ                กรรมการวิชาการ                                 โทรทัศน์ช่อง 3
9. นายสมหมาย ยาน้อย                     กรรมการวิชาการ                                 เดลินิวส์
10. นายสรกล อดุลยานนท์               กรรมการวิชาการ                                 ประชาชาติธุรกิจ
 
ปี 2534                                                    ตำแหน่ง                                               สังกัด
1. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข                 ประธาน                                                 บางกอกโพสต์
2. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                รองประธาน                                          ฐานเศรษฐกิจ
3. นายศักดิ์ชัย เจียรพานิชยะ             เลขาธิการ                                               ดอกเบี้ยธุรกิจ
4. นางสาวดวงกมล โชตะนา             กรรมการ                                                เดอะเนชั่น
5. นางสาวธนวรรณ ไพนุพงศ์          กรรมการ                                                เดลินิวส์
6. นายสุทธิชัย เตียวยืนยง                  กรรมการ                                                มติชน
7. นางสาวธัญนรี ชันยากร                กรรมการ                                                กรมประชาสัมพันธ์
8. นางสาวสมถวิล ลีลาสุวัฒน์          กรรมการ                                                ประชาชาติธุรกิจ
9. นายไพโรจน์ จันทรนิมิ                  กรรมการ                                                ผู้จัดการ
10. นายมาโนช มงคลเจริญ                กรรมการ                                                โทรทัศน์ช่อง 3
 
ปี 2535                                                   ตำแหน่ง                                                   สังกัด
1. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                ประธาน                                                   ฐานเศรษฐกิจ
2. นายปฏินันท์ สันติเมทนีดล           รองประธาน                                            ผู้จัดการ
3. นายรัชพล เหล่าวนิช                      เลขาธิการ                                                 บางกอกโพสต์
4. นายณ กาฬ เลาหะวิไลย                 เหรัญญิก                                                   แนวหน้า
5. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล     กรรมการ                                                   ประชาชาติธุรกิจ
6. นางสาวดวงกมล โชตะนา            กรรมการ                                                   เดอะเนชั่น
7. นางสาวธนวรรณ ไพนุพงศ์         กรรมการ                                                   เดลินิวส์
8. นางสาวนภา ศรประสิทธิ์            กรรมการ                                                    ไทยรัฐ
9. นางสาวมนชยา ศุจิมนัส                กรรมการ                                                   สำนักข่าวไทย
10. นางสาวเสาวรส รณเกียรติ          กรรมการ                                                  มติชน
11. นายสุโข สิงห์คราม                       กรรมการ                                                 คู่แข่ง
 
ปี 2536                                                     ตำแหน่ง                                          สังกัด
1. นายศักดิ์ชัย เจียรพานิชยะ               ประธาน                                          ดอกเบี้ยธุรกิจ
2. นายวีระ ธีระภัทรานนท์                   รองประธาน                                   เดลินิวส์
3. นายวิฑูรย์ อมรวิรัตน์สกุล                รองประธาน                                   รอยเตอร์
4. นางสาวสุภาภรณ์ จึงเกษมโชคชัย  เลขาธิการ                                        คู่แข่ง
5. นางสาวชุติมา อนันตสวัสดิ์             เหรัญญิก                                         สำนักข่าวไทย
6. นายณ กาฬ เลาหะวิไลย                   กรรมการ                                         แนวหน้า
7. นางสาวนภา ศรประสิทธิ์                กรรมการ                                         ไทยรัฐ
8. นางสาวพรพิมล คูอนุพงษ์              กรรมการ                                          การเงินธนาคาร
9. นางสาววิมล ตัน                                 กรรมการ                                         มติชน
10. นางสาวอัจฉรา พงษ์วุฒิธรรม       กรรมการ                                          เดอะเนชั่น
11. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข                 กรรมการ                                          บางกอกโพสต์
 
ปี 2537 (รักษาการ)                              ตำแหน่ง                                            สังกัด
1. นายศักดิ์ชัย เจียรพานิชยะ              ประธาน                                           ดอกเบี้ยธุรกิจ
2. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข                   เลขาธิการ                                       บางกอกโพสต์
3. นางสาวชุติมา อนันต์สวัสดิ์            เหรัญญิก                                         สำนักข่าวไทย
4. นางสาวนภา ศรประสิทธิ์                กรรมการ                                        ไทยรัฐ
5. นางสาววิมล แซ่ตัน                           กรรมการ                                          มติชน
6. นายวิฑูรย์ อมรวิรัตน์สกุล               กรรมการ                                           สยามเรียลไทม์
7. นายวีระ ธีระภัทรานนท์                 กรรมการ                                           วัฏจักร
8. นางสาวอัจฉรา พงษ์วุฒิธรรม       กรรมการ                                            เดอะเนชั่น
 
ปี 2538                                                        ตำแหน่ง                                              สังกัด
1. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                    นายก                                                 ฐานเศรษฐกิจ
2. นายองอาจ พึ่งพานิช                         อุปนายก 1                                          กรุงเทพธุรกิจ
3. นายภูวนารถ ณ สงขลา                     อุปนายก 2                                         สื่อธุรกิจ
4. นายณ กาฬ เลาหะวิไลย                   เลขาธิการ                                            การเงินธนาคาร
5. นางพิทยา มีสมบูรณ์                         เหรัญญิก                                              สำนักข่าวไทย
6. นายสุตชาติ วงศ์หุ่น                          นายทะเบียน                                       เดลินิวส์
7. นายสุทธิชัย เตียวยืนยง                     สมาชิกสัมพันธ์                                  มติชน
8. นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์                        กรรมการวิชาการ                              คู่แข่งธุรกิจ
9. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล         กรรมการวิชาการ                              แนวหน้า
10. นายอมร พวงงาม                               กรรมการวิชาการ                             ประชาชาติธุรกิจ
11. นางสาววลัยลักษณ์ กีรติพิพัฒนพงศ์ กรรมการวิชาการ                         บางกอกโพสต์
 
ปี 2539                                                           ตำแหน่ง                                       สังกัด
1. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                        นายก                                              ฐานเศรษฐกิจ
2. นายภูวนารถ ณ สงขลา                          อุปนายก 1                                      สื่อธุรกิจ
3. นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์                             อุปนายก 2                                     คู่แข่งธุรกิจ
4. นายสมหมาย ยาน้อย                               เลขาธิการ                                     เดลินิวส์
5. นางสาวเสาวณี ศรีไสยเพชร                 เหรัญญิก                                      วัฏจักร
6. นายสมภพ ไพรสณฑ์                             นายทะเบียน                                 ประชาชาติธุรกิจ
7. นางสาวชลลดา อิงศรีสว่าง                  ประชาสัมพันธ์                              บางกอกโพสต์
8. นายชูชาติ สว่างเสรี                               ปฏิคม                                              ไทยรัฐ
9. นางสาวประคองจิต ไชยชนะ              กรรมการวิชาการ                          ดอกเบี้ยธุรกิจ
10. นางนงค์นาถ ห่านวิไล                        กรรมการวิชาการ                          กรุงเทพธุรกิจ
11. นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา        กรรมการวิชาการ                          มติชน
 
ปี 2540                                                           ตำแหน่ง                                           สังกัด
1. นายองอาจ พึ่งพานิช                              นายก                                                 กรุงเทพธุรกิจ
2. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล             อุปนายก 1                                         แนวหน้า
3. นายณรงค สุทธิรักษ์                                อุปนายก 2                                        ฐานเศรษฐกิจ
4. นายเถกิง สมทรัพย์                                  เลขาธิการ                                         คู่แข่งธุรกิจ
5. นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์                     เหรัญญิก                                           ประชาชาติธุรกิจ
6. นายปิยมิตร ยอดเมือง                              นายทะเบียน                                     วัฏจักร
7. นายชูชาติ สว่างสาลี                               ปฏิคม                                                  ไทยรัฐ
8. นางสาวประคองจิต ไชยชนะ              ประชาสัมพันธ์                                  ดอกเบี้ยธุรกิจ
9. นายไกรสีห์ พุทธรักษา                           กรรมการวิชาการ                             สยามรัฐ
10. นายจรัญ ชุ่มเงิน                                    กรรมการวิชาการ                            สื่อธุรกิจ
11. นางสาวอรุณี ผลน้อย                            กรรมการวิชาการ                            ไอทีวี
 
ปี 2541                                                                ตำแหน่ง                                         สังกัด
1. นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล                   นายก                                              แนวหน้า
2. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ                        อุปนายก 1                                     กรุงเทพธุรกิจ
3. นางสาววลัยลักษณ์ กีรติพิพัฒน์พงศ์         อุปนายก 2                                     บางกอกโพสต์
4. นายปิยมิตร ยอดเมือง                                    เลขาธิการ                                    วัฏจักร
5. นายธานี ลิมปนารมณ์                                   เหรัญญิก                                       ผู้จัดการ
6. นายชาย ซีโฮ่                                                  นายทะเบียน                                 ฐานเศรษฐกิจ
7. นางสาวลำยอง                                              ปกป้อง ปฏิคม                                เดลินิวส์
8. นายวรรณกิจ ตันติฉันทะวงศ์                     ประชาสัมพันธ์                             ไทยรัฐ
9. นางกอบแก้ว อินจนา                                   กรรมการวิชาการ                           กรมประชาสัมพันธ์
10. นางสาวอรุณี ผลน้อย                                กรรมการวิชาการ                            ไอทีวี
11. นางสาววิมล แซ่ตัน                                   กรรมการวิชาการ                             มติชน
 
ปี 2542                                                                 ตำแหน่ง                                             สังกัด
1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ                         นายก                                                  กรุงเทพธุรกิจ
2. นางกอบแก้ว อินจนา                                    อุปนายก 1                                          กรมประชาสัมพันธ์
3. นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์                           อุปนายก 2                                           ประชาชาติธุรกิจ
4. นายชาย ซีโฮ่                                                  เลขาธิการ                                           ฐานเศรษฐกิจ
5. นายธานี ลิมปนารมณ์                                   เหรัญญิก                                            ผู้จัดการ
6. นางสาวชลลดา อิงศรีสว่าง                        นายทะเบียน                                        บางกอกโพสต์
7. นางพิทยา มีสมบูรณ์                                   กรรมการวิชาการ                                  สำนักข่าวไทย
8. นางสาวจตุพร เอี่ยมสอาด                           กรรมการวิชาการ                                เดลินิวส์
9. นางสาวสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์                กรรมการวิชาการ                                ไอทีวี
10. นายขวัญชัย รุ่งฟ้าไพศาล                          ปฏิคม                                                     เดอะเนชั่น
11. นางสาวณัฐกานต์ บุญสอน                       ประชาสัมพันธ์                                      แนวหน้า
 
ปี 2543                                                                 ตำแหน่ง                                                สังกัด
1. นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์                           นายก                                                      ประชาชาติธุรกิจ
2. นายสุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล                         อุปนายก 1                                            ผู้จัดการ
3. นางสาวสร้อยฟ้า  โอสุคนธ์ทิพย์                 อุปนายก 2                                            ไอทีวี
4. นางสาวจันทนา อ้นคำ                                 เลขาธิการ                                               กรมประชาสัมพันธ์
5. นางสาวสายฝน คำกลิ้ง                                เหรัญญิก                                                ไทยรัฐ
6. นางสาวมาริสา ช่อกระถิน                          นายทะเบียน                                           เดลินิวส์
7. นางพิทยา มีสมบูรณ์                                    กรรมการวิชาการ                                    สำนักข่าวไทย
8. นางสาวฉัตรฤดี เทพรัตน์                            กรรมการวิชาการ                                   บางกอกโพสต์
9. นายชาคร หนูคงใหม่                                   กรรมการวิชาการ                                   แนวหน้า, UBC 7
10. นายสุพจน์  อึ่งทอง                                     ปฏิคม                                                      ฐานเศรษฐกิจ
11. นายจตุพล นาคนิ่ม                                      ประชาสัมพันธ์                                      กรุงเทพธุรกิจ
 
ปี 2544                                                                 ตำแหน่ง                                                    สังกัด
1. นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล                         นายก                                                            ผู้จัดการ
2. นายชาย ซีโฮ่                                                อุปนายก 1                                                    กรุงเทพธุรกิจ/คมชัดลึก
3. นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์                                อุปนายก 2                                                   สยามธุรกิจ
4, นายสุพจน์ อึ่งทอง                                       เลขาธิการ                                                    ฐานเศรษฐกิจ
5, นางสาวสายฝน คำกลิ้ง                               เหรัญญิก                                                      ไทยรัฐ
6, นางสาวฉัตรฤดี เทพรัตน์                          นายทะเบียน                                                 บางกอกโพสต์
7, นางสาวจันทนา อ้นคำ                              กรรมการวิชาการ                                          กรมประชาสัมพันธ์
8. นางสาวมาริสา ช่อกระถิน                       กรรมการวิชาการ                                          เดลินิวส์
9. นายชาคร หนูคงใหม่                                กรรมการวิชาการ                                          UBC 7
10. นายพลภฤต เรืองจรัส                            ปฏิคม                                                               ไอทีวี
11. นายกำภู ภูริภูวดล                                    ประชาสัมพันธ์                                              สำนักข่าวไทย
 
ปี 2545                                                             ตำแหน่ง                                                           สังกัด
1. นางสาววลัยลักษณ์  กีรติพิพัฒน์พงศ์    นายก                                                                  บางกอกโพสต์
2. นางนงค์นาถ  ห่านวิไล                             อุปนายก 1                                                        กรุงเทพธุรกิจ
3. นายเกษตร  น้อยทิพย์                                อุปนายก 2                                                         ประชาชาติธุรกิจ
4. นายสุวัฒน์  สุขสัมฤทธิ์                            เลขาธิการ                                                           สยามธุรกิจ
5. นางสาวอมรรัตน์  จรูญสมิทธิ์                 เหรัญญิก                                                            ไทยรัฐ
6. นางสาวนิธิวดี รัชตวงศ์พิพัฒน์             นายทะเบียน                                                        จิจิเพรส
7. นางสาวเจียมจิตต์  แซ่อึ่ง                        ปฏิคม                                                                    ฐานเศรษฐกิจ
8. นายกำภู  ภูริภูวดล                                  ประชาสัมพันธ์                                                    สำนักข่าวไทย
9. นางสาววันดี วรรณเมธางกูร                กรรมการวิชาการ                                                ไอทีวี
10. นางสาวนันทนา  แสงมิตร                  มติชน กรรมการวิชาการ                                   มติชน
 
ปี 2546                                                            ตำแหน่ง                                                           สังกัด
1.นายเจริญสุข ลิมป์บรรจงกิจ                     นายก                                                                 ไทยรัฐ
2.นางสาวจตุพร เอี่ยมสอาด                         อุปนายก 1                                                       เดลินิวส์
3.นางสาวฉัตรฤดี เทพรัตน์                          อุปนายก 2                                                       บางกอกโพสต์
4.นายณรงค สุทธิรักษ์                                   เลขาธิการ                                                        ฐานเศรษฐกิจ/UBC 7
5.นางสาวอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์                    เหรัญญิก                                                         ไทยรัฐ
6.นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง                          นายทะเบียน                                                    มติชน
7.นางสาวเมตตา ทับทิม                               ปฏิคม                                                                  ประชาชาติธุรกิจ
8.ว่าที่ร.ต.หญิงสายจิตร ภักดี                      ประชาสัมพันธ์                                                 กรมประชาสัมพันธ์
9.นางสาววันดี วรรณเมธางกูร                   กรรมการวิชาการ                                            ไอทีวี
10.นายผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล               กรรมการวิชาการ                                              กรุงเทพธุรกิจ
11.นายวิชิต ใจตรง                                      กรรมการวิชาการ                                              เดอะเนชั่น
 
ปี 2547                                                              ตำแหน่ง                                                       สังกัด
1.นางสาวเพ็ญรุ่ง  ใยสามเสน                      นายก                                                              ประชาชาติธุรกิจ
2.นายสุรพล  สุประดิษฐ์  ณ อยุธยา            อุปนายก 1                                                       มติชน
3.นางสาธิตา โสรัสสะ                                 อุปนายก 2                                                       กรุงเทพธุรกิจ
4. นายสุพจน์  อึ่งทอง                                  เลขาธิการ                                                        ฐานเศรษฐกิจ
5. นางสาวฉัตรฤดี เทพรัตน์                       เหรัญญิก                                                         บางกอกโพสต์
6.นางพิทยา  มีสมบูรณ์                               นายทะเบียน                                                   สำนักข่าวไทย
7.นางสาวประอร  นพคุณ                         ปฏิคม                                                                ไทยรัฐ
8.นางรัชดา  ตรงดี                                      ประชาสัมพันธ์                                               กรมประชาสัมพันธ์
9.นางสาวจิรพรรณ  บุญหนุน                  กรรมการวิชาการ                                           เดอะเนชั่น
10.นายสุธา  วิเศษสุวรรณภูมิ                    กรรมการวิชาการ                                            ผู้จัดการ
11.นางสาวสุจรรยา  สุนทรพรเจริญ        กรรมการวิชาการ                                           สยามธุรกิจ/ฐานเศรษฐกิจ
 
ปี 2548                                                                 ตำแหน่ง                                                สังกัด
1.นางสาวเพ็ญรุ่ง  ใยสามเสน                         นายก                                                      ประชาชาติธุรกิจ
2.นายสุรพล  สุประดิษฐ์  ณ อยุธยา                อุปนายก 1                                             มติชน
3.นายสุพจน์  อึ่งทอง                                        อุปนายก 2                                             ฐานเศรษฐกิจ
4. นางพิทยา  มีสมบูรณ์                                    เลขาธิการ                                               สำนักข่าวไทย
5. นางสาวอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์                      เหรัญญิก                                               ไทยรัฐ
6.นางสาวชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์                นายทะเบียน                                          โพสต์ ทูเดย์
7.นายวัชรพงศ์  ทองรุ่ง                                    ปฏิคม                                                       เดอะ เนชั่น
8.นางรัชฎา  ตรงดี                                            ประชาสัมพันธ์                                       กรมประชาสัมพันธ์
9.นายวิชิต  จันทานุสรณ์สิริ                             กรรมการวิชาการ                                  บางกอกโพสต์
10.นายผดุงศักดิ์  เหล่ากิจไพศาล                    กรรมการวิชาการ                                  กรุงเทพธุรกิจ
 
ปี 2549                                                               ตำแหน่ง                                                    สังกัด
1.นางสาววิมล  แซ่ตัน                                    นายก                                                          มติชน
2.นายผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล                    อุปนายก 1                                                  กรุงเทพธุรกิจ
3.นายสาวสุกฤษฎิ์ ขวัญสกุล                        อุปนายก 2                                                   ช่อง 7
4. นางสาวอมรรัตน์  จรูญสมิทธิ์                  เลขาธิการ                                                   ไทยรัฐ
5. นางสาวเจียมจิตต์ แซ่อึ่ง                            เหรัญญิก                                                    ฐานเศรษฐกิจ
6.ว่าที่ร.ต.หญิงสายจิตร  ภักดี                       นายทะเบียน                                             กรมประชาสัมพันธ์
7.นางสาวสุกัญญา  สังฆธรรม                     ปฏิคม                                                         เดลินิวส์
8.นางสร้อยฟ้า  โอสุคนธ์ทิพย์                    ประชาสัมพันธ์                                          ITV
9.นายวัชรพงศ์  ทองรุ่ง                               กรรมการวิชาการ                                        เดอะ เนชั่น
10. นายวิชิต  จันทานุสรณ์สิริ                    กรรมการวิชาการ                                        บางกอกโพสต์
11.นางสาวสุดใจ  ชาญชาตรีรัตน์             กรรมการวิชาการ                                       ประชาชาติธุรกิจ
 
ปี 2550                                                         ตำแหน่ง                                                            สังกัด
1.นางสาววิมล  ตัน                                     นายก                                                               มติชน
2.นางสาวกัญญา  ขวัญสกุล                     อุปนายก 1                                                      ช่อง 7
3.นายสินธุ์ชัย  ภมรพล                             อุปนายก 2                                                      กรุงเทพธุรกิจ
4.นางสาวบุศรินทร์  ตรีระพงศ์พิชิต     เลขาธิการ                                                       บางกอกโพสต์
5.นางสาวชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์        เหรัญญิก                                                        โพสต์ทูเดย์
6.นางสาวสุดใจ  ชาญชาตรีรัตน์            นายทะเบียน                                                   ประชาชาติธุรกิจ
7.ว่าที่ร.ต.หญิงสายจิตร  ภักดี                 ปฏิคม                                                                กรมประชาสัมพันธ์
8.นางสร้อยฟ้า  โอสุคนธ์ทิพย์               ประชาสัมพันธ์                                                ITV
9.นายอนันตเดช  พงษ์พันธ์                   กรรมการวิชาการ                                             แนวหน้า
10.นายธนะชัย  ณ นคร                           กรรมการวิชาการ                                            ข่าวหุ้นธุรกิจ
11.นางสาวนิธิดา  อัศวนิพนธ์               กรรมการวิชาการ                                            เดอะเนชั่น
 
ปี 2551                                                              ตำแหน่ง                                                สังกัด
1.นายสุพจน์  อึ่งทอง                                    นายก                                                       ฐานเศรษฐกิจ
2.นายวัชรพงศ์  ทองรุ่ง                                อุปนายก 2                                               เดอะเนชั่น
3.นายสุรพล  สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา            เลขาธิการ                                                มติชน
4.นางพิทยา  มีสมบูรณ์                                เหรัญญิก                                                 สำนักข่าวไทย
5.นางรัชฎา  ตรงดี                                        ปฏิคม                                                      กรมประชาสัมพันธ์
6.นางสาวสุธารัตน์  เกษร                            ประชาสัมพันธ์                                      ผู้จัดการ
7.นางสาวอุษา  รุ่งวัฒนไพบูลย์                 กรรมการวิชาการ                                    ประชาชาติธุรกิจ
8.นางสาวดวงพร  อุดมทิพย์                       กรรมการวิชาการ                                   ไทยรัฐ
 
ปี 2552                                                            ตำแหน่ง                                                  สังกัด
1.นายผดุงศักดิ์  เหล่ากิจไพศาล                  นายก                                                        กรุงเทพธุรกิจ
2.นายอนันต์เดช  พงษ์พันธุ์                        อุปนายก 1                                               แนวหน้า
3.นายธเรศวร์  ธนะสมบูรณ์                        อุปนายก 2                                              TV.5
4.นางสาวณรัช  ภัทรปุณณโชติ                  เลขาธิการ                                               TV.7
5.นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง                        เหรัญญิก                                                สำนักข่าวไทย
6.นางชาคร  หนูคงใหม่                              ทะเบียน                                                 การเงินธนาคาร
7.นางสาวสมฤดี  บรรจงดวง                      ประชาสัมพันธ์                                     บางกอกโพสต์
8.นายลลิตเทพ  ทรัพย์เมือง                        กรรมการวิชาการ                                  ไทยโพสต์
9.นายธนะชัย  ณ นคร                                กรรมการวิชาการ                                   ข่าวหุ้นธุรกิจ
10.นายสะตะวสิน  สถาพรชาญชัย          กรรมการวิชาการ                                   รอยเตอร์
 
ปี 2553                                                             ตำแหน่ง                                             สังกัด
1.นางสาวจตุพร  เอี่ยมสอาด                        นายก                                                 เดลินิวส์
2.นายณัฐพงศ์  ภัทรพงศ์                             อุปนายก 1                                         TV.9
3.นายพิเชษฐ์  ชูรักษ์                                   อุปนายก 2                                         โพสต์ทูเดย์
4.นางสาวชนิญญา  สันสมภาค                 เลขาธิการ                                           กรุงเทพธุรกิจ
5.นางสาวดวงพร  อุดมทิพย์                      เหรัญญิก                                           ไทยรัฐ
6.นางเมตตา  ทับทิม                                  ทะเบียน                                               ประชาชาติธุรกิจ
7.นางสาวสุธารัตน์  เกษร                        ประชาสัมพันธ์                                    ผู้จัดการ
8.นางสาวฑีฆะสุดา  ภักดี                        กรรมการวิชาการ                                กรมประชาสัมพันธ์
9.นางสาวณัฐชา  วงศ์สืบชาติ                 กรรมการวิชาการ                                 TV3.
10.นางสาวผุสดี  อรุณมาศ                       กรรมการวิชาการ                               บางกอกโพสต์
11.นางสาวสุทิษา  สุภารัตน์                   กรรมการวิชาการ                                ฐานเศรษฐกิจ
 
ปี 2554                                                         ตำแหน่ง                                              สังกัด
1.นายธนะชัย  ณ นคร                              นายก                                                     ข่าวหุ้นธุรกิจ
2.นายชาคร  หนูคงใหม่                           อุปนายก                                               การเงินธนาคาร
3.นายชาญวิทย์  อินยันญะ                       อุปนายก 2                                           ฐานเศรษฐกิจ
4.นางสาวเพ็ญทิพย์  อักษรเนียม             เลขาธิการ                                           มติชน
5.นายลลิเทพ  ทรัพย์เมือง                        นายทะเบียน                                       ไทยโพสต์
6.นายปรีชา  มีชำนาญ                             ป ระชาสัมพันธ์                                   สำนักข่าวไทย
7.นายเทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์                   กรรมการวิชาการ                                Nation  Channel
8.นางสาววชิราภรณ์  นาสวน                กรรมการวิชาการ                                 TNN24
 
ปี 2555                                                           ตำแหน่ง                                               สังกัด
1.นางสาวอมรรัตน์  จรูญสมิทธิ์                นายก                                                      ไทยรัฐ
2.นางสาวจิรพร  มรกตจินดา                      อุปนายก 1                                            สำนักข่าวไทย
3.นายชำนาญ  น้อยสำราญ                         อุปนายก 2                                            กรุงเทพธุรกิจ
4.นางสาวฉัตรฤดี  เทพรัตน์                        เลขาธิการ                                             บางกอกโพสต์
5.นางสาวชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์             เหรัญญิก                                             โพสต์ทูเดย์
6.นางศรีสุดา  ผาสุก                                      นายทะเบียน                                        ข่าวสด
7.นางสาวจิตวดี  เพ็งมาก                             ประชาสัมพันธ์                                   เดลินิวส์
8.นางสาวสุทิษา  สุภารัตน์                           กรรมการวิชาการ                             ฐานเศรษฐกิจ
9.นางสาวชมพูนุช  ภัทรขจี                         กรรมการวิชาการ                             โทรทัศน์ช่อง 3
10.นางสาวกรณัช  พลอยสวาท                  กรรมการวิชาการ                               ข่าวหุ้นธุรกิจ
11.นายชีวิน  ขันตรี                                       กรรมการวิชาการ                               มติชน
 
ปี 2556                                                           ตำแหน่ง                                                สังกัด
1.นางสาวอมรรัตน์  จรูญสมิทธิ์                 นายก                                                      ไทยรัฐ
2.นางสาวสุธิษา  สุภารัตน์                          อุปนายก 1                                              ฐานเศรษฐกิจ
3.นางพิทยา มีสมบูรณ์                                  อุปนายก 2                                             สำนักข่าวไทย
4.นางสาวฉัตรฤดี  เทพรัตน์                        เลขาธิการ                                               บางกอกโพสต์
5.นางสาวชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์            เหรัญญิก                                                 โพสต์ทูเดย์
6.นางศรีสุดา  ผาสุก                                      นายทะเบียน                                           ข่าวสด
7.นางสาวกรณัช  พลอยสวาท                     ประชาสัมพันธ์                                     ข่าวหุ้นธุรกิจ
8.นางสาวสินธิ์ชัย ภมรพล                          กรรมการวิชาการ                                  กรุงเทพธุรกิจ
9.นางสาวชมพูนุช  ภัทรขจี                         กรรมการวิชาการ                                 โทรทัศน่อง 3
10.นางสาวสุกัญญา  สังฆธรรม                  กรรมการวิชาการ                                  เดลินิวส์
11.นายชีวิน  ขันตรี                                       กรรมการวิชาการ                                   มติชน
 
ปี 2557                                                         ตำแหน่ง                                                       สังกัด
1. คุณลำยอง  ปกป้อง                                นายกสมาคมฯ                                             น.ส.พ.เดลินิวส์
2. คุณรัชฎา  ตรงดี                                     อุปนายก 1                                                    กรมประชาสัมพันธ์ 
3. คุณธิวา  สุดใจ                                        อุปนายก 2                                                    น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ 
4. คุณพิทยา  มีสมบูรณ์                             เลขาธิการ                                                      สำนักข่าวไทย 
5. คุณสะตะวสิน  สถาพรชาญชัย          เหรัญญิก                                                        รอยเตอร์ 
6. คุณอนัญญา  มูลเพ็ญ                            นายทะเบียน                                                 น.ส.พ.โพสต์ทูเดย์
7. คุณปิยะวรรณ ผลเจริญ                        ประชาสัมพันธ์                                            น.ส.พ.มติชน   
8. คุณผุสดี  อรุณมาศ                                กรรมการวิชาการ                                        น.ส.พ.บางกอกโพสต์ 
9. คุณวัชรพงศ์  ทองรุ่ง                             กรรมการวิชาการ                                       น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ 
10. คุณประอร  นพคุณ                             กรรมการวิชาการ                                        น.ส.พ.ไทยรัฐ 
11. คุณถิรพุทธิ์  เปรมประยูรวงศา          กรรมการวิชาการ                                        โทรทัศน์ช่อง 7 
 
ปี 2558                                                       ตำแหน่ง                                                           สังกัด
1. นายธิวา สุดใจ                                       นายกสมาคมฯ                                               นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
2. นางสาวผุสดี  อรุณมาศ                        อุปนายก 1                                                     นสพ.บางกอกโพสต์
3. นายอโณทัย ชุมไชยโย                         อุปนายก 2                                                     นสพ.ไทยโพสต์
4. นายถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา         เลขาธิการ                                                      โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
5. นางสาวประอร นพคุณ                        เหรัญญิก                                                         นสพ.ไทยรัฐ
6. นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน             นายทะเบียน                                                  www. Efinancethai.com
7. นางสาวธนวรรณ ปันทะโชติ             ประชาสัมพันธ์                                              โทรทัศน์ Nation TV
8. นางสาวจินตนา มากสิน                       กรรมการวิชาการ                                         โทรทัศน์ช่อง 7
9. นายเล็ก เกตุกาญจน์                             กรรมการวิชาการ                                           สำนักข่าวไทย
10. นายปัญญา อินลา                               กรรมการวิชาการ                                          นสพ.สยามธุรกิจ
11. นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์                 กรรมการวิชาการ                                          โทรทัศน์ช่อง 3
 
ปี 2559                                                            ตำแหน่ง                                                  สังกัด
1. นายชาคร  หนูคงใหม่                               นายกสมาคม                                           การเงินธนาคารและMoney & Banking Television
2. นายปัญญา  อินลา                                     อุปนายก 1                                                หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
3. นายวัชรพงศ์  ทองรุ่ง                                อุปนายก 2                                                เว็ปไซต์เอ็นเนอร์จี นิวส์เซ็นเตอร์.
4. นายอโณทัย  ชุมไชยโย                            เลขาธิการ                                                  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
5. นางสาวศรัญญา  คงอยู่                            เหรัญญิก                                                   โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
6. นางสาวธนวรรณ  ปันทะโชติ               นายทะเบียน                                              โทรทัศน์ Nation TV
7. นายเทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์                     ประชาสัมพันธ์                                          โทรทัศน์ช่อง 3 
8. นายภาคภูมิ  ภู่กาญจน์                             กรรมการวิชาการ                                      หนังสือพิมพ์แนวหน้า
9. นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร          กรรมการวิชาการ                                      สำนักข่าวไทย อสมท
10. นางสาวพัฐกานต์  เชียงน้อย                กรรมการวิชาการ                                      หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
11. นางสาวณัฐพัชญ์ ทีฆโชติคุณานนท์  กรรมการวิชาการ                                      โทรทัศน์ Money Channel 
 
ปี 2560                                                              ตำแหน่ง                                                     สังกัด
1. นายชาคร  หนูคงใหม่                               นายกสมาคมฯ                                      การเงินธนาคารและ Money & Banking Television
2. นายวัชรพงศ์  ทองรุ่ง                                อุปนายก 1                                             เว็บไซต์ศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center)
3.นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร             อุปนายก 2                                             สำนักข่าวไทย อสมท 
4. นางสาวพิมพ์รภัส  ศิริไพรวัน                 เลขาธิการ                                              สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
5. นางสาวสุทิษา  สุภารัตน์                         เหรัญญิก                                                 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
6. นางสาวชมพูนุช  ภัทรขจี                       ประชาสัมพันธ์                                       โทรทัศน์ช่อง 3
7. นางสาวกาญจนา  ปลื้มจิตต์                    นายทะเบียน                                             โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
8. นางสาวกษมน  พงษ์ธานี                       กรรมการวิชาการ                                       หนังสือพิมพ์ทันหุ้น    
9. นายลลิตเทพ  ทรัพย์เมือง                      กรรมการวิชาการ                                        หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
10. นางสาวอนิสา  มอญฤทธิ์                    กรรมการวิชาการ                                       หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
 
ปี 2561                                                               ตำแหน่ง                                                สังกัด
1. นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา                นายกสมาคม                                       โทรทัศน์ PPTV
2. นางสาวพิมพ์รภัส  ศิริไพรวัน                  อุปนายก 1                                            สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
3. นางสาวผุสดี  อรุณมาศ                              อุปนายก 2                                            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
4. นายเล็ก  เกตุกาญจน์                                เลขาธิการ                                             สำนักข่าวไทย อสมท
5. นายลลิตเทพ  ทรัพย์เมือง                          เหรัญญิก                                              หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
6. นายเทพกิจ  ฉัตรสุริยาวงศ์                        ประชาสัมพันธ์                                    โทรทัศน์ช่อง 3
7. นางสาวเขมิกา  พรมพันใจ                       นายทะเบียน                                         โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
8. นายปัญญา  อินลา                                      กรรมการวิชาการ                                  หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
9. นางสาวกมลพร  ชิระสุวรรณ                  กรรมการวิชาการ                                  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
10.นายกรัณย์  สุริวงศ์                                     กรรมการวิชาการ                                  นิตยสาร Condo Guide
 
ปี 2562                                                               ตำแหน่ง                                                สังกัด
1. นางสาวสุธารัตน์  เกษร                                   นายกสมาคม                         หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360
2. นายวิชิต   ใจตรง                                               อุปนายก 1                             หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
3. นายกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร                      อุปนายก 2                             สำนักข่าวไทย
4. นายกมล   ชวาลวิทย์                                        เลขาธิการ                              สำนักข่าวไทยพับลิก้า
5. นางสาวปิยะฉัตร  ใหม่แก้ว                              เหรัญญิก                               หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                
6. นางสาวศศิธร   ซิมาภรณ์                                 นายทะเบียน                         สำนักข่าว Infoquest
7. นายฐิติกร  ทิพย์มนเฑียร                             ประชาสัมพันธ์                       สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
8. นายไพโรจน์  สุนทรโชติ                                กรรมการวิชาการ                นิตยสาร Stock Review
9. นายวัชระ  ปุษยะนาวิน                                    กรรมการวิชาการ                หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
10.นางสาวอนิสา  มอญฤทธิ์                               กรรมการวิชาการ                     หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ