ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582

                 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวกิจ ส่งบทความข่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “รางวัลบทความป๋วย  อึ๊งภากรณ์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติม www.econmass.com สอบถามโทร. 08-9035-8245
 
*** ผลงานที่ส่งสามารถเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในช่วงเวลาตั้งแต่  1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 
หมายเหตุ : หากบทความใดที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาความยาวเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
 
 
โครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ 
“รางวัลบทความป๋วย  อึ๊งภากรณ์”
 
หลักการและเหตุผล
 
โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นข่าวเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาข่าวเศรษฐกิจยังได้รับความสนใจจากสังคมในวงจำกัด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจของผู้คนที่มองว่าข่าวเศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลตัว   อีกประการหนึ่งมากจากการนำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจยังไม่เป็นที่น่าสนใจพอที่จะให้คนทั่วไปหันมาอ่านข่าวเศรษฐกิจ 
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยสมาคมฯ และสื่อต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดโครงการ
 
ความหมายของ “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” คือ บทความที่มีรายละเอียดข้อมูลรองรับหรือสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นหลักอย่างรอบด้าน และข้อมูลเหล่านั้นต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน
1. ลักษณะประเด็นบทความ
ทั้งนี้โครงการฯ เปิดกว้างในประเด็นหลักของบทความที่ส่งเข้าประกวด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ ที่ระบุไว้ว่าจะส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนสายข่าวเศรษฐกิจ
โครงการนี้เปิดกว้างให้สมาชิกทุกสายข่าวได้ส่งผลงานเข้าประกวด เพราะปัจจุบันข่าวเศรษฐกิจทุกสายข่าวมีความเกี่ยวพันกันทั้งสิ้น บทความที่ส่งเข้าประกวด ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลักได้อย่าง  รอบด้านและตรงประเด็นที่สุด รวมทั้งเป็นประเด็นที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
2. คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด
2.1  เฉพาะสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2.2  ส่งบทความในนามบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน
 
1. บทความที่วิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลัก (หัวข้อบทความ) ได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็นที่สุด
2. เป็นบทความที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
3. เนื้อหาง่ายต่อการทำความเข้าใจ
4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. คณะกรรมการตัดสินจะไม่ทราบว่าบทความเรื่องนั้นเป็นของใคร
 
เงื่อนไขการส่งประกวดชิ้นงาน
 
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสมาชิกของสมาคมฯประกอบด้วยสื่อทุกสาขา โดยหลักๆ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซด์ ดังนั้นเพื่อเปิดกว้างให้สมาชิกในทุกสื่อได้แสดงความสามารถ จึงได้แบ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท ดังนี้
 
สื่อสิ่งพิมพ์   กำหนดว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมี เนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4    (ไม่รวมตาราง/ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ Angsana New  ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ ต้องประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประเด็นทั้งหมด
 
สื่อโทรทัศน์  เป็นชิ้นงานเทปโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที (เมื่อรวมกับโปรยผู้ประกาศก่อนเข้าสกู๊ปข่าวต้องไม่เกิน 5.30 นาที) และเอกสารคำบรรยายพร้อมเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 
สื่อวิทยุ  ส่งเป็นเทปเสียงความยาวไม่เกิน 5 นาที และเอกสารคำบรรยาย พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล
 
สื่อเว็บไซต์  ส่งเป็นเอกสารความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมตาราง/ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ และเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 
*** ผลงานที่ส่งสามารถเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
 
ระยะเวลาโครงการ
 
โครงการนี้ กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดอย่างเป็นทางการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – 8 มกราคม 2564 โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในเดือนมกราคม 2564 และจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสมาคมฯ จะนำผลงานที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม หรือกรณีไม่มีรางวัลยอดเยี่ยมให้เอารางวัลที่ 1 ลงตีพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี “ปูมข่าวเศรษฐกิจ”  
 
รางวัล
 
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับเกียรติจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวด โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์” ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าให้กับผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละประเภทสื่อ ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซด์ 
 
รายละเอียดของรางวัลมีดังนี้
 
รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ 
รางวัลที่ 1 เงินสด 2 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินสด 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ  
รางวัลที่ 3 เงินสด 7 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย  เงินสด 5 พันบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดบทความ
 
1. ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2. รศ.ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
3.  รศ.ดร.จินตวีร์  เกษมศุข คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไออ็ม)
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5.  คุณผุสดี  อรุณมาศ  อุปนายก 2  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
 
เงื่อนไขโครงการประกวดบทความเชิงวิเคราะห์
 
เนื้อหาประกอบด้วย 
1. คำบรรยายแนวคิดในการจัดทำบทความที่ส่งเข้าประกวด  
2. เหตุผลของบทความที่ส่งประกวดจะก่อประโยชน์ต่อสังคม   
3. แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์ทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์
-บทความความยาวไม่เกิน 5  หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมตาราง-ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ Angsana New ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงาน และแหล่งที่มาของข้อมูล
 
 สื่อโทรทัศน์ 
-เทปโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที (เมื่อรวมกับโปรยผู้ประกาศก่อนเข้าสกู๊ปข่าวต้องไม่เกิน 5.30 นาที) 
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล
 
สื่อวิทยุ 
 
-เทปเสียงความยาวไม่เกิน 5 นาที
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล 
 
ส่วนการตัดสินจะใช้หลักเกณฑ์การตัดสินทั้งสิ้น 5 หลักเกณฑ์ (100 คะแนน)  ดังนี้
 
1.ประเด็นแหลมคม (20 คะแนน)
-What
-Why
2.ข้อเท็จจริงถูกต้อง  (20 คะแนน)
-ข้อมูลดี
-มีองค์ความรู้
3.ตรรกะการนำเสนอ (Logic) (20 คะแนน)
4.การใช้ภาษาที่เหมาะสม (20 คะแนน)
-เข้าใจง่าย
-ชวนติดตาม (อ่าน)
-ความถูกต้องทางภาษา
5.ข้อคิดเห็น ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (20 คะแนน)
-Impact
-Practical

ลงประกาศข่าว ฟรี!