ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)” ในหัวข้อ "มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal " อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (รวม 6 สัปดาห์ จำนวน 36 ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  ส่งใบสมัครได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขการจบหลักสูตร
 
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่คณะกรรมการกำหนด และนำเสนอรายงานการศึกษาดูงาน จึงถือว่าจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การบรรยายสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์) จำนวน 4 สัปดาห์ๆ ละ 6 ชั่วโมง ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ศึกษาดุงาน จำนวน 1 สัปดาห์ รวมจำนวน 36 ชั่วโมง  
2. บรรยายสรุป นำเสนอรายงานการศึกษาดูงาน และปิดโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ต่างจังหวัด (ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563)
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2. มีหนังสือรับรองและอนุญาตจากบรรณาธิการบริหาร หรือบรรณาธิการข่าว ให้เข้าฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
3. มัดจำการเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อรับรองว่าสามารถเข้าฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมครบตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำหากทำผิดเงื่อนไขที่กำหนด
4. สามารถเข้าอบรมในโครงการได้เลยหากเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และไม่จำกัดสิทธิแม้จะเคยเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 
5. รับผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 50 ท่าน โดยแต่ละสังกัดสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 2 ท่าน หากมีสมาชิกสนใจมากกว่า 1 ท่าน
6. คำชี้ขาดในการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบรมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจถือเป็นการสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ :   สมาคมฯ เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้เข้ารับอบรมในโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อที่สนใจเป็นรายครั้งได้ โดยต้องแจ้งรายชื่อกับทางสมาคมฯ ล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ที่นั่ง และอาหารไว้รับรอง
 
(ร่าง) ตารางการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563
หัวข้อเรื่อง “มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal”
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 - วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
ณ  อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
วัน-เวลาหัวข้อ และ วิทยากร

1.วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 256

เวลา   9.00-10.00 น.

 

เวลา  10.00-12.00 น.

 

เวลา 13.00-16.00 น. 

พิธีเปิดโครงการ พศส.  
      โดย     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 
 
หัวข้อ “โครงสร้างระบบการชำระเงินในอนาคต รับ New Normal”
      โดย    คุณบัญชา  มนูญกุลชัย  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
           คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ  ผู้อำนวยการ  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
หัวข้อ  “ตลาดทุนกับการลงทุนในยุค New Normal”
       โดย    ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ
                 หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
                 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

เวลา 9.00-12.00 น.

 

เวลา 10.45 -12.00 น.

 

 

 

เวลา 13.00-16.00 น.

 
หัวข้อ “มิติใหม่ทางการค้า รับ New Normal”
       โดย  นางสาวปัทมา  คงคาเขตร  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 นายเจษฎา  บำเพ็ญอยู่  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
หัวข้อ  “การสร้างตัวตน บนโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากการค้าออนไลน์”
    โดย      นายธีธัช วัชรานุวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้
 
 
หัวข้อ    “ยอดขายปัง ด้วยพลังแพลตฟอร์ม shopee รับวิถีใหม่”
    โดย     นายธีธัช วัชรานุวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้ 

3. วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

เวลา 9.00-12.00 น.

 

 

 

เวลา 13.00-16.00 น.

หัวข้อ  “มิติใหม่การท่องเที่ยว ยุค New Normal” 
       โดย   คุณยุทธศักดิ์ สุภสร 
               ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
                คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์
               นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
 
หัวข้อ  “แพลตฟอร์ม ฟู้ด เดลิเวอรี่ รับวิถีใหม่”
     โดย   คุณสถาพร เลิศกมลา ผู้จัดการฝ่ายขาย
             บริษัท สโตร์ฮับ ไทยแลนด์ จำกัด
              คุณจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
              แกร็บ ประเทศไทย   
4. วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 
 
     ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปรับตัวรับ  New Normal ของภาคธุรกิจ / การค้า
5. วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00-10.30 น.
 
 
 
เวลา 10.45 -12.00 น.
 
 
 
 
เวลา 13.00-14.30 น.
 

 

 
เวลา 14.45-16.15 น.
 
 
 
หัวข้อ  “การพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการให้บริการขนส่งสาธารณะ
       โดย   คุณชยธรรม์ พรหมศร 
  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 
หัวข้อ “สายการบินกระทบแรง-  ปรับตัวแรงภายใต้ธุรกิจหลัง covid แบบ new normal”
  โดย    คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร 
             กลุ่มบริษัทไทยแอร์เอเชีย
 
หัวข้อ  “ …………………… ”
      โดย   Flash Express
 
 
หัวข้อ  “วิถีใหม่ แพลตฟอร์มออนไลน์ กับการบริการขนส่งสินค้า”
    โดย   คุณเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการผู้จัดการ 
              กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
6. วันที่ 4-6  กันยายน 2563 
 
เวลา 9.00-12.00 น.
 
 
 
เวลา 13.00-15.00  น.
 
เวลา 15.30-16.00 น.
 
 
ปิดโครงการอบรมที่หัวหิน
 
หัวข้อ  “เศรษฐกิจไทยยุค New Normal ไปทางไหนดี”
        โดย  ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
นำเสนอรายงานกลุ่มจากการเข้าร่วมอบรม
 
มอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการ
     โดย   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 
หมายเหตุ     - รายชื่อวิทยากร / รายละเอียดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                   -  การอบรมช่วงเช้า และบ่าย มีพักเบรก 15 นาที
                      ติดต่อสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โทร 0-2937-3294 / 0-2937-3296
 

Download  (ร่าง) ตารางการอบรม (Update 29-7-63) File Word 

รายชื่อวิทยากร / รายละเอียดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
Download  ใบสมัคร File Word  

Download ใบสม้คร  File PDF                                                                                      

  

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!