ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582    

         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 โดยมี คุณชัยวัฒน์ ทองคําคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจไทย”สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส่วนราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมองเพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทางสมาคมฯได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายพิเศษ เรื่อง“เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”  ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563  ณ ห้องแกรนด์บอลลูน  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่ เวลา 9.30 – 12.00 น.   

 

กำหนดการ
สัมมนาใหญ่ประจำปี 2563
หัวข้อเรื่อง  “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”
วันพุธที่  15 มกราคม  2563  เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลลูน  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพฯ
 
 
09.30 - 10.00 น :    ลงทะเบียนและถ่ายภาพบริเวณหน้างาน
 
10.00 - 10.15  น. :    พิธีกรกล่าวต้อนรับ และ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกล่าวรายงาน
 
10.15 – 10.30 น.  : คุณชัยวัฒน์ ทองคําคูณ
              ปลัดกระทรวงคมนาคม  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
                               “การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจไทย”
 
บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020”
 
10.30 -10.50 น.   : คุณจรีพร  จารุกรสกุล 
                            ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
                            บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
10.50-11.10 น. : คุณชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร
        ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
11.10-11.30 น. : คุณวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา 
                          นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 
 11.30-11.50 น. : ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
                          รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 
11.50-12.00 น.    : จบการสัมมนา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ / ถ่ายภาพร่วมกัน

ลงประกาศข่าว ฟรี!