ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582

 

Download แบบฟอร์มอัพเดทข้อมูลสมาชิกประจำปี 2562/2563  (สำหรับสมาชิกเก่า)  File Word 

 

 

 

ประกาศสำหรับผู้สื่อข่าวที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563

 

1. ประเภทสมาชิกสามัญ

เงื่อนไขการสมัคร

 

                  1. ต้องมีสมาชิกเก่าเซ็นรับรอง 2 ท่าน และหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าว 1 ท่าน
                  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                  3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯต้องเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น หากทราบภายหลังว่าเป็นผู้สื่อข่าวสายอื่นทางสมาคมฯสามารถคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

Download ใบสม้ครสมาชิกสามัญ (สำหรับสมัครสมาชิกใหม่)  File PDF                                                                                       

  

Download ใบสม้ครสมาชิกสามัญ (สำหรับสมัครสมาชิกใหม่)  File Word                                                                   

 

 

2.  ประเภทสมาชิกองค์กร

เงื่อนไขการสมัคร

  
         1. ร่างจดหมายแสดงความจำนงค์เพื่อสมัครเป็นสมาชิกประเภทองค์กรของสมาคมฯผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
         2. องค์กรสื่อที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ จะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกประเภทสมาชิกองค์กรสื่อที่มีอยู่เดิม อย่างน้อย 3 องค์กร โดยมีบรรณาธิการ หรือหัวหน้างานด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง และส่งสื่อที่ผลิตมาให้คณะกรรมการพิจารณา                 3. องค์กรที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทองค์กรต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี    
 
อ่านกฏระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม ส่วนที่ 2 สมาชิกองค์กร
              ข้อ 13 องค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก่อนข้อบังคับนี้มีผลข้อบังคับ ให้ถือเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” โดยสมบูรณ์
              ข้อ 14 องค์กรสื่อที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคม จะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกประเภทสมาชิกองค์กรสื่อที่มีอยู่เดิม อย่างน้อย 3 องค์กร โดยมีบรรณาธิการ หรือหัวหน้างานด้านเศรษฐกิจเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง และส่งสื่อที่ผลิตมาให้คณะกรรมการพิจารณา
              ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ต้องยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน ตามระเบียบสมาคมกำหนด โดยนายทะเบียนจะพิจารณาคุณสมบัติว่าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หากคุณสมบัติถูกต้อง ให้ปิดประกาศรายชื่อไว้ที่สมาคม และเวบไซต์ของสมาคม มีกำหนด 30 วัน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
              ข้อ 16  ผู้สมัครสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ได้รับการจดทะเบียนและมีสิทธิ์เป็นสมาชิกนับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับ
              ข้อ 17  ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ของสมาคมแล้ว ถ้า “สมาชิกองค์กร” นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปิดกิจการลง ให้ถือว่า “สมาชิกองค์กร” นั้นสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกประเภท “สมาชิกองค์กร” ของสมาคมโดยปริยาย 

ลงประกาศข่าว ฟรี!