ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคม ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
โครงการ  :  แรลลี่ “ตะลุย EECi สู่หัวใจใหม่ภาคตะวันออก” (เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
พื้นที่เป้าหมาย : แนวเส้นทาง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  จ.ระยอง
 
หลักการและเหตุผล
 
                   ในปีนี้รัฐบาลได้เดินหน้าสานต่อ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี จากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา โดยจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากมาย เชื่อมต่อระบบคมนาคม ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการเมืองการบิน และขยายท่าอากาศยานอูตะเภา การขยายท่าเรือแหลมฉบังในเฟสที่  3 ซึ่งทั้งหมด จะนำไปสู่การสร้างพื้นที่ อุตสาหกรรมใหม่ การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว  นวัตกรรมเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคตะวันออก  จนถึงการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต 
                   สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนด้านเศรษฐกิจ ตระหนักดีถึงบทบาทและพันธกิจที่สำคัญในการเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงาน และองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกันยกระดับ ขับเคลื่อนแนวนโยบายและร่วมผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเพื่อประโยชน์ ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศในระยะยาว   
                    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เป็นงานที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญและทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ในหัวข้อ “ ตะลุย EECi สู่หัวใจใหม่ภาคตะวันออก”  (เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ) ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์สำคัญและนโยบายของรัฐบาล พร้อมจัดหารายได้ไปร่วมจัดทำกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่ชายหาด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดระยอง  การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติตามข้อมูล ของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ   
 
วัตถุประสงค์
1. มุ่งหวังให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งเรื่องของวัยวุฒิและคุณวุฒิ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นสะพานสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
2. มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นผู้ให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ และการคืนให้กับสังคมเมื่อมีโอกาสเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 
3. มุ่งหวังให้สมาชิกสมาคมฯ พร้อมครอบครัว และตัวแทนขององค์กรต่างๆมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน 
 
รูปแบบการดำเนินโครงการ
                  แบ่งเป็น ช่วงเตรียมโครงการซึ่งมีทีมงานลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม ดำเนินการควบคู่ไปกับการประชุมหารือร่วมกันกับตัวแทนต่างๆเพื่อให้สมาชิกและองค์กรที่ให้การสนับสนุนได้มีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนแผนงานให้สำเร็จ และตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้มากที่สุด
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
                ตั้งแต่เดือนกันยายน -ตุลาคม 2562
   
กลุ่มเป้าหมาย
                สมาชิกสมาคมฯและครอบครัว พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรภาคธุรกิจ ประมาณ 400 คน
 
(ร่าง) โปรแกรมระหว่างวันเสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
 
 วันเสาร์ที่ 19  ตุลาคม 2562
 
06:30-08.00 น. : นัดรวมพลคนข่าว และผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ทั้งหมด
                         ณ  สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
08:00-08.15 น. : ประธานเปิดงาน เดินทางถึง ปตท.
                        พิธีกร  เชิญ คุณสุธารัตน์  เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
                        พิธีกร  เชิญ คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                         บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ
08.15-08.30 น. : พิธีกร เชิญประธาน กล่าวเปิดงาน
                         และทำพิธีปล่อยรถร่วมกับคณะกรรมการ/ผู้ร่วมแข่งขัน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันหน้าซุ้มปล่อยรถ 
                         พิธีกร  เชิญประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายกสมาคมฯ โบกธงปล่อยรถคันที่ 1/2/ 3 ตามลำดับ
08.30-12.00 น. : แข่งขันแรลลี่ “ตะลุย EECi สู่หัวใจใหม่ภาคตะวันออก”
12.00-13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอิ่มท้อง
16.00 น.    : เดินทางถึงจุดหมาย โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.ระยอง
                  รับกุญแจห้องพัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
17:00-19.00 น. : ร่วมสนุกกับซุ้มเกมส์หน้างาน สังสรรค์และสนุกกับงานปาร์ตี้  
19:00-19.30 น.  : เปิดงานอย่างเป็นทางการโดย คุณสุธารัตน์ เกษร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
                          และเชิญตัวแทน ผู้สนับสนุนหลักถ่ายรูปร่วมกันบนเวที
20:00 น. : ประกวดการแต่งกายธีม “Boy & Girl Zero Waste”/ ประกาศรางวัลแรลลี่ /
               ประกาศรางวัลซุ้มเกมส์ / ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต บอย พีชเมคเกอร์ , ปอ อรรนพ
 
23:00 น. : จบกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วัน อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
 
07.00-09.30 น. : รับประทานอาหารเช้า
 
09.30-12.00 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย / เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 
 

Download ใบสม้คร File PDF                             Download ใบสมัคร  File Word                                                                    

                                   

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!