ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

 new_582 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญสมาชิกสมาคมฯสมัครเข้าร่วมอบรมใน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “Digital Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ  อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

                ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ รับสมัครจำนวน 30 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครหากมีผู้สนใจส่งใบสมัครครบตามที่สมาคมฯกำหนด ทางสมาคมฯขอทำการปิดรับสมัครทันที)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2937-3294-6 / 08-9035-8245

ส่งใบสมัครได้ทาง  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรุณายืนยันการส่งใบสมัครได้ที่  08-9035-8245 ( ก่า - ธันวา ภายอุ้ม)

 

การวางเงินประกัน : การโอน ชื่อบัญชี นางสาวธันวา ภายอุ้ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตึกช้าง เลขที่บัญชี 395-1-24824-6  หรือสะดวกเข้ามาชำระด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  

 

Download ใบสมัคร ตารางอบรม และเงื่อนไขการสมัคร  file PDF    
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2562
 
หลักการและเหตุผล
                ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 4-5 ที่ผ่านมาสื่อมวลชนหลายแขนงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมีการปิดตัวของหลายสำนัก ขณะที่สำนักสื่อที่ยังเปิดกิจการอยู่ก็มีการปรับลดพนักงานลงเป็นจำนวนมาก 
               เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลและเป็นทางออกของผลกระทบดังกล่าว สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสริมศักยภาพและการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพสื่อที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อมวลชนที่มีความต้องการประกอบวิชาชีพสื่อเป็นของตัวเองด้วย
               ดังนั้นในปี 2562 นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้นำเสนอการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวใน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)” ในหัวข้อ “Digital Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยน" เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และเป็นข้อมูลให้การนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้องต่อไป
 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Digital Transformation
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดหลักตั้งต้นเพื่อเริ่มทำ Digital Transformation ได้ และทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
     3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของตัวเอง และองค์กร
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน
     2.ผู้เข้าอบรมมีส่วนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ตื่นตัวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันไปสู่ความทันสมัย รวมไปถึงแนวความคิด และกระบวนการ 
     3.ผู้เข้าอบรมมีประเด็นความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอบทความและข่าวสารข้อมูล
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การบรรยายสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์) จำนวน 6 สัปดาห์ๆ ละ 6 ชั่วโมง ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. รวมจำนวน 36 ชั่วโมง  
2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562)
 
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
ผู้สนับสนุนโครงการ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 
ตารางอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2562
หัวข้อเรื่อง “Digital  Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน”
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
ณ  อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
วัน – เวลาหัวข้อ และ วิทยากร

1. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

เวลา   9.00-10.00น.

 

 

เวลา  10.00-12.00น.

 

เวลา 13.00-16.00 น.  

 

 

 

 

 

พิธีเปิดโครงการ พศส. 

      โดย     ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง Digital Content Creation Course”

       โดย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์

เรื่อง Data Journalism”

        โดย  ดร.เอกพล เธียรถาวร

               หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

               มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

               ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism

2. วันเสาร์ที่ 10  สิงหาคม 2562 

เวลา   9.00-12.00น.

 

เวลา 13.00-16.00 น.  

 

 

เรื่อง Business Models  for  New  Media”

       โดย คุณวริษฐ ลิ้มทองกุล

               จาก manager

เรื่อง “การสร้าง Personal Branding For Journalists”

         โดย  คุณจักรพงษ์ คงมาลัย

                  ผู้ก่อตั้งบริษัท Moonshot Digital PR Content Agency

3. วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 

เวลา   9.00-12.00น.

 

 

เวลา 13.00-15.00 น.  

 

 

เรื่อง Mobile Journalism Workshop”

        โดย  คุณพิภพ พานิชภักดิ์

                รองผู้อำนวยการ ThaiPBS

เรื่อง Graphic Design , Info Graphic , Visualization , Motion Active”

         โดย คุณธนิสรา  เรืองเดช

CEO & Co-founder Punch Up World (Data-Storytelling    Consult & Studio)

4. วันเสาร์ที่ 24  สิงหาคม 2562 

เวลา   9.00-12.00น.

 

 

 

วลา 13.00-16.00 น.  

 

 

เรื่อง Social Media For Journalists”

        โดย คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี

               นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ /

                คุณสุทธิชัย หยุ่น/Youtuber , Facebook , Google

 

เรื่อง “Podcast”การจัดรายการวิทยุผ่านอินเตอร์เน็ต

        โดย THE STANDARD หรือ Mission to The Moon       

         ของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ

5. วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 

เวลา   9.00-12.00น.

 

 

เวลา 13.00-14.30 น.

 

 

 

 

เวลา 15.00-16.30 น.

 

เรื่อง “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  AI – BLOCKCHAIN - BIG DATA – 5G Mobile”

        โดย คุณยุทธ จากซีพี

 

เรื่อง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 และจริยธรรมการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล”  

โดย  อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ / คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์- จริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หรือ  คุณบรรยงค์

 

เรื่อง “ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โพสต์อย่างไรให้ปลอดภัย”

         โดย  G-ABLE

6. วันศุกร์ที่ 6 - อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 

 

เดินทางทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย)

- ดูงานMalaysiakiniสำนักข่าวออนไลน์ชั้นนำของมาเลเซีย และ สถานีโทรทัศน์ Sarawak

7. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 

เวลา   9.00-12.00น.

 

เวลา 13.00-15.00น.

 

เวลา 15.00-16.00 น.

  

โดย   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

นำเสนอรายงานจากการอบรม และดูงานต่างประเทศ

 

มอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการ

      โดย  คุณเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร

              ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลง*** 

               : การอบรมช่วงเช้า และบ่าย มีพักเบรก 15นาที 

ลงประกาศข่าว ฟรี!