ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

 new_582 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญผู้สื่อข่าวสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “Digital Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน”วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 - วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ  อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

                

สอบถามรายละเอียดและสำรองชื่อได้ที่ 0-2937-3294, 0-2937-3296 / 08-9035-8245

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2562
หลักการและเหตุผล
                ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 4-5 ที่ผ่านมาสื่อมวลชนหลายแขนงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมีการปิดตัวของหลายสำนัก ขณะที่สำนักสื่อที่ยังเปิดกิจการอยู่ก็มีการปรับลดพนักงานลงเป็นจำนวนมาก 
               เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลและเป็นทางออกของผลกระทบดังกล่าว สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสริมศักยภาพและการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพสื่อที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสื่อมวลชนที่มีความต้องการประกอบวิชาชีพสื่อเป็นของตัวเองด้วย
               ดังนั้นในปี 2562 นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้นำเสนอการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวใน“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)” ในหัวข้อ “Digital Transformation : เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยน" เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และเป็นข้อมูลให้การนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้องต่อไป
 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Digital Transformation
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดหลักตั้งต้นเพื่อเริ่มทำ Digital Transformation ได้ และทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
     3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของตัวเอง และองค์กร
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน
     2.ผู้เข้าอบรมมีส่วนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ตื่นตัวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันไปสู่ความทันสมัย รวมไปถึงแนวความคิด และกระบวนการ 
     3.ผู้เข้าอบรมมีประเด็นความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอบทความและข่าวสารข้อมูล
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
การบรรยายสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์) จำนวน 6 สัปดาห์ๆ ละ 6 ชั่วโมง ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. รวมจำนวน 36 ชั่วโมง  
 
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 
 
หมายเหตุ : วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!