ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ทั้งนี้จำนวนทุนและการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณา สมาชิกท่านใดสนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าเวศรษฐกิจ ในวันและเวลาทำการ 9.00 น. -17.00 น. และทางสมาคมฯจะได้นำส่งใบสมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อดำเนินการเรื่องสอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป

https://reg5.utcc.ac.th/registrar/home.asp?avs=43598.5012962963

( LinK  ดาวน์โหลดใบสมัคร)

 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

 
1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ 1 ปีขึ้นไป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ใบ
5. รูปถ่าย 1 ใบ
 
ติดต่อสอบถามโทร. 0890358245 ธันวา ภายอุ้ม (ก่า)
รายละเอียดทุนการศึกษาประเภททุนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
1. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภท 100%
2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภท 50%
 
3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นผู้มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในสังคมด้านต่างๆ พร้อมหลักฐานประกอบ หรือแฟ้มประวัติ (Portfolio) รางวัลที่ได้รับและ/หรือหนังสือรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
- เป็นผู้มีความประพฤติดี 
- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- กรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 
4. ประเภทของทุนการศึกษา
ทุน 100% ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ยกเว้น ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Digital Hybrid Learning System ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่ากิจกรรมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ที่ได้รับทุนต้องชำระเงินเองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร   ระยะเวลา 2  ปี 
ทุน  50%   ได้รับทุนการศึกษา ครึ่งหนึ่งต่อปี  (ของค่าเล่าเรียน ก่อนหลักสูตร (เรียนปรับพื้นฐาน) ค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต)  ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ) ระยะเวลา 2  ปี 
 
 
5. งื่อนไขการรับทุนการศึกษา 
- ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์
- มีคะแนนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกระงับการได้รับทุนในภาคต่อไป จนกว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
- ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
- ผู้ที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
- ไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!