ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เลขที่ 3300/63 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 9 ห้องซี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ กำหนดให้หากสมาชิกสมาคมฯท่านใดไม่สามารถมาร่วมงานได้สามารุถมอบฉันทะให้กับสมาชิกท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

Download รายละเอียดเพิ่มเติม              Download ใบมอบฉันทะ                                                            

 

                         

Download ใบมอบฉันทะ 

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!