ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562 เนื่องจากสมาคมฯได้เกิดปัญหาตามที่ได้ออกแถลงการณ์ไปแล้วนั้น สมาคมฯจึงขอเปลี่ยนแปลงการรับ-มอบทุนเป็นการโอนเงินทุนให้กับสมาชิกหลังจากการจัดงานมอบทุนเสร็จสิ้นลง (สมาคมฯจะทำการโอนเงินทุนบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้) แต่ขั้นตอนการสมัครและการรับมอบทุนยังเหมือนเดิมเช่นทุกปีที่ผ่านมา สมาชิกท่านใดสนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไข
1.   ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี 
2. บุตร-ธิดากำลังศึกษาอยู่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. สมาชิก 1 ท่าน ต่อทุนการศึกษา 1 ทุน  (ครอบครัวละ 1 ทุน)
4. เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
5. สมาชิกต้องมารับทุนด้วยตนเองตามวัน / เวลาที่สมาคมฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับเองได้ให้มอบฉันทะคนในครอบครัวมารับแทน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
 

Download ใบสม้คร File PDF                    Download ใบสมัคร  File Word 

                                                                                           

                     

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!