ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7-25 ม.ค. 62 คณะกรรมการได้พิารณาและสรุปเป็นมติในที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 62 ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามกฏระเบียบของสมาคมฯพร้อมดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทางสมาคมฯขอประกาศรายชื่อผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง " สมาชิกสามัญ" และ "สมาชิกองค์กร" ไว้บนเว็บไซต์สมาคมฯ  เพื่อให้ผู้สมัครรับทราบ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม  ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A  (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

องค์กรสื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็น "สมาชิกองค์กร"

 

1. เว็บไซต์ www.362degree.com
2. เว็บไซต์ www.aec10news.com
3. เว็บไซต์ www.prop2morrow.com
4. เว็บไซต์ www.clicknews.link
5. เว็บไซต์ www.mitihoon.com
6. นิตยสาร พลังงานทางเลือก
 
รายชื่อผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็น “สมาชิกสามัญ” 
 
1. นายอเนกพงษ์  กาญจนาศักดิ์ชัย นสพ.คอหุ้น
2.นางสาวอรุณ   พงษ์พิชิต นสพ.ทันหุ้น
3. นางสาววณิชชา คัจฉพันธ์ นสพ.The Power Network
4.นายยศวัศ   เกียรตินันท์ นสพ.เดลินิวส์
5.นางสาวจิรพรรณ  บุญหนุน นสพ.เดอะเนชั่น
6.นางสาวสนิฎา  ปานคงคา วิทยุกรมประชาสัมพันธ์
7.นางสาวภาวิณีย์  เจริญยิ่ง นสพ.ข่าวสด
8.นายสันต์   ไทรงาม นสพ.สยามธุรกิจ
9.นายภากร  ยังแจ่ม นสพ.สยามอินชัวร์นิวส์
10.นางสาวพาฝัน   กันทะวัง “................................”
11.นางสาวสุจิวรรณ  รอดเงิน “...............................
12.นายธนวฤนท์   โฆษิตสุข โทรทัศน์ Voice TV
13.นายขวัญ   โม้ชา “...........................”
14.นางสาวพัสวี   ฐิติพรวัฒนกุล “..........................”
15.นายณัฐภูมินทร์    ทวีทรัพย์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ
16.นายวัชรพงษ์  อินแสง “...........................”
17.นางสาวสุพินดา กุลเฉียบ “...........................”
18.นางสาวประภาศรี  โอสถานนท์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
19.นางสาวปิยะวรรณ วรศรันย์ www.iclicknews.com
20.นายนนทชัย  คงแก้ว นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
21.นายปิยะ สารสุวรรณ “...............................”
22.นางสาวมนัสวรรณ  หลินพันธ์ โทรทัศน์ช่อง 7
23.นายพงศ์ปณต  สุรเชษฐพงษ์ “.....................”
24.นางสาวธันยาพรณ์  คลองยุติ “.....................”
25.นายประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง นสพ.ASTV ผู้จัดการ
26.นางสาวสมหมาย  สาตะโยธิน “.............................”
27.นางสาวดวงกมล  แสงจันทร์ สำนักข่าวไทย
28.นายอรรถพล  เลิศล้ำ “....................”
29.นายศิริวัฒ  ยิ้มละมัย โทรทัศน์  PPTV
30.นางสาวจิรายุ   จูฑะพุทธิ “.......................”
31.นางสาวจุฬาพร   แสนศิลา “.......................”
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-2937-3294-6 , 08-9035-8245  / ธันวา ภายอุ้ม (ก่า)

ลงประกาศข่าว ฟรี!