ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

               new_582

         สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญสมาชิกที่สนใจศึกษาปริญญาโท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ยื่นเอกสารสมัครรับทุน ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 เมษายน 2561 โดยยื่นเอกสารสมัครได้ที่ทำการสมาคมฯในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2937-3294-6 / 08-9035-8245  ธันวา ภายอุ้ม (ก่า)

1.รายละเอียดหลักสูตร   

 

1. หลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)   
- สร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ และนักจัดการโลจิสติกส์
- ครอบคลุมการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการจัดการธุรกิจและ Supply Chain Management เพื่อให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค
- มุ่งเน้นการเรียนแนวใหม่ที่ทำให้เข้าใจการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักบริหารชั้นนำ
- โอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดและเชื่อมโยงธุรกิจแก่นักศึกษาที่เป็นเจ้าของสินค้า ผ่านทางเครือ CP/CP ALL (http://mba.pim.ac.th/pages/mtm) 
 
2. หลักสูตร MBAสาขาการจัดการคนและกลยุทธ์องค์การ(People Management and Organization Strategy) 
ตอบโจทย์การเป็น New Gen Leader ให้สามารถยกระดับตนเองให้เป็น Business Partner และนักจัดการองค์การแนวใหม่ที่มีศักยภาพ
- สร้างผู้นำยุคใหม่ให้สามารถวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การบริหารองค์การ (Organization) และการบริหารคน (People) มาใช้ร่วมกัน
- เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้นำขององค์กร ที่มีความเข้าใจในการบริหารคน การบริหารผลงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์หลักขององค์กร   https://mba.pim.ac.th/pages/pos
 
2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 
- หลักสูตร MBA สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 205,000 บาท 
- หลักสูตร MBA สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 191,000 บาท
 
สำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ได้รับทุนไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  แต่ยังไม่รวมค่าปรับพื้นฐาน / สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ค้นคว้าอิสระ) ที่สมาชิกต้องชำระเอง
 
3.สิทธิพิเศษ
 
- วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว และโปรแกรม Career-Coaching โดยคณาจารย์ที่ได้รับการ Certified โดยตรง มูลค่า 10,000 บาท ฟรีทันที
- ดูงานบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกเทอม
- Guest Speaker ท็อปฟอร์มกว่า 40 ชีวิต
- ได้รับโจทย์ท้าทายจากธุรกิจจริง
- โอกาสร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
 
4. ขั้นตอนการสมัครเรียนและสอบชิงทุน 
 
1. สมาชิกต้องกรอกกรอกใบสมัครเรียนที่  http://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/graduate/
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- เอกสารอื่นๆถ้ามี เช่น หนังสือรับรองการทำงาน /  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  สำเนาปริญญาบัตร
3. การเรียนการสอน
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.  
ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 

ลงประกาศข่าว ฟรี!