ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

new_582  ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-26 ม.ค. 61 คณะกรรมการได้พิารณาและสรุปเป็นมติในที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 61 ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามกฏระเบียบของสมาคมฯพร้อมดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทางสมาคมฯขอประกาศรายชื่อผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง " สมาชิกสามัญ" และ "สมาชิกองค์กร" ไว้บนเว็บไซต์สมาคมฯ  เพื่อให้ผู้สมัครรับทราบ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม  ชั้น 6 ตึกช้าง อาคาร A  (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

 

องค์กรสื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็น "สมาชิกองค์กร"
 
1. หนังสือพิมพ์สยามอินชัวนิวส์ 
2. นิตยสาร Bangkok Wealth & ฺBiz
 
รายชื่อผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ผ่านการพิจารณาเข้าเป็น “สมาชิกสามัญ” 
 
1. นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนท์ นสพ.ASTV ผู้จัดการ
2. นางสาวศศิวิมล บุญเรือง นสพ.บางกอกโพสต์
3. นางสาวสุจิตร ลีสงวนสุข “............................”
4. นางสาวจิรพรรณ บุญหนุน นสพ.เดอะเนชั่น
5. นางสาวพรพินันท์ จันทอุดม นสพ.มติชน
6. นางสาวณปภัช จันทร์อุดม โทรทัศน์ TNN24
7. นายวรวิทย์ จิตพัฒนากุล สำนักข่าว Efinancethai
8. นางจารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช “..................................”
9. นางสาวรวิกานต์ รักเจริญ “..................................”
10. นางสาวมสิรี  กล่อมแก้ว โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
11. นางสาวชฎารัตน์ โภคะธนวัฒน์ “............................”
12. นายวุฒิชัย มั่งคั่ง นสพ.เดลินิวส์
13. นางสาวสกุลตา สาเหลา “....................”
14. นายณัฐพล ศรีภิรมย์ นสพ.สยามรัฐ
15. นายณัฐวัฒน์ หาญกล้า นสพ.ไทยโพสต์
16. นางสาวทีปกา ชวาลวิทย์ นิตยสารการเงินธนาคาร
17. นางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
18. นางสาวดวงกมล โลหศรีสกุล “.................................”
19. นางสาวพารนี ปัทมานันท์ “................................”
20. นายดิฐพันธ์ เหล่าบุญเกื้อ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
21. นางสาววรัญญา ศรีเสวก “...............................”
22. นายทศวรรษ เนียมวิวัฒน์ “...............................”
23. นางสาวดวงกมล แสงจันทร์ สำนักข่าวไทย
24. นายภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ “....................”
25. นายศสนันท์ ทองมั่ง นสพ.ทันหุ้น
26. นางสาวถิรดา มั่นพลศรี “...............”
27. นางสาวเกศรินทร์ สำแดงภัย “...............”
28. นายเสรีรัฐ ฉัตรเชิดเจริญกุล นิตยสารแชร์แมน รีวิว
29. นายสุภัฒน์ เกตุกราย “...............................”
30. นางสาวณฐา พงษ์ศาศวัต โทรทัศน์ PPTV
31. นายศิริวัฒ ยิ้มละมัย “.....................”
32. นายจุมพล โพธิสุวรรณ นสพ.บางกอกทูเดย์
33. นางอังคนา ณ สงขลา “............................”
34. นางสาวลมัญญาวีย์ วิริยสุนทร “............................”
35. นางสาวชลหทัย อัศวอิ่มสุวรรณ นิตยสาร Stock Review
36. นายกิตติพัฒน์ ถนอมเลี้ยง “.................................”
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-2937-3294-6 , 08-9035-8245  / ธันวา ภายอุ้ม (ก่า)

ลงประกาศข่าว ฟรี!