ข่าวสารสมาคม
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ข่าวสารสมาคม

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี 63

new_582  “ตรวจสุขภาพประจำปี ”

 

            ตามที่ทาง สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 60 คน (ทางสมาคมฯได้ปิดการรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน 60 คน) โดยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ณ คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ มีรายชื่อตามแนบดังนี้
 

Download รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ File PDF                                                                                      

  

เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

new_582  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.)” ในหัวข้อ "มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal " อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (รวม 6 สัปดาห์ จำนวน 36 ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  ส่งใบสมัครได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขการจบหลักสูตร
 
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายได้ไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่คณะกรรมการกำหนด และนำเสนอรายงานการศึกษาดูงาน จึงถือว่าจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ และได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรนี้
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การบรรยายสัปดาห์ละ 1 วัน (วันเสาร์) จำนวน 4 สัปดาห์ๆ ละ 6 ชั่วโมง ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ศึกษาดุงาน จำนวน 1 สัปดาห์ รวมจำนวน 36 ชั่วโมง  
2. บรรยายสรุป นำเสนอรายงานการศึกษาดูงาน และปิดโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ต่างจังหวัด (ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563)
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2. มีหนังสือรับรองและอนุญาตจากบรรณาธิการบริหาร หรือบรรณาธิการข่าว ให้เข้าฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
3. มัดจำการเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อรับรองว่าสามารถเข้าฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมครบตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ทั้งนี้ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำหากทำผิดเงื่อนไขที่กำหนด
4. สามารถเข้าอบรมในโครงการได้เลยหากเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และไม่จำกัดสิทธิแม้จะเคยเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 
5. รับผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 50 ท่าน โดยแต่ละสังกัดสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมได้ 2 ท่าน หากมีสมาชิกสนใจมากกว่า 1 ท่าน
6. คำชี้ขาดในการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบรมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจถือเป็นการสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ :   สมาคมฯ เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้เข้ารับอบรมในโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อที่สนใจเป็นรายครั้งได้ โดยต้องแจ้งรายชื่อกับทางสมาคมฯ ล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ที่นั่ง และอาหารไว้รับรอง

อ่านเพิ่มเติม: เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2563

รับสมัครสมาชิกที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปี 2563

new_582  “ตรวจสุขภาพประจำปี”

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มอบสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 60 คน ( ทางสมาคมฯขอปิดการรับสมัครทันทีหากมีผู้สนใจสมัครครบตามจำนวน 60 คน ) ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเฉพาะสมาชิกเก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมฯแล้ว 1 ปี ขึ้นไป ณ คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ ตามรายละเอียดดังนี้
 
โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ประจำปี 2563
 
วัน เวลา และจำนวนการให้บริการ
- วันที่ 16-31 ของเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2563
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
  (ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- จำนวนวันละไม่เกิน 3 คน (รวมจำนวน 60 คน)
 
การเตรียมตัว
             - ก่อนวันตรวจสุขภาพ 12-14 ชม. ให้งดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า) 
 
การเข้ารับบริการ
              - ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องแพทย์ ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ 
                (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4) 
              - แจ้งชื่อ “โครงการตรวจสุขภาพสื่อมวลชน” พร้อมแสดงบัตรประชาชน และแจ้ง E-mail
                สำหรับจัดส่งผลตรวจ
 
การส่งรายงานผลตรวจสุขภาพ
  - ผลตรวจสุขภาพจะดำเนินการจัดส่งทาง E-mail ไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) 
               ภายใน 1-2  สัปดาห์ หลังวันตรวจสุขภาพ
 
ผู้ประสานงานโครงการ 
      ธันวา  ภายอุ้ม (ก่า ) เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
โทร. 0-2937-3296, 08-9035-8245
 
หมายเหตุ
 
- โปรดเข้ารับบริการตรวจสุขภาพให้ตรงตามวันเวลาที่เลือกและระบุไว้ในใบสมัคร
- คลินิกแพทย์ไทยประกันชีวิต ยินดีให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สื่อข่าวทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้คลินิกฯ ใคร่ขออภัยในความล่าช้า ที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีมีลูกค้าหรือผู้สมัครทำประกันชีวิตมาใช้บริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครสมาชิกที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครสมาชิกขอรับทุนอบรมภาษาต่างประเทศและทุนอบรมวิชาชีพ

new_582 "ทุนภาษาต่างประเทศและทุนอบรมวิชาชีพ" 

 

            หนึ่งโครงการดีๆที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมอบให้กับสมาชิก เปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจขอรับทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศและทุนอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 80 ทุน ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินประกันจำนวน 500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. - 14 ส.ค. 63 การเบิกจ่ายทุน ต้องนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลการเรียนจากสถาบัน  มาเบิกกับสมาคมฯตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63 เมื่อสมาชิกส่งเอกสารมาเบิกจ่ายทุน ทางสมาคมฯจะทำการเบิกทุนให้ภายใน 1 เดือน  (ตามรอบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ) และโอนเงินทุนให้สมาชิกพร้อมคืนเงินประกันสนใจดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.econmass.com
 
 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครสมาชิกขอรับทุนอบรมภาษาต่างประเทศและทุนอบรมวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนบุตร-ธิดา ประจำปีการศึกษา 2563

new_582  ตามที่ทาง สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้เปิดให้สมาชิกยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2563 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกจำนวน 73 ท่านที่ได้รับสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาในปีนี้  สมาคมฯขอเปลี่ยนแปลงการรับ-มอบทุนเป็นการโอนเงินทุนให้กับสมาชิก  (สมาคมฯจะทำการโอนเงินทุนบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกภายในเดือนมิถุนายนนี้) ทางสมาคมฯได้กำหนดวันมอบทุนเป็น วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางสมาคมฯได้ปรับรูปแบบการมอบทุนโดยการเชิญตัวแทนผู้สนับสนุนทั้งหมดมาถ่ายรูปร่วมกันพร้อมกับตัวแทนสมาชิกที่ได้รับมอบทุนบางท่าน  และปรับการมอบทุนให้กับสมาชิกเป็นการโอนเงินทุนให้กับสมาชิกแทนการมารับด้วยตัวเอง

 

ดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนบุตร-ธิดาประจำปีการศึกษา2563 จำนวน  73  ทุน   

    

 

ลงประกาศข่าว ฟรี!