• พิมพ์

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) หลักสูตร : เสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และวิเคราะห์เศรษฐกิจ (36 ชั่วโมง ) ซึ่งสมาคมฯได้รับเกียรติจากคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “มุมมองอนาคต ความเสี่ยง โอกาสเศรษฐกิจไทย” กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณอมรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันที่ 13 ก.ค. 2556  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes