• พิมพ์
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเชิญสมาชิกสมาคมฯส่งประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติคุณ
   
         กรุณาส่งบทความได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 นี้

                       **********************************
                        
                          “ลับคมความคิดนักข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2550”

                                  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
                เชิญส่งบทความ-เทปภาพ-เทปเสียง เข้าประกวดชิงรางวัลเงินสด

โครงการ “ลับคมความคิดนักข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2550” 
           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวด บทความเชิงวิเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ พร้อมหวังว่าชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

เนื้อหาชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
          ชิ้นงาน ต้องเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจ ที่มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน และลำดับความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างเป็นขั้นตอน

รูปแบบชิ้นงาน

สื่อสิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์
-บทความความยาว 3.5 - 5 หน้ากระดาษ A4 ตัวพิมพ์ขนาด 14 
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงาน และแหล่งที่มาของข้อมูล

สื่อโทรทัศน์
-เทปโทรทัศน์ความยาว 5 -10 นาที
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล

สื่อวิทยุ
-เทปเสียงความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล

คุณสมบัติผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด
1. เฉพาะสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2. ส่งชิ้นงานในนามบุคคลหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

รางวัล
        ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ระยะเวลาโครงการ
        กำหนดส่งชิ้นงานตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.- 31 ต.ค. 2550
       ประกาศผล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม ราวปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2551 ดูรายละเอียดได้ที่
www.econmass.com หรือโทร 0-2937-3294-6 


                         ***************************************
                                 

                                 โครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์”
                                               

หลักการและเหตุผล

             จากความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ข่าวเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความก้าวหน้าและมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาข่าวเศรษฐกิจยังได้รับความสนใจจากสังคมในวงจำกัดอันเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของประเทศยังมองว่าข่าวเศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลตัว และมีความสลับซับซ้อนยากแก่การทำความเข้าใจ
             ดังนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2550 ซึ่งเป็นการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่2 เพื่อจุดประกายให้สังคมส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจโดยบทความที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยสมาคมฯ และสื่อต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
             นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้บรรดาสมาชิกของสมาคมฯได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ และฝึกฝนทักษะการทำงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

รายละเอียดโครงการ
           ความหมายของ “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” คือ บทความที่มีรายละเอียดข้อมูลรองรับหรือสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นหลักอย่างรอบด้าน และข้อมูลเหล่านั้นต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน
           1. ลักษณะประเด็นบทความ
           ทั้งนี้โครงการฯเปิดกว้างในประเด็นหลักของบทความที่ส่งเข้าประกวดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ ที่ระบุไว้ว่าจะส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนสายข่าวเศรษฐกิจ
         โครงการนี้เปิดกว้างให้สมาชิกทุกสายข่าวได้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด เพราะปัจจุบันข่าวเศรษฐกิจทุกสายข่าวเกี่ยวพันธ์กันทั้งสิ้น ตัวอย่างข่าว  “เอฟทีเอ ผัก-ผลไม้ ไทย-จีน”  เกี่ยวข้องทั้งนโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายด้านการเกษตร หรือด้านการค้าปลีก ฯลฯ เป็นต้น
        บทความชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลักได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็นที่สุด รวมทั้งเป็นประเด็นที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
        2. คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด
            2.1  เฉพาะสมาชิกสมาคม
            2.2  ส่งบทความในนามบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

หลักเกณฑ์การตัดสิน
       1. บทความที่วิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลัก (หัวข้อบทความ) ได้อย่างรอบด้านและตรง
ประเด็นที่สุด
       2. เป็นบทความที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
       3. เนื้อหาง่ายต่อการทำความเข้าใจ
       4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการส่งประกวดชิ้นงาน
     ทั้งนี้ เนื่องด้วยสมาชิกของสมาคมฯประกอบด้วยสื่อทุกสาขา โดยหลักๆประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซด์ ดังนั้นเพื่อเปิดกว้างให้สมาชิกในทุกสื่อได้แสดงความสามารถ จึงได้แบ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท ดังนี้
      สื่อสิ่งพิมพ์  กำหนดว่า บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมี 2 ฉบับๆแรก ความยาว 5-7 หน้ากระดาษA4 ตัวพิมพ์ขนาด 16 ตัวปกติ พร้อมแนบที่มาของข้อมูล
      สื่อโทรทัศน์  เป็นชิ้นงานเทปโทรทัศน์ ความยาว 3 นาที และเอกสารคำบรรยายพร้อมเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
      สื่อวิทยุ  ส่งเป็นเทปเสียงความยาว 5 นาที และเอกสารคำบรรยาย พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล
      สื่อเว็บไซด์  ส่งเป็นเอกสารความยาว 5-7 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 ปกติ และเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

ระยะเวลาโครงการ
      โครงการนี้ กำหนดส่งชิ้นงานเข้าประกวดอย่างเป็นทางการระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2550  โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งชิ้นงานเข้าประกวดได้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2550 จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในเดือน พฤศจิกายน  และจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งสมาคมฯจะนำชิ้นงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดตีพิมพ์ลงหนังสือรายงานประจำปี “ปูมข่าวเศรษฐกิจ” ด้วย

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
       สำหรับรางวัลจะเป็นอัตราเดียวกัน ในแต่ละประเภทสื่อ ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซด์ ประกอบด้วย
       รางวัลที่ 1 เงินสด 3 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
       รางวัลที่ 2 เงินสด 2 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
       รางวัลที่ 3 เงินสด 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
       รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 5 พันบาท

คณะกรรมการประกอบด้วย
       1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
       2. อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       3. อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       4. ตัวแทนอดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
       5. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

                         ****************************************

Joomla
Joomla

Premium Wordpress Themes
Premium Wordpress Themes