ประกวดบทความ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

โครงการประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

หลักการและเหตุผล

                 โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นข่าวเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาข่าวเศรษฐกิจยังได้รับความสนใจจากสังคมในวงจำกัด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจของผู้คนที่มองว่าข่าวเศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลตัว   อีกประการหนึ่งมากจากการนำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจยังไม่เป็นที่น่าสนใจพอที่จะให้คนทั่วไปหันมาอ่านข่าวเศรษฐกิจ

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์”ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เพื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจกับข่าวเศรษฐกิจมากขึ้น โดยบทความที่ได้จากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยสมาคมฯ และสื่อต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการ

                ความหมายของ “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์”คือ บทความที่มีรายละเอียดข้อมูลรองรับหรือสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นหลักอย่างรอบด้าน และข้อมูลเหล่านั้นต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน

                1. ลักษณะประเด็นบทความ

                ทั้งนี้โครงการฯ เปิดกว้างในประเด็นหลักของบทความที่ส่งเข้าประกวด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ ที่ระบุไว้ว่าจะส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนสายข่าวเศรษฐกิจ

                โครงการนี้เปิดกว้างให้สมาชิกทุกสายข่าวได้ส่งผลงานเข้าประกวด เพราะปัจจุบันข่าวเศรษฐกิจทุกสายข่าวมีความเกี่ยวพันกันทั้งสิ้น บทความที่ส่งเข้าประกวด ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลักได้อย่าง  รอบด้านและตรงประเด็นที่สุด รวมทั้งเป็นประเด็นที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

                2. คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด

                                2.1  เฉพาะสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

                                2.2  ส่งบทความในนามบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

                1. บทความที่วิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นหลัก (หัวข้อบทความ) ได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็นที่สุด

                2. เป็นบทความที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

                3. เนื้อหาง่ายต่อการทำความเข้าใจ

                4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

                5. คณะกรรมการตัดสินจะไม่ทราบว่าบทความเรื่องนั้นเป็นของใคร

เงื่อนไขการส่งประกวดชิ้นงาน

                ทั้งนี้ เนื่องด้วยสมาชิกของสมาคมฯประกอบด้วยสื่อทุกสาขา โดยหลักๆ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซด์ ดังนั้นเพื่อเปิดกว้างให้สมาชิกในทุกสื่อได้แสดงความสามารถ จึงได้แบ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท ดังนี้

                สื่อสิ่งพิมพ์   กำหนดว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมี เนื้อหาความยาวไม่เกิน 5หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมตาราง/ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ  ต้องประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ประเด็นทั้งหมด

                สื่อโทรทัศน์  เป็นชิ้นงานเทปโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที และเอกสารคำบรรยายพร้อมเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

                สื่อวิทยุ  ส่งเป็นเทปเสียงความยาวไม่เกิน 5 นาที และเอกสารคำบรรยาย พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล

                สื่อเว็บไซต์  ส่งเป็นเอกสารความยาวไม่เกิน 5หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมตาราง/ภาพประกอบ) ตัวพิมพ์ขนาด 16 ตัวอักษรปกติ และเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

                ผลงานที่ส่งสามารถเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในช่วงเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา)

ระยะเวลาโครงการ

                โครงการนี้ กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 1ตุลาคม- 30ธันวาคม  โดยสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในเดือนมกราคม ปีถัดไป และจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีปลายเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งสมาคมฯ จะนำผลงานที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม หรือกรณีไม่มีรางวัลยอดเยี่ยมให้เอารางวัลที่ 1 ลงตีพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี “ปูมข่าวเศรษฐกิจ”

รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้รับเกียรติจากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในการประกวด โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าให้กับผู้ได้รับรางวัล ในแต่ละประเภทสื่อ ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ เว็บไซต์

ประกาศรางวัลประกวดบทความ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ให้เรตสมาชิก

new_582ประกาศรางวัลประกวดบทความ

“รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อเว็บไซต์

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง เหยียบคันเร่งการบริโภคบนกองหนี้ สมดุลเศรษฐกิจใหม่ที่เสี่ยงกว่าเก่า

โดย คุณสะตะวสิน สถาพรชาญชัย สำนักข่าวรอยเตอร์

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง ผู้ชายขายตัว...ผลิตผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว

โดย นายประวิทย์ พัดลม หนังสือพิมพ์ The Power Network

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรางวัลประกวดบทความ “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”

อบรม “ความรู้สิทธิด้านแรงงาน”

ให้เรตสมาชิก

เชิญเข้าร่วมอบรม “ความรู้สิทธิด้านแรงงาน”

                 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อเกิดกรณีกระทบสิทธิลูกจ้างมากขึ้น สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จึงจัดอบรม “ความรู้สิทธิด้านแรงงาน” เพื่อเป็นประโยชน์ในการรายงานข่าวสู่สาธารณชน
                 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552  เวลา 17.00 – 20.00 น.  ณ  ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ตึกช้าง ชั้น 9  อาคารบี

                สมาคมฯ ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

รายชื่อผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมประกวดบทความ

ให้เรตสมาชิก
          ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้มีโครงการประกวด " บทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการ " มีผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสนใจเข้าร่วมประกวดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมประกวดบทความ

ประกวดบทความ ลับคมความคิด

ให้เรตสมาชิก
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
เชิญส่งบทความ-เทปภาพ-เทปเสียง
เข้าประกวดชิงรางวัลเงินสด ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

โครงการ"ลับคมความคิดนักข่าวเศรษฐกิจ"
            สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดบทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ พร้อมหวังว่าชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม: ประกวดบทความ ลับคมความคิด

กิจกรรมสมาคม

ให้เรตสมาชิก

                                           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
                                    เชิญส่งบทความ-เทปภาพ-เทปเสียง
                      เข้าประกวดชิงรางวัลเงินสด ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

                                 โครงการ"ลับคมความคิดนักข่าวเศรษฐกิจ"
           สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดบทความเชิงวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพ พร้อมหวังว่าชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เนื้อหาชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
       ชิ้นงาน ต้องเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและลำดับคามเป็นม าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน

รูปแบบชิ้นงาน

สื่อสิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์
-บทความความยาว 3.5 - 5 หน้ากระดาษ A4 ตัวพิมพ์ขนาด 14
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงาน และแหล่งที่มาของข้อมูล

สื่อโทรทัศน์
-เทปโทรทัศน์ความยาว 5 -10 นาที
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล

สื่อวิทยุ
-เทปเสียงความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที
-เอกสารคำบรรยายแนวคิดชิ้นงานและแหล่งที่มาของข้อมูล

คุณสมบัติผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด
1. เฉพาะสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
2. ส่งชิ้นงานในนามบุคคลหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

*** หมายเหตุ ส่งชิ้นงานพร้อมสำเนา จำนวน 6 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณา

รางวัล
       ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มูลค่า 2 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติคุณ (ผู้ได้รับทุนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย)

ระยะเวลาโครงการ
กำหนดส่งชิ้นงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ต.ค. 2549
ประกาศผล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2550

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดบทความเชิงวิเคราะห์

      ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้เปิดรับสมัครให้สมาชิกเขียนบทความส่งประกวดและสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2549 นี้นั้น สมาคมฯ ของแจ้งชื่อคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้
      นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  เป็นประธาน
และคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย นางธัญญา  สุรัสวดี  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววิมล ตัน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
     และได้มีการวางกรอบหลักเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นละ 20 คะแนน ทั้ง 5 ประเด็นหลัก รวม 100 คะแนน  ดังนี้
  1.ประเด็นแหลมคม
   -มีความชัดเจนในประเด็น
   -มีความน่าสนใจ
  2.ข้อเท็จจริงถูกต้อง
   -ข้อมูลดี
   -มีองค์ความรู้
  3.ตรรกะการนำเสนอ (Logic)
  4.การใช้ภาษาที่เหมาะสม
   -เข้าใจง่าย
   -ชวนติดตาม (อ่าน)
   -ความถูกต้องทางภาษา
  5.ข้อคิดเห็น ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
   -Impact
   -Practical
     ส่วนเงื่อนไขสื่อสิ่งพิมพ์ เดิมได้กำหนด 3.5-5 หน้ากระดาษ A 4 แต่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงเป็นการกำหนดตัวอักษรจำนวน 1,500-2,000 คำ
     และสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ไม่ต้องกำหนดเวลา

หมายเหตุ  :  ทุกสื่อส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวน 6 ชุด และfile เอกสารลงใน distettes อีก 1 ชุด

ลงประกาศข่าว ฟรี!