ทุนภาษาต่างประเทศ
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ทุนภาษาต่างประเทศ

 

หลักการและเหตุผล  : 

                โครงการให้ทุนอบรมภาษาต่างประเทศ    เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  ให้สามารถเรียนรู้ภาษาสากลที่จะใช้ในการสื่อสาร และเป็นประโยชน์ในการทำข่าว   

                ที่ผ่านมาสมาคมฯ มีโครงการให้ทุนอบรมภาษาต่างประเทศแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และผลที่ได้รับคือสมาชิกได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจโดยตรง ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และจัดสวัสดิการต่าง ๆ สร้างโอกาสให้ผู้สื่อข่าวมีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างมีทักษะถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

                ในปีนี้ คณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพ และเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถ การพัฒนาทักษะ  ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมทักษะการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร  พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  จึงให้มีโครงการดังกล่าวโดยให้ทุนอบรมภาษาต่างประเทศแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องต่อไป

                ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีสมาชิกยื่นความประสงค์ในการขอทุนอบรมภาษาต่างประเทศในแต่ละปีจำนวน 120 ทุน จำนวนทุนละ 5,000 บาท
 

รูปแบบและการดำเนินการโครงการ  :

                โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยการประกาศให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
สมัครทุกท่านเข้ารับทุนตามรูปแบบที่อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และที่ผ่านมาได้จัดรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ  การจัดหลักสูตรโดยจัดจ้างสถาบันชื่อดังมาอบรมที่ทำการสมาคมฯ   การซื้อคูปองอบรมตามสาขาต่าง ๆ   และรูปแบบการจัดอบรมโดยให้สมาชิกเลือกอบรมตามสถาบันภาษาต่าง  ๆ แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลมาเบิกกับสมาคมฯ จำนวนทุนละ 5,000 บาท

                ทั้งนี้สมาคมฯ ให้โอกาสสมาชิกได้รับทุนกันอย่างทั่วหน้า   และรูปแบบที่ประสบผลเสร็จคือรูปแบบที่ให้สมาชิกไปหาที่อบรมตามสถาบันสอนภาษาที่ตนเองสะดวก  แล้วนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบประเมินผลมาเบิกกับสมาคมฯ

                และในปีนี้ คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาเห็นพ้องให้ทุนเป็นรูปแบบการให้สมาชิกเลือกเรียนตามสถาบันที่สะดวก แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบประเมินผล มาเบิกกับสมาคมฯ  

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ

                        1.    จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเท่านั้น

                        2.    สมาชิกที่ผ่านการอบรมของแต่ละโครงการรวมถึงโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ จะต้องเขียนถึงผลที่ได้รับของแต่ละโครงการให้แก่สมาคมฯ  เพื่อประเมินความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการนั้น  ๆ ต่อไป
 

ช่วงเวลาการมอบทุน    :     ประมาณตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปของทุกปี