ทุนการศึกษาบุตร
logo สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

The Economic Reporters Association
สมัครสมาชิก

ทุนการศึกษาบุตร

หลักการและเหตุผล  : 

                สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 35 โดยมีสมาชิกสังกัด หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สำนักข่าว อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 670 คน

                โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ เน้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพของสมาชิก โดยมีการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ และการจัดอภิปรายหรือสัมมนาสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจต่อสาธารณชน และเพื่อ เป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระแก่สมาชิกทางสมาคมฯ  ได้ มีการจัดโครงการให้ทุนการศึกษาสมาชิก และบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่สมาคมฯ มอบให้สมาชิก อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร –ธิดาสมาชิก ประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง 

                อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และประโยชน์ต่อสมาชิก ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุน ตามที่จะเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 

รูปแบบและการดำเนินการโครงการ  :

                โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยการประกาศให้สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ที่มีบุตร-ธิดา ยื่นความประสงค์ ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวเข้ามาที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 ช่วงเวลาการมอบทุน   :                  ประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี