logo


โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
คะแนนโหวต: / 0
แย่ดีที่สุด 

โครงการอบรมความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2006

            ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้าอบรมในโครงการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 2006 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสมาคมใช้วิธีส่ง SMS ถึงสมาชิกทุกท่าน โทรสาร และจดหมาย ทางไปรษณีย์ไปยังสังกัดของสมาชิกตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2549 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2549 นั้น

            ปรากฏว่า ได้รับความสนใจเกินคาด โดยมีผู้สื่อข่าวสมัครเข้ามาจำนวน 66 คน ซึ่งเกิน กว่าจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดรับเข้าอบรมที่ 50 คน
            คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือก ผู้เข้าอบรมเบื้องต้นให้ตัดสิทธิผู้สื่อข่าวที่ไม่เป็นสมาชิกจำนวน 8 คน คงเหลือสมาชิกที่สนใจร่วม อบรม 58 คน แต่ยังเกินความจุของห้องอบรม จึงให้พิจารณาตัดสิทธิสมาชิกตามสัดส่วนที่ เหมาะสมโดยพิจารณาสังกัดที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมเกิน 7 คน ประกอบด้วย สังกัดประชาชาติธุรกิจ มติชน ฐานเศรษฐกิจ และกรุงเทพธุรกิจ และมีสมาชิกสละสิทธิ์ คงเหลือจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน โดยให้ผู้มีสิทธิ์อบรมวางเงินประดัน กำหนดภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549 ตามรายชื่อดังนี้

1.วิไล   อักขระสมชีพ   สังกัด  รอยเตอร์         25.ดุลยปวีณ  กรณ์แสง  สังกัด  กรุงเทพBizweek
2.จารุพันธ์  จิระรัชนิรมย์  สังกัด  เดลินิวส์        26.ณัฏฐพิชญ์ วงษ์สง่า สังกัด  ประชาชาติธุรกิจ
3.อำนาจ  ดิสขำ  สังกัด  ไทยโพสต์              27.อังศุมาลิน  บุรษ  สังกัด ประชาชาติธุรกิจ
4.พรรณปวีย์  เย็นยอดวิชัย  สังกัด  ITV         28.อัฏฐวรรณ ลวนางกูร สังกัด ประชาติธุรกิจ
5.วรินทร์  ตริโน  สังกัด  มติชน                    29.สิริพร คงพิทยาชัย สังกัด ประชาชาติธุรกิจ
6.ณัชชา  อาจารยุตต์  สังกัด  มติชน             30.อนัญญา มูลเพ็ญ สังกัด ประชาชาติธุรกิจ
7.กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์ สังกัด มติชน      31.วิทยา  ปะระมะ  สังกัด ประชาชาติธุรกิจ
8.ชิวิน  ขันตรี  สังกัด  มติชน                      32.จันทพร พลสุวรรณา สังกัด  ประชาชาติธุรกิจ
9.ปวีณา  ประยูรหาญ  สังกัด  มติชน             33.สิริรัตน์ วารีรำพึงเพลิน สังกัด โลกวันนี้
10.ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ สังกัด มติชน       34.สุธิณี  วางงาน  สังกัด  โลกวันนี้
11.ปรวรรณ  ปานปั้น  สังกัด  มติชน             35.ศรัญญา คงอยู่  สังกัด  โลกวันนี้
12.เสมอใจ  มณีโชติ  สังกัด  ฐานเศรษฐกิจ    36.เบญจมาศ เลิศไพบูลย์ สังกัด โพสต์ ทูเดย์
13.พิมพ์เนตร เทียนยี่ สังกัด  ฐานเศรษฐกิจ     37.ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์ สังกัด โพสต์ ทูเดย์
14.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป สังกัด ฐานเศรษฐกิจ 38.รัชฎา ตรงดี สังกัด กรมประชาสัมพันธ์
์15.วลัยพร ตอมพุดซา สังกัด ฐานเศรษฐกิจ     39.จันทิมา ศิลชาติ สังกัด กรมประชาสัมพันธ์
16.ธนวรรณ วินัยเสถียร สังกัด ฐานเศรษฐกิจ   40.นภสร ไกรสิริวุฒิ สังกัด กรมประชาสัมพันธ์
17.ภาณี  สิงห์แดง  สังกัด  ฐานเศรษฐกิจ      41.ประภาภรณ์ ศรีผง สังกัด efinancethai.com
18.สุทิษา  สุภารัตน์  สังกัด  ฐานเศรษฐกิจ     42.ศิริพร นิยมทรัพย์ สังกัด INN
19.ทินกร  เชาว์ชื่น  สังกัด  กรุงเทพธุรกิจ      43.ชนแดน ลีเลิศ สังกัด สยามธุรกิจ
20.จตุพล  สันตะกิจ  สังกัด  กรุงเทพธูรกิจ      44.ณัฐชา ทัศนิยม สังกัด บ้านเมือง
21.ปราณี หมื่นแผงวารี สังกัด กรุงเทพธุรกิจ    45.สินีพร มฤคพิทักษ์ สังกัด เดอะเนชั่น
22.สุจิตร  ลีสงวนสุข  สังกัด  กรุงเทพธุรกิจ     46.สมพิศ ศรีนาค สังกัด ไทยรัฐ
23.บุษกร  ภู่แส  สังกัด  กรุงเทพธุรกิจ           47.ดวงพร อุดมทิพย์ สังกัด ไทยรัฐ
24.สุพรรณี จิวจรัสรงค์ สังกัด กรุงเทพธุรกิจ
 

(ร่าง)กำหนดการอบรม
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549 - วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1. วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549
เวลา 09.00 - 12.00 น.       หัวข้อ   "เศรษฐกิจมหภาค"
                                           โดย   รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
                                                  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เวลา 13.00 - 16.00 น.       หัวข้อ   "เศรษฐศาสตร์ทางเลือกกับโลกาภิวัฒน์"
  ( ห้องทวี บุณยเกตุ ชั้น 6          โดย   อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์
  อาคารสำนักงานอธิการบดี)                อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2549
เวลา 10.00 - 12.00 น.       หัวข้อ   "แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต ยุควิกฤตการเมือง"
                                          โดย   ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
                                                  
กรรมการผู้จัดการประธานสายงานวิจัย
                                                   บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
เวลา 13.00 16.00 น.       หัวข้อ   "เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์"
  (ห้องสัจจา 1 ชั้น 1               โดย   อาจารย์โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  อาคารสำนักงานอธิการบดี)              ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

3. วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2549
เวลา 09.00 - 12.00 น.       หัวข้อ   "การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ"
                                          โดย   ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
                                                 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)
เวลา 13.00 - 16.00 น.    หัวข้อ   "นโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับประทเศไทย"
                                       โดย   ดร.อัมมาร สยามวาลา
  (ห้องสัจจา 1 ชั้น 1                      นักวิชาการเกียรติคุณ
  อาคารสำนักงานอธิการบดี)              สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)

4. วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549
เวลา 09.00 - 12.00 น.       หัวข้อ   "กฎหมายโทรคมนาคม"
                                         โดย   คุณอธึก อัศวนันท์
                                                
รองประธานกรรมการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย
                                                 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เวลา 13.00 - 16.00 น.       หัวข้อ   "ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี"
                                           โดย   ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  (ห้องประชุม 3-1 ชั้น 3                   ผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจสารสนเทศ
  อาคารสนั่น เกตุทัต)                        สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

5. วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549
เวลา 09.00 - 12.00 น.       หัวข้อ   "ความรู้เรื่องกฎหมายมหาชน"
                                           โดย   ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
                                                  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 13.00 - 16.00 น. หัวข้อ"ผลกระทบของราคาพลังงานและทางออกของประเทศไทย"
                                    โดย   ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
  (ห้องสัจจา 1 ชั้น 1                  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
  อาคารสำนักงานอธิการบดี)          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549
เวลา 09.00 - 12.00 น.       หัวข้อ   "นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ"
                                           โดย   ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
                                                   
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
                                                   กระทรวงการคลัง
เวลา 13.00 - 16.00 น.       หัวข้อ   "การเมืองภาคประชาชน"
                                          โดย   ดร.ชัยวัฒน์ สภาอานันท์
  (ห้องสัจจา 1 ชั้น 1                        อาจารย์คณะรัฐศาสตร์
  อาคารสำนักงานอธิการบดี)                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

© 2009 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ