ECONOMIC FOCUS

by admin
363 views

“เสริมสร้างความรู้ อยู่แบบพอเพียง”

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี ซึ่งแนวปรัชญาดังกล่าว ยังคงใช้ได้กับทุกยุคสมัย จนกระทั่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข้อมูลข่าวสาร การค้าการลงทุน เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก ในปัจจุบันนี้

กิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในปีนี้ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “เสริมสร้างความรู้ อยู่แบบพอเพียง” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในการปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ทั้งคณะครูและเด็กนักเรียนได้มีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถูกต้อง และสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต ประจำวัน
โครงการ ”เสริมสร้างความรู้ อยู่แบบพอเพียง” ได้เลือกโรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโรงเรียนเป้าหมายนำร่องในการดำเนินกิจกรรม โดยโรงเรียนวัดปากสมุทรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนประมาณ 400 คน
สำหรับเหตุผลที่เลือกโรงเรียนดังกล่าวนำร่องกิจกรรม เนื่องจากผู้บริหารของโรงเรียน ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้องการของชุมชนและสภาพท้องถิ่น โดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในชุมชน แต่การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและองค์กรสนับสนุน
การเข้าไปให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดปากสมุทรฯ ในครั้งนี้ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ทาง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจคนปัจจุบัน วิมล ตัน ได้ร่วมวางนโยบายและกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งตามแผนงานจะเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2550 โดยในช่วงแรกของการดำเนินงาน ทีมงานจะลงพื้นที่ทำความคุ้นเคยกับโรงเรียน และศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำไปสู้การร่วมกันคิดหาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป โดยใช้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นธงนำ
โดยในเบื้องต้น สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีแผนจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จให้แก่คณะครูและนักเรียน ก่อนที่จะร่วมกันกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำภายในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของทีมงานดำเนินโครงการฯ จะมีกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
โครงการ ”เสริมสร้างความรู้อยู่แบบพอเพียง” ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่คาดหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมีการวางแผน มีเป้าหมาย และมีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดและรวมเล่มเป็นหนังสือ เพื่อเป็นผลงานและแนวทางให้คณะกรรมการชุดต่อไปของสมาคมฯ และสมาชิกได้ทราบถึงความตั้งใจอันดี ที่จะช่วยเหลือสังคมของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดนี้
และที่สำคัญก็คือ กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหวังว่าเราคงจะมีโอกาสที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์แบบนี้ร่วมกัน