Home ข่าวสารสมาคม ประกาศ !! รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก”ECONMASS FIT HERO”

ประกาศ !! รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก”ECONMASS FIT HERO”

by admin
622 views

             

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เครือข่ายคนไทยไร้พุง และโรงพยาบาลเวชธานี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก“ECONMASS FIT HERO” สืบเนื่องจากปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนไทยจำนวนมาก ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และยิ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนมากจากการติดเชื้อโรคโควิด19 โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่มีโรคประจำตัว ถือเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อโรคโควิด19 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรณรงค์ให้คนไทยให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังกายเท่านั้น แต่การเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องจะมีส่วนอย่างยิ่งในการลดโอกาสเกิดโรคในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ภายใต้รูปแบบโครงการ Healthy Tournament เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมสุขภาพในองค์กร Health Organization ของเครือข่ายคนไทยไร้พุง ที่มีการขับเคลื่อนเพื่อให้พนักงานองค์กรมีสุขภาพที่ดี และโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจการเลือกรับประทานอาหารที่ดี เพื่อสุขภาพ เช่น อาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด ส่งผลให้ร่างกายเกิดการอักเสบ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคตามมา

รูปแบบและระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ 
รูปแบบโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก“ECONMASS FIT HERO” จะดำเนินจัดการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ดัชนีชี้วัดมวลกายจากการตรวจสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงพยาบาลเวชธานี ได้แก่ น้ำหนักค่า BMI ระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันเลว ไขมันดี เพื่อเก็บข้อมูลร่างกาย และจะนำมาเปรียบเทียบสุขภาพก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โดยจะวัดจากดัชนีมวลกายที่เหมาะสม และไม่อ้างอิงจากน้ำหนักเท่านั้น ซึ่งทางเครือข่ายคนไทยไร้พุง จะเป็นตัวกลางหลักในการบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จากนั้นจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน จำนวน 6 กลุ่ม ผ่านกรุ๊ปไลน์ โดยแต่ละกลุ่มจะมีการจัดนักโภชนาการ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการออกกำลังกาย เมนูอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งรูปเมนูอาหารทุกมื้อ การออกกำลังทุกรูปแบบ และการก้าวเดินจำนวน 12,000 ก้าวต่อวัน (มีคะแนนการทำกิจกรรม)โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบันทึกข้อมูลการวิ่ง และการก้าวเดิน ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ หรือหากไม่มี  สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ระบบ android “Googlefit” และระบบ IOS “สุขภาพ” เพื่อเชื่อมข้อมูลการออกกำลังกายบนแอปพลิเคชั่น MTL Fit ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการอัพเดททุกๆสัปดาห์

ระยะเวลาโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก ECONMASS FIT HERO จะเริ่มตั้งแต่ 8 ต.ค. 2565 – 1 ม.ค. 2566 จำนวน 12 สัปดาห์

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ไม่จำกัดน้ำหนัก หรือโรคต่างๆ สามารถร่วมได้หมด ขอเพียงผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จำกัดจำนวนไม่เกิน 48 คน สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว และทีม ไม่เกิน 8 คนต่อ 1 ทีม รวม 6 ทีม หากสมัครเดี่ยวทางสมาคมฯจะเป็นผู้รวมทีมให้ เนื่องจากต้องมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักโภชนาการ ให้คำปรึกษาแนะนำเป็นทีม

หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมาร่วมกิจกรรมในวันเปิดโครงการวันแรกเนื่องจากต้องรับฟังกติกา และการแนะนำเมนูอาหาร แนะนำการออกกำลังกาย

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น หรือติดเป็นนิสัย หากสุขภาพดีจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพได้จำนวนมาก
2. เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการของสสส. เครือข่ายไร้พุง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รพ.เวชธานี ซึ่งมีการณรงค์ให้คนไทยรักสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างถูกต้องและถาวร ป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง โรคในกลุ่มเสี่ยงลดลงในอนาคต

รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิก”ECONMASS FIT HERO”

กำหนดการพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
โครงการ “ECONMASS FIT HER0”
วันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 65   เวลา  07.00 –  15.30 น
ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เวลา กิจกรรม
07.00-08.00 ผู้ร่วมโครงการลงทะเบียน  และเข้ารับการเจาะเลือด เก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ

โดย ทีมงานจากโรงพยาบาลเวชธานี หมายเหตุ งดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด

08.00-09.00 พักรับประทานอาหารเช้า
09.00-09.20 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โดย

·       นางสาวจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

·       คณะผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

·       คณะผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

·       พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช  รองประธานคณะกรรมการหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

09.20-09.40 บรรยายความรู้ “แนวทางการลดไขมันในเลือด”

โดย แพทย์หญิงทรายด้า บูรณสิน อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชธานี

09.40-10.00 แนะนำกติกาโครงการ ECONMASS FIT HER0
10.00-10.30 เข้ากลุ่ม พบโค้ชประจำทีม
10.30-10.40 พัก
10.40-11.15 วัดองค์ประกอบร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ
11.15-12.00 เรียนรู้เทคนิคการปรับเปลี่ยนการกินให้ดีต่อสุขภาพ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-13.30 ฐานเรียนรู้โภชนาการ
13.30-14.15 เรียนรู้เทคนิคเพิ่มการขยับ/ออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ
14.15-14.30 ฝึกปฏิบัติออกกำลังกายง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
14.30-14.45 พัก
14.45-15.00 กิจกรรมทบทวนความรู้ รวมพลังทีมก่อนเริ่มโครงการ
15.00-15.30 เริ่มส่งภารกิจแรก “ตั้งเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีต่อสุขภาพ”

หมายเหตุ  : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  • ในส่วนของการติดตั้งแอพพลิเคชั่น MTL จากการหารือเบื้องต้น ทางทีม MTL จะส่งคู่มือให้ผู้เข้าร่วมโครงการติดตั้งไว้ล่วงหน้า และมาเข้าทีม (Challenge) ในช่วงการลงทะเบียนวันเปิดโครงการ