Home กิจกรรมสมาคม เศรษฐกิจไทยใต้เงาประชานิยม – เส้นทางอันตรายสู่วิกฤตหนี้สาธารณะ

เศรษฐกิจไทยใต้เงาประชานิยม – เส้นทางอันตรายสู่วิกฤตหนี้สาธารณะ

by admin
85 views

เศรษฐกิจไทยใต้เงาประชานิยม – เส้นทางอันตรายสู่วิกฤตหนี้สาธารณะ

ในปี 2555 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปซึ่งเริ่มส่งสัญญาณความตรึงเครียดมาตั้งแต่ต้นปี 2553 ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนอย่างเป็นรูปธรรม หลายประเทศซึ่งมีระดับหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สูง เช่น กรีซ อิตาลี สเปน และโปรตุเกส ต่างเผชิญกับปัญหาการว่างงานในอัตราสูง การถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านการใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดของรัฐบาล (ภาคผนวกที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของประเทศต่างๆในยุโรป)…

ดาวน์โหลดรายละเอียดบทความ

article_contest_thai-economic