Home กิจกรรมสมาคม สัมมนาพิเศษ”สถานการณ์ราคาข้าว:โอกาสของชาวนาไทย”

สัมมนาพิเศษ”สถานการณ์ราคาข้าว:โอกาสของชาวนาไทย”

by admin
163 views

สัมมนาพิเศษ “สถานการณ์ราคาข้าว : โอกาสของชาวนาไทย”
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา “มอสถานการณ์ราคาข้าว : โอกาสของชาวนาไทย” โดยมี ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ “สถานการณ์ข้าวไทย” และมี รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมพร อิสวิลานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย คุณวิชัย ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ และคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิการบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นวิทยากรเสวนา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน