Home กิจกรรมสมาคม สวนาโต๊ะกลม” พลังงานทางเลือก..ของประเทศไทยในอนาคต “

สวนาโต๊ะกลม” พลังงานทางเลือก..ของประเทศไทยในอนาคต “

by admin
190 views

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถา “นโยบายความมั่นคงทางด้านพลังงาน” ในงานเสวนาโต๊ะกลม “พลังงาทางเลือก…ของประเทศไทยในอนาคต” โดยมี คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,ศ.ดร.บัณฑิตย์ เอื้ออาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณพิชัยถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตาหกรรมพลังงานทดแทน และ คุณวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ NGO โครงการพลังงานทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากร ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ